Sa asud: Esileht    Kodanikule    Ühinemine    Uudised

Prindi

Uudised

Valga piirkonna omavalitsused allkirjastasid ühinemislepingu

25.11.2016 / Allikas: Valga LV pressiteade

Täna, 25. novembril allkirjastasid Valga piirkonna omavalitsused ühinemislepingu, mille raames moodustatakse uus omavalitsusüksus nimega Valga vald. Valga gümnaasiumis hääletasid viie omavalitsuse volikogud, et 2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevast moodustatakse ühine omavalitsus keskusega Valgas. Tulevases vallavolikogus on 27 liiget, kes valitakse ühes ringkonnas, mis moodustatakse lepinguosaliste territooriumi põhjal.

„Valga linn on ühinevatele omavalitsustele ja kogukondadele oluliseks keskuseks ning avalike teenuste pakkujaks. Ühinemisleping on tehtud heas koostöös ja arvestades kõigi partnerite huvidega," sõnas Valga linnavolikogu esimees Ivar Unt.

Ühinemislepinguga lepiti kokku Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valla ning Valga linna omavalitsusüksuste vabatahtliku ühinemise eesmärgid, õiguslik staatus, nimi, piirid ja ühinemisega kaasnevad organisatsioonilised ümberkorraldused. Samuti avalike teenuste osutamise põhimõtted, varad ning teiste õigustega seotud küsimuste lahendamise põhimõtted. Lisaks on kirjas ka muude lepinguosaliste poolt vajalikuks peetud küsimuste lahendamine. 
Ühinemise tulemusel tekib 2017. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimiste järgselt ligi 750 ruutkilomeetrine omavalitsusüksus Valga vald, kus on ligikaudu 17 000 elanikku. Ühinemisleping avalikustatakse Riigi Teatajas ning veebilehel uhinemine.valga.ee.

 

Valga piirkonna rahvaküsitlus toimub juba sel nädalal

31.10.2016 / Allikas: Valga LV pressiteade

Valga linn ning Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru vallad korraldavad rahvaküsitluse perioodil 3. - 6. november 2016. Arvamust on võimalik avaldada nii elektrooniliselt kui ka paberil.

Valga piirkonna ühinemislepingu avalik väljapanek toimus perioodil 10. - 30. oktoober 2016. Sel nädalal toimub Valga linna ning Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade elanike arvamuse väljaselgitamine.

Elektrooniline küsitlus toimub veebikeskkonnas www.volis.ee ning algab 3. novembril 2016 kell 9 ja lõpeb 4. novembril 2016 kell 20. Küsitluspunktides on võimalik arvamust avaldada 5. ja 6. novembril 2016 kell 9 - 20.

Elanikel, kes soovivad arvamust avaldada küsitluspunktis, tuleb minna elukohajärgsesse küsitluspunkti.

Küsitluspunktide asukohad on järgmised:

  • Karula valla küsitluspunkt: Karula Vallavalitsus, Lüllemäe küla (+372 5387 3978);
  • Taheva valla küsitluspunkt: Taheva Vallavalitsus, Laanemetsa küla (+372 766 9271);
  • Tõlliste valla küsitluspunkt: Tsirguliina Keskkool, Nooruse tn 1, Tsirguliina (+372 5290 835);
  • Valga linna küsitluspunkt: Valga Keskraamatukogu, Aia tn 12, Valga (+372 5698 0149) ;
  • Õru valla küsitluspunkt: Õru Vallavalitsus, Õru keskus, maja 49-12 (+372 767 9297).

Küsitlus viiakse läbi ühe hääletusena alljärgnevalt:

Küsimus:

  • Kas toetate Valga linna ning Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade ühinemist ühiseks omavalitsusüksuseks?

Vastusevariandid:

  • Jah
  • Ei

Küsitluse käigus saab vastaja anda ühe hääle!

Mõjuval põhjusel saab hääletuskasti koju tellida esitades selleks vastavasisulise taotluse küsitluse läbiviimise komisjonile hiljemalt 6. novembril 2016 kell 17.00.

Ootame aktiivset osavõttu rahvaküsitlusel!

 

Valga piirkonna ühinemisleping ootab jätkuvalt ettepanekuid

02.08.2016/allikas: Valga LV pressiteade

Valga linn ja Karula, Taheva, Tõlliste, Õru vallad jätkavad hoolimata suurest suvest ja puhkuste ajast ühinemisläbirääkimistega. Samuti on endiselt avalikustatud ühinemislepingu tööversioon esmaseks tutvumiseks ja ettepanekute tegemiseks.

Valga piirkonna ühinemislepingu tööversioon on hetkel esmase tutvumise jaoks avalikustatud ning tänu sellele on ühinemisläbirääkimiste komisjonidel aega valmistada ette järgmisi samme selleks, et võimaliku ühinemise järgselt kõik sujuvalt edasi liiguks ja areneks. Augusti jooksul tegelevad kõik ühinemisläbirääkimiste komisjonid peamiselt tulevaste projektide ja investeeringuobjektide kaardistamisega.

