Sa asud: Esileht    Kodanikule    Sotsiaalhoolekanne    Sotsiaaltoetused

Prindi

Sotsiaaltoetused

Toimetulekutoetus

Toimetulekutoetuse eesmärk on isikute iseseisvat toimetulekut soodustava ajutise abimeetmena leevendada abi vajavate isikute ja perekondade materiaalset puudust, tagades minimaalsed vahendid esmavajaduste rahuldamiseks.
Toimetulekupiiri üksi elavale isikule või perekonna esimesele liikmele kehtestab Riigikogu igaks eelarveaastaks riigieelarvega. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 80 protsenti perekonna esimese liikme toimetulekupiirist. Perekonna iga alaealise liikme toimetulekupiir on võrdne perekonna esimese liikme toimetulekupiiriga.

UUS!

2016. aastal on toimetulekupiir 130 eurot üksi elavale isikule ja perekonna esimesele liikmele, samuti pere alaealistele lastele. Iga järgneva täisealise perekonnaliikme toimetulekupiir on 104 eurot. 2015. aastal olid toimetulekupiirid vastavalt 90 ja 72 eurot.

Nt: üksi elava isiku toimetulekupiir on 130 eurot kuus; kaheliikmelisel perel, kus teine liige on alaealine, 260 eurot kuus; kaheliikmelisel perel, kus teine liige on täisealine, 234 eurot kuus; kolmeliikmelisel perel, kus teine liige on täisealine ja kolmas liige alaealine, 364 eurot kuus; kolmeliikmelisel perel, kus nii teine kui kolmas liige on alaealised, 390 eurot; kolmeliikmelisel perel, kus nii teine kui kolmas liige on täisealised, 338 eurot kuus jne.
Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik pereliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot.
Toimetulekupiiri tagamiseks maksab kohalik omavalitsus puudust kannatavatele peredele toimetulekutoetust sotsiaalhoolekande seaduses (зakoн o сoциaльном обеспечении) § 133 sätestatud tingimustel. Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast eluruumi alaliste kulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri. Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse aluseks üksi elava isiku või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud ning kehtestatud toimetulekupiir. Eluruumi alalised kulud võetakse arvesse kohaliku omavalitsuse volikogu poolt kehtestatud piirmäärade ulatuses. Alates 01.04.2017 on Valga linnas uued piirmäärad ja need on kättesaadavad siit: Valga linnas kehtivad piirmäärad.

Vajaduspõhine peretoetus

Lastega peredel, kellel on väikesed sissetulekud, on õigus taotleda vajaduspõhist peretoetust. Täpsemalt loe vajaduspõhisest peretoetusest Sotsiaalministeeriumi kodulehelt. Samast kohast leiab ka sissetulekupiiri kalkulaatori, kus saab ise välja arvutada, missuguse sissetuleku korral on vajaduspõhisele peretoetusele õigus. Toetust vormistatakse iga kolme kuu järel.

UUS!

Alates 01.01.2016 on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir perekonna esimesele liikmele 358 eurot, igale järgnevale vähemalt 14-aastasele pereliikmele 179 eurot ja igale alla 14-aastasele pereliikmele 107,4 eurot. 2015. aastal olid vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiirid vastavalt 329, 164,5 ja 98,7 eurot.

Toetuse suurus ühelapselisele perele 45 eurot ning kahe- ja enamalapselisele perele 90 eurot kuus.
Valga linna peredel tuleb taotlused esitada sotsiaalabiametisse kohapeal sotsiaalabiametite spetsialistide juures vastavalt perekonnanime esitähele sarnaselt toimetulekutoetuse taotlemisega. Soovitame tulla kas kuu esimesel nädalal või peale 20. kuupäeva. Samuti soovitame eelnevalt ära täita vajaduspõhise peretoetuste avalduse vormi. Elektrooniliseks täitmiseks mugavamalt kasutatav avalduse vorm, milles halliga märgistatud vajalike lahtrite vahel saab liikuda tabeldusklahviga ja digitaalselt allkirjastatuna saata vastavale ametnikule või valgalv@valgalv.ee

