Sa asud: Esileht    Kodanikule    Sotsiaalhoolekanne    Sotsiaalteenused

Prindi

Sotsiaalteenused

Sotsiaalteenus on isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus. Sotsiaalhoolekande seaduses nimetatud sotsiaalteenuseid finantseerivad üldjuhul kas riik või kohalikud omavalitsused, osaliselt tuleb sotsaalteenuse eest tasuda ka teenusesaajal. Kohaliku omavalitsuse osutatavad sotsiaalteenused on loetletud sotsiaalhoolekande seaduse 2. jaos, § 17 - § 45.

Alljärgnevalt ülevaade Valga linna poolt osutatavatest või finantseeritavatest sotsiaalteenustest ja neid osutavad asutustest:

Sotsiaalnõustamine

Sotsiaalnõustamine on isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistamine konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks.
Sotsiaalnõustamisega tegelevad Valga Linnavalitsuse sotsiaalabiameti ametnikud, vaata kontakte


Koduteenused

Koduteenuse eesmärk on aidata kõrvalabi vajaval isikul kodus toime tulla. Teenuse käigus abistatakse kodustes majapidamistoimingutes (küttepuude toomine, koristamine, pesupesemise korraldamine jmt), toimingutes väljaspool kodu (toiduainete jm vajaliku toomine, asjaajamine jmt) ja muudes toimingutes, mis peaksid tagama puudega inimese või kõrvalabi vajava eaka iseseisva toimetulemise kodus. Koduteenus ei hõlma hooldamist, see tähendab pidevat või ööpäevaringset abistamist või järelevalvet vajava isiku toimetuleku korraldamist. Hooldus korraldatakse kas hooldaja määramise, väljaspool kodu hoolekandeasutuses hooldamise kaudu või muude sotsiaalteenuste või -toetuste abil.

Koduteenuste osutamine Valga linnas on teenuse saajale tasuta. Teenust osutatakse üldjuhul üksielavatele puudega inimestele või eakatele nende kodus. Koduteenuseid osutavad Valga Linnavalitsuse sotsiaalabiameti hooldustöötajad, kes on vastava erialase ettevalmistusega. Hooldustöötajaid töötab Valga linnas 15, kelle abistamisel on keskmiselt 160 puudega inimest või kõrvalabi vajavat eakat.


Eluruumi tagamine ja täiskasvanute varjupaik

Eluruumi tagamise teenus on linnale kuuluva sotsiaalkorteri või sotsiaalpinna üürileandmine või muul moel eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikutele, kes ise ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt suuteline seda endale või oma perekonnale tagama. Eluruumi tagamisena käsitletakse ka liikumispuudega isiku abistamist tema elamispinna kohandamisel tema erivajadusi arvestavaks või abistamine teise eluruumi saamisel.

Valga linnas on 30 sotsiaalkorterit ja lisaks ühiselamutüüpi sotsiaalmaja Valga Linna Töötute Aktiviseerimiskeskuses (asukoht Piiri 19, Valga), kuhu saab majutada kuni 60 isikut sotsiaalpindadele. Samas majas on olemas ka kodutute varjupaik, kus võimaldatakse ajutist elamisvõimalust ilma püsiva elukohata isikutele, kuni nende edasise elukorralduse lahenemiseni. Valga Linna Töötute Aktiviseerimiskeskus tegeleb ka pikaajalistele töötutele töötamisoskuste taastamisele suunatud