Sa asud: Esileht

Prindi

Valga Põhikooli õpetajate pädevust tõstetakse arendusprojekti abil

17.01.2017

Valga Põhikooli õpetajate pädevust tõstetakse arendusprojekti abil

Valga Linnavalitsuse arendusprojekti Valga Põhikooli õpetajate pädevuse tõstmiseks „Õpetaja professionaalse arengu toetamine muutunud õpikäsituse rakendamisel" rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist riigi kaasfinantseeringu toel

Arendusprojekti "Õpetaja professionaalse arengu toetamine muutunud õpikäsituse rakendamisel" tegevused viiakse ellu meetme „Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine" taotlusvoorust „Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks" Euroopa Sotsiaalfondi ja riigi kaasfinantseeringul kogusummas 8956,64 eurot.

Projekti kaudu taotletakse Valga Põhikoolis töötavate õpetajate ja õpikogukondade juhtide pädevuse tõstmist, õpetajate orienteeritust pidevale enesereflektsioonile ja -täiendamisele ning süsteemset iga õppija arengu toetamist ja jälgimist õpetaja eneseanalüüsi kaudu. Projekti tegevused on üks osa Valga Põhikooli koolikultuuri ümberkujundamisel uuenevat õpikäsitust toetava koolikultuuri loomisel. Valga Põhikooli arengu eesmärkidest ja põhisuundadest lähtuv projekti kaugem eesmärk ongi ümber kujundada koolikultuuri nii, et Valga Põhikoolis kõik tegevused ja süsteemid lähtuksid iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitlusest.

Projekti tulemusel paraneb Valga Põhikooli õpetajate oskus valida erinevate eesmärkide saavutamiseks sobivaid õppemeetodeid, õpetajad on valmis senisest enam uusi meetodeid õpetamises rakendama ja nad on saanud teadlikumaks õppemeetodite kasutusest, märgates uusi võimalusi meetodite sihipärasemaks rakendamiseks. Samuti tõuseb õpetajate praktiline eesmärgistamise- ja reflektsioonioskus ning võime näha õpiülesandeid õppija vaatepunktist, on tõusnud IKT, koostöö- ja emotsioonide kaardistamise oskus. Eesmärgi saavutamiseks toimus projekti raames 12. detsembril 2016 Valga Põhikoolis Tartu Ülikooli koolitus „Õppimist toetavad õppemeetodid", lektoriteks Mari Karm (PhD) ja Kristi Mumm. 2017. aasta märtsikuusse on planeeritud Tartu Ülikooli Haridusuuenduskeskuses läbiviidav robootikaseminar, kus õpetajad saavad katsetada legorobotite programmeerimist grupitööna ning uue ja tundmatu õpiülesande üle reflekteerida. Samuti on planeeritud õppekäik Tartu Hansa Kooli, eesmärgiga tutvuda avatud ehk targa klassiruumi võimaluste ja metoodikaga, mis põhineb õppijakesksel õpikäsitusel, kus kasutatakse uut tehnoloogiat ja avatud õppematerjale sellises õpikeskkonnas, mis vastab iga õppija vajadustele. Õpikeskkonna loomisel on toeks teadmised juba loodud praktikast ja avatud õpperuumis töötavate õpetajate kogemused. Õppekäigu ja kogemuste vahetamise eesmärgiks on innustada õpetajaid laiemalt mõtlema ja õpikeskkonda ümber kujundama. Projektitegevustes osalevad kõik Valga Põhikooli 72 õpetajat, sh juhtkonna liikmed, kelle kaasamine projektitegevustesse on oluline süsteemse, järjepideva ja tulemusliku arendustegevuse tagamiseks.

Õpikogukondade juhtide kui kooli arengusuundade võtmeisikute arendamisele suunatud projektitegevusena on 2017. aasta veebruarikuusse planeeritud 2-päevane koolitus "Õpikogukonna juht kui õpetajate arendaja", mille eesmärgiks on toetada õpikogukondade juhte muutunud õpikäsituse elluviimisel õpetajate toetamisel koolis, andes selleks praktilised tööriistad, mille abil õpetajaid kaasata ja innovaatilisi õppemeetodeid kasutama innustada. Kuna koolis on õpetajate arv suur, on oluline, et õpetajate arendamine ja juhendamine muutunud õpikäsituse elluviimisel ei jää vaid koolijuhi ja õppejuhtide ülesandeks, vaid on jagatud ka õpikogukondade juhtide vahel. Enamusel õpikogukonna juhtidest puudub varasem täiskasvanud õppijate juhtimis- ja koolitamiskogemus. Seepärast keskendubki antud koolitus arengut soodustavate juhtimisvõtete praktiseerimisele, mis võimaldaks tulemuslikult jätkata õpikogukondade tööd muutunud õpikäsituse rakendamiseks. Koolituse tulemusena oskavad õpikogukonna juhid õpetajatelt küsida mõjusaid küsimusi õppetöö väärtustamiseks ja õpilaste kaasamiseks ning uute vaatenurkade ja lahenduste leidmiseks õppetöös. Suureneb õpikogukonna juhtide oskus suunata õpetajat oma arengu järjepidevale hindamisele ning planeerimisele. Tehakse läbi praktilisi harjutused arendusvõtete kasutamiseks, harjutatakse coachingu võtete kasutamist, mängides läbi erinevaid olukordi. Koolitusfirma Edison koolitaja Imbi Viiroki poolt koolituse "Õpikogukonna juht kui õpetajate arendaja" läbivad õpikogukondade juhid ja õpikogukonna juhtide juhtgrupp, kokku 12 inimest.

Arendusprojekti tegevusi koordineerib Valga Põhikooli õppejuht Aive Aru-Raidsalu, planeeritavad tegevused viiakse ellu 2016/2017. õa jooksul.

Lisainfo:

Aive Aru-Raidsalu
Valga Põhikooli õppejuht
766 3914; 5190 6269

 

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?