Täiendav sotsiaaltoetus

Valga linnas makstakse täiendavat sotsiaaltoetust vähekindlustatud või erivajadustega isikutele ja perekondadele hädavajalike kulutuste osaliseks kompenseerimiseks juhtudel, kui isikul endal või tema pereliikmetel pole võimalik neid kulutusi katta teiste riiklike ja kohalike toetuste vahenditega või muude vahenditega. Täiendavat sotsiaaltoetust on õigus taotleda Valga linna elanikeregistrisse kantud isikul. Täiendavat sotsiaaltoetust võivad taotleda isikud, kelle sissetulek esimese pereliikme kohta on alla 300 euro ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 150 eurot. Valga linnas on täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise tingimused, kord ja arvesse võetavad abivajaduse juhud kehtestatud Valga Linnavolikogu 18.01.2013 määrusega nr 2  "Sotsiaalhoolekandelise abi osutamise kord" § 2 - 7.

Täiendavaid sotsiaaltoetusi määratakse Valga Linnavalitsuse poolt kehtestatud määrade piires.

UUS!

Alates 1. septembrist 2016 on Valga linnas lasteaiatasu toetus 30 eurot kuus lapse kohta senise 25 euro asemel. Vt: Valga Linnavalitsuse 23. augusti 2016 määrus nr 5.

Lasteaiatasu toetust vormistatakse igal aastal augustikuus ja toetus määratakse septembrist kuni maikuuni. Suvekuudeks määratakse lasteaiatasu toetust ainult erandjuhtudel.

Väikese sissetulekuga lastega pered saavad taotleda ka toimetulekutoetust ja erinevateks lastega seotud kulutusteks täiendavaid sotsiaaltoetusi.

Valga linna koolides on kõikides kooliastmetes lõunasöök õpilastele tasuta. Lisaks saavad soovijad koolipäeva hommikul pool tundi enne tundide algust tasuta hommikuputru.

Sihtgrupi toetused

Toetused, mille maksmine ei sõltu perekonna sissetulekust. Valga linna makstavad toetused:

  • Sünnitoetus - toetus lapse sünni puhul, toetuse suurus 330 eurot, mis makstakse välja kolmes osas: lapse sünni järel 130 eurot, lapse 1 aasta ja kuue kuuseks saamisel 100 eurot ja lapse 3-aastaseks saamisel 100 eurot Toetust saab taotleda üks vanematest, kelle elukoht on registreeritud Valga linnas. Samuti peab lapse esimene elukoht sünnijärgselt olema registreeritud Valga linna. Toetuse 2. ja 3. osa saamiseks peab lapse ja ühe vanema elukoht olema katkematult registreeritud Valga linnas. Toetus vormistatakse Valga Linnavalitsuse sotsiaalabiametis, kuhu on vaja esitada avaldus koos lapsevanema ja lapse andmete ja pangakonto numbriga. Avalduse saab kirjutada kohapeal, saata posti teel või elektrooniliselt või esitada riigiportaal eesti.ee kaudu. Sünnitoetuse iga osa saamiseks peab esitama uue avalduse, et oleks tagatud andmete õigsus ja vanema tahe. Mitmes osas sünnitoetuse maksmine puudutab ka neid lapsi, kes on sündinud aastatel 2010 - 2012, on saanud Valga  linnalt sünnitoetuse ja kes pärast 01.01.2013 saavad 1 aasta ja kuue kuu vanuseks või 3 aastaseks.
  • Ranitsatoetus - toetus lapse 1. klassi õppima asumise puhuks, toetuse suurus 100 eurot. Toetust taotlev lapsevanema ja õppima asuva lapse elukohaks peab olema registreeritud Valga linn. Toetus vormistatakse Valga Linnavalitsuse sotsiaalabimetis. Avalduse saab kirjutada kohapeal, saata posti teel või elektrooniliselt või esitada riigiportaal eesti.ee kaudu. Tõendit lapse õppima asumise kohta pole vaja eraldi esitada, andmed on sotsiaalabiametis olemas alates kooli õpilaste nimekirja kinnitamisest juuni- kuni augustikuu jooksul, välja arvatud juhul, kui laps asub õppima väljaspool Valga linna asuvasse kooli.
  • Kolme- ja enamalapselise pere koolitoetus - iga-aastane toetus perele, milles kolm- või enam kuni 19-aastast last õpivad päevase õppevormiga koolis või kaugõppevormis põhihariduse omandamise korral, toetuse suurus on 130 eurot kalendriaasta kohta. Toetust on õigus taotleda ühel Valga linna elanikuks registreeritud lapsevanematest ja laste elukoht peab olema samuti Valga linna registreeritud. Toetus vormistatakse Valga Linnavalitsuse sotsiaalabiametis, kuhu on vajalik esitada lapsevanema isikut tõendav dokument, pangakonto number ja tõendid laste õppeasutustest õppimise kohta. Avalduse saab kirjutada kohapeal, saata posti teel või elektrooniliselt koos vajalike andmete ja koolitõenditega.
  • Matusetoetus 120 eurot. Matusetoetust makstakse Valga linnas elanud isiku matmise kuludeks sellele inimesele, kes võttis matmise kulud enda kanda. Sotsiaalabiametisse tuleb esitada avalduse koos vajalike andmetega ja surmatõend. Dokumendid võib saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel või paberkandjal posti teel.