„Mitte ükski otsus ega ühinemislepingu punkt pole otsustatud enne, kui kõik volikogud pole neid heaks kiitnud. Seega ootame suve jooksul elanike ettepanekuid ja avamusi ühinemislepingu esmase tööversiooni kohta,“ selgitas ühinemise koordinaator Katre Kikkas. Ühinemislepingu tööversioon avalikustati nii veebis kui ka paberkandjal üle kogu piirkonna, kokku üheteistkümnes paigas. „Läbirääkimiste pidajate jaoks on oluline, et kõik, kes soovivad, saaksid oma arvamust ja ettepanekuid avaldada ning seetõttu loodame, et inimesed on aktiivsed kogu ühinemisprotsessi vältel,“ lisas Kikkas.

Ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni 12. juuli 2016 otsusega on ühinemislepingu tööversioon avalikustatud veebis esmaseks tutvumiseks ja ettepanekute tegemiseks perioodil 18. juuli 2016 - 26. august 2016. Praeguse ajakava kohaselt toimub elanike arvamuse välja selgitamine oktoobri lõpus, millele eelnevad rahvakohtumised ja ühinemislepingu avalik väljapanek.

Ühinemislepinguga ning teiste ühinemisega seotud dokumentidega on võimalik tutvuda aadressil yhinemine.valga.ee.

 

Sisulised arutelud ning kokkulepete sõlmimine on alanud

01.05.2016 / Allikas: Valgamaalane

 

Reedesel Valga linnavolikogu istungil andis linnapea Kalev Härk lisaks linnavalitsuse ametite tegemistele ülevaate ühinemisläbirääkimiste käigust. Aprillis toimus ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni koosolek ning tööd alustasid ka juhtkomisjoni alakomisjonid ning valdkondlikud komisjonid.

 

«Praegu on Valga ümberkaudsetest omavalitsustest ainult Sangaste vald, kes peab lisaks Valga piirkonnale läbirääkimisi Otepää piirkonnaga. Sangaste annab oma otsusest teada juhtkomisjonile hiljemalt 19. maiks. Arutati üldist plaani: kas liitumine või ühinemine, valdav enamus toetas ühinemist, » jagas linnapea infot toimunust.

 

Tema sõnul toimus arutelu ka ühinenud omavalitsuse nime ümber ning lepiti kokku, et kohaliku omavalitsuse üksuse nimeks saab Valga. Nime teist poolt – vald või linn – arutatakse edasi järgmisel koosolekul.

 

Juhtkomisjonis lepiti kokku, et uue volikogu valimistel moodustatakse ühine valimisringkond ning volikogu liikmete arv lepiti hetkel kokku vahemikus 25 kuni 31 liiget. «Ühine arvamus oli, et kohtadele peavad jääma teenusekeskused, kus peaks olema vähemalt kolm töötajat: keskuse juht, juhtumikorraldaja ja sotsiaaltöötaja,» sõnas Härk.

 

 

Töö ühtse omavalitsuse poole jätkub ühinemiskomisjonides

01.04.2016 / Allikas: Valga Linnavalitsus

Täna võeti Valga Linnavolikogus vastu ühinemisläbirääkimiste ajutiste ühinemiskomisjonide töökord ning nimetati Valga linna esindajad ühinemiskomisjonidesse.

Valga Linnavolikogu poolt algatatud ühinemisläbirääkimiste ajutiste ühinemiskomisjonide töökord aitab tagada ühinemisläbirääkimiste koordineerituse, selguse ja läbipaistvuse. Töökorraga sätestatakse juhtkomisjoni, selle alakomisjonide ning valdkondlike komisjonide moodustamine, nende ülesanded, pädevus, õigused, juhtimine ja aruandekohustus.

Linnavolikogu nimetas juhtkomisjoni volikogu esimees Ivar Unti ning linnapea Kalev Härki. Vastavalt ühinemiskomisjonide töökorrale vastutab juhtkomisjoni töö eest Valga linnapea. „Oluline on alustada sisuliste läbirääkimiste ja otsuste vormistamisega esimesel võimalusel. Kõik ühinemiskomisjonides otsustatu vormistatakse koheselt ühinemislepingusse," sõnas juhtkomisjoni esimees Kalev Härk.

Õiguskomisjonis hakkab Valga linna esindama linnasekretär Ragne Tsäkko ning rahanduskomisjonis linnavalitsuse rahandusameti juhataja Imbi Rõivassepp. Linnavolikogu nimetas esindajad ka valdkondlikesse komisjonidesse: haridus- ja noorsootöökomisjoni volikogu liige Alar Nääme ja linnavalitsuse haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants, kultuuri- ja spordikomisjoni volikogu liige Meelis Kattai ja aselinnapea Lauri Drubinš, majanduskomisjoni volikogu liige Viljar Schmidt ja aselinnapea Enno Kase ning sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni volikogu liige Merike Metsavas ja linnavalitsuse sotsiaalabiameti juhataja Meeli Tuubel.

