Sa asud: Esileht    Kodanikule    Välissuhted ja koostöö    Koostööleping Valga-Valka vahel

Prindi

Koostööleping Valga-Valka vahel

                                                                                                                                                                                                    

KOOSTÖÖLEPING 

Valga linna (Eesti Vabariik) ja Valka linna (Läti Vabariik) vahel

Valga, Eesti lõunavärav ja Valka, Läti põhjavärav on kaksiklinn, mis ajalooliselt on eksisteerinud enam kui seitsesada aastat nii ühe kui ka kahe eraldioleva linnana.

20. detsembril 1995. aastal allkirjastasid Valga ja Valka linn koostöölepingu, millega rajati alus linnade ühisele arengule, koostööle probleemide lahendamisel ja vastastikusele mõistmisele teisel pool riigipiiri toimuvast. Koostöölepingu eesmärgiks oli toetada ja arendada omavalitsuste vahel loodud kontakte ning luua uusi võimalusi omavahelisteks suheteks.

Peale Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi liitumist Euroopa Liiduga jätkavad Valga ja Valka omavalitsused koostööd 2005. aastast uue ja ühise juhtlause all - „Valga-Valka: 1 linn 2 riiki", mille lähiaastate peaeesmärk on kõrvaldada linnadevahelised takistused ning arendada terviklikku arengupotensiaali, luua piiriülene koostöövõrgustik Valga linna ja Valka linna vahel.

Koostöökokkuleppe sõlmimisel lepivad Valga linn ja Valka linn kokku järgnevas

1. Linnad teevad koostööd järgmistes valdkondades:

- majandus;

- transport;

- linnade planeerimine;

- turism;

- haridus;

- kultuur;

- sport;

- tervishoid;

- keskkond;

- linnajuhtimine. 

2. Koostööpõhimõtted:

- linna arenguga seotud ühistes küsimustes lähtutakse partnerlussuhetest;

- edendatakse omavalitsuste institutsioonide ja nende partnerite ühiseid koostöösuhteid;

- kogemuste vahetamiseks korraldatakse regulaarselt ühiseid nõupidamisi ja kohtumisi;

- ühiste projektiideede algatamine ja nende realiseerimine;

- arutletakse olemasolevate ja tuleviku prioriteetide üle.

Linna arenguga seonduvate ühiste küsimuste lahendamisel igas valdkonnas arvestatakse eeskätt Valga ja Valka linna elanike huvidega.

3. Omavahelistes suhetes toetatakse:

- omavalitsuste koostööd ja info vahetust;

-  ühiste kultuuriürituste korraldamist;

-  ametnike, ekspertide,  koolinoorte ja üliõpilaste vastastikuseid visiite;

- majandustegevust soodustavate ühisürituste korraldamist;

- vastastikuste koostöökontaktide ja sõprussidemete loomist ning arendamist Valga linna ja

  Valka linna territooriumil tegutsevate institutsioonide vahel;

- ühiste arengudokumentide koostamist ja täitmist;

- ühiste projektide välja töötamist ja ellu viimist;

- ühise arengu planeerimist.

4. Ühissekretariaat

Koostöölepingus sätestatud eesmärkide saavutamiseks asutati 2005. aastal EL INTERREG III A projekti „Valga-Valka: 1 linn 2 riiki" raames Valga-Valka ühissekretariaat, mis koordineerib Valga ja Valka omavalitsuste ning nende hallatavate asutuste ja partnerite koostööd edendades oma tegevusega Valga - Valka ühiseid arengu võimalusi.

Valga ja Valka tagavad Valga-Valka ühissekretariaadi tegevuse.

5. Muud küsimused

Oluliste koostööküsimuste lahendamiseks korraldatakse regulaarselt kahepoolseid kohtumisi Valga ja Valka linnajuhtide või nende volitatud isikute juhtimisel.

Kõigis küsimustes, mis on seotud antud lepingu ellu viimisega Valga linn ja Valka linn hoiavad järjepidevaid kontakte. 

Mõlema linna ettevõtjad, ühiskondlikud organisatsioonid ja teised asutused, kes tegutsevad Valga või Valka territooriumil, võivad oma pädevuse piires luua iseseisvaid kontakte ning kooskõlas Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi kehtivate seadustega allkirjastada kokkuleppeid ja lepinguid koostööprojektide realiseerimiseks.

Linnad võivad allkirjastada protokolle ja leppeid, mis täiendavad antud lepingut.

6. Koostöölepingu jõustumine

Koostööleping on sõlmitud tähtajatult ning seda uuendatakse vastavalt vajadusele.

Rekvisiitide muutusest teavitatakse teist poolt 15 tööpäeva jooksul. Ametlikku informatsiooni vahetatakse kirjalikult.

Koostööleping on koostatud ja allkirjastatud kolmes sisult identses eksemplaris eesti ja läti keeles.

Koostöölepingule on 8.juunil 2007. aastal Valkas, Läti Vabariigis alla kirjutanud

                                           

Unda Ozoliņa                                       Tarmo Post                                        Ivar Unt

Valka Linnaduuma                            Valga Linnavolikogu                              Valga linnapea 

esimees                                               aseesimees      

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?