Puuetega inimeste toetused

Puuetega inimeste toetuste osas toimus suurem reform 2005. aastal, mil riik andis puudega inimese hooldajatoetuse kohustuse üle kohalikele omavalitsustele. Hooldajatoetuse maksmise tingimused on omavalitsuseti erinevad. Valga linnas on puudega inimeste hooldajatoetuste maksmise reeglistik paindlik, võimaldades hooldajatoetust maksta ka töötavale hooldajale, aga võimalik ka valida puudega inimese toetus, mille saab puudega inimene ise enda kasutusse, et tasuda vajalike teenuste eest. Vaata täpsem regulatsioon Valga Linnavolikogu 13. detsembri 2013 määrusest nr 2 "Hoolduse seadmise, hooldaja määramise, hooldajatoetuse ja puudega inimese toetuse määramise ja maksmise kord"

Hooldajatoetust on õigus taotleda igal isikul, kes tagab raske või sügava puudega isikule tema erivajadustele vastava hoolduse ja kes on määratud selle isiku hooldajaks Valga Linnavalitsuse vastava korraldusega. Pideva hoolduse vajaduse tuvastab sotsiaalabiamet, kus arstliku ekspertiisi otsuse puude raskusastme määramise kohta ja kohapeal või puudega isiku kodus tehtava hindamisankeedi põhjal otsustakse abivajaduse ulatus ja hooldaja määramise vajadus. Hooldajaks määramise menetluse algatamiseks tuleb hooldajaks asuda soovival isikul pöörduda sotsiaalabiametisse, kabinetti 107, puuetega inimeste vanemspetsialisti Udo Reinsalu poole.

Puudega inimese toetuse eesmärgiks on hoolduse korraldamine hooldust vajavale puudega inimesele paindlikumal moel. Kui hooldust vajav puudega isik ei soovi endale konkreetset isikut hooldajaks, vaid korraldab oma hoolduse erinevate abistajate või teenuste kaasabil, siis makstakse hooldajatoetuse asemel puudega isikule endale toetust. Tegemist on lisaabiga riigi poolt makstavale puudega inimesel toetusele, juhtudel, kui puudega isikul on hooldusvajadus. Menetlustoimingud on samad, mis hooldajatoetuse puhul.

Hooldajatoetuse ja puudega inimese toetuse suurused on alates 01.03.2013:

  • hooldajatoetus raske puudega isiku hooldajale 10 eurot kuus;
  • hooldajatoetus sügava puudega isiku hooldajale 20 eurot kuus;
  • puudega inimese toetus raske puudega isikule 10 eurot kuus;
  • puudega inimese toetus sügava puudega isikule 20 eurot kuus.

Puudega lapse hooldajatoetust makstakse puudega last kasvatavale isikule, kes ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu. Puudega lapse hooldamise eest ei määrata hooldajatoetust, kui:

  • puudega lapse hoolduskoormus ei takista puudega last kasvatama kohustatud isikut asuma tööle täis- või osalise tööajaga;
  • puudega lapse hooldamine on püsivalt tagatud avalike teenuste (kool või koolieelne õppeasutus) või nende kohandamise, sotsiaalteenuste või muude meetmete kaudu.

Puudega lapse hooldajatoetuse suurus on 30 eurot kuus alates 01.03.2013. Vaata täpsemalt Valga Linnavolikogu 27.02.2009 määrust nr 4 "Puudega lapse hooldajatoetuse määramise kord" Taotlemine kab 102, sotsiaalabiameti laste hoolekande spetsialist Iia Konks.

NB! Kõikide avalduste blanketid leiad SIIT

 

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?