Kõik ühinemiskomisjonid alustavad tööd juba aprillis. Komisjonide töö ja tegevus on avalik. Seetõttu antakse kõigi komisjonide tööst ja tulemustest teada Valga linna veebilehel.

 

Ühinemisläbirääkimised Valga linna ja ümberkaudsete valdade ühinemiseks said hoogu juurde

04.03.2016 / Allikas: Valga Linnavalitsus

3. märtsil kogunesid Valga linna ning Karula, Sangaste, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade omavalitsusjuhid ühise laua taha alustama ühinemisläbirääkimisi. Arutlusel olid nii ühinemisläbirääkimiste komisjonide moodustamine kui ka olulisemad valdkondlikud sõlmküsimused.

„Meie eesmärgiks on terviklik, tugev ja tõhus kohalik omavalitsus. Me ei saa päeva pealt mõjutada sündivust ega riigi regionaalpoliitikat, kuid kohaliku elu küsimused ning elukvaliteedi tagamine kohalikele inimestele, on meie kätes" sõnas sissejuhatuseks Valga linnapea Kalev Härk.

Ühinemisläbirääkimiste koordinaator Katre Kikkas andis nõupidamisel ülevaate peamistest sõlmküsimustest, milleks sel korral olid kogukondade aktiivsuse toetamine, transpordiküsimused ja kohalike omavalitsuste laenukoormus. Arutati ühinemisläbirääkimiste komisjonide moodustamise ühiseid aluseid. Lisaks juhtkomisjonile otsustati moodustada neli valdkondlikku komisjoni: majanduskomisjon, sotsiaal- ja tervishoiukomisjon, haridus- ja noorsootöökomisjon ning kultuuri- ja spordikomisjon. Juhtkomisjoni alakomisjonidena moodustatakse finantskomisjon ja õiguskomisjon.

Koosolekul vaadati üle ühinemise ajakava, mille moodustatav ühinemise juhtkomisjon tulevikus kinnitab. „On oluline, et kõik otsused saaksid vormistatud üheselt mõistetavalt ning kõigil oleks võimalik ühinemisega seotud materjalidega tutvuda," lisas Härk. Otsustati, et kõigi ühinemisega seotud dokumentidega on võimalik tutvuda Valga linna veebilehe kaudu.

Ühinemisläbirääkimiste ajakava tuleb tihe, sest kõik ühinemisdokumendid planeeritakse edukate läbirääkimiste tulemusel kokku saada juba 1. detsembriks 2016. Sellise ajakava korral plaanitakse ühinemist 2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogude valimistel.

 

Ühinemisläbirääkimised Valga linna ja ümberkaudsete valdade ühinemiseks jätkuvad

12.02.2016 / Allikas: Valga Linnavalitsus

Tänaseks on Valga Linnavolikogu ettepanekule ühinemisläbirääkimiste alustamiseks vastanud positiivselt kõik linna ümberkaudsed vallad, peale Hummuli. Seega on potentsiaalseteks ühinejateks 2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogude valimistel Valga linn ning Karula, Sangaste, Taheva, Tõlliste ja Õru vallad.

Nüüd, kui kõik vastused on käes, saab Valga piirkond ühinemisläbirääkimistega jõudsasti edasi minna. Kuna Hummuli vald vastas ettepanekule eitavalt, minnakse läbirääkimistega edasi positiivse vastuse andnud valdadega. „Kätte on jõudnud aeg minna taaskord sisuliste arutelude juurde. Järgmine Valga piirkonna ühinemisläbirääkimiste kohtumine toimub 3. märtsil, kus tahame kokku leppida ühinemise edasise ajakava ning anda ülevaate omavalitsuste kõige olulisematest seisukohtadest seoses ühinemisega," sõnas Valga linnapea Kalev Härk.

„On üheselt selge, et läbirääkimisi tuleb pidada avatud kaartidega ning olla omavahel ausad. Peame oluliseks, et ühinemisläbirääkimiste laua taga oleksid kõik võrdsed partnerid, sõltumata nende omavalitsuse suurusest või rahvaarvust," lisas Härk. Linnapea sõnul on olulisel kohal ka keskvalitsuse tugi. „Haldusreformi seaduse vastuvõtmine on tähtis, kuid sinna juurde peab kindlasti lisanduma uus kohaliku omavalitsuse üksuste rahastamismudel." sõnas Härk.

Valga linnavalitsus on esitanud EAS-i projektitaotluse, et katta ühinemisläbirääkimiste koordinaatori tööjõukulud. Seeläbi on võimalik tagada läbimõeldud ja konstruktiivne arutelu osapoolte vahel.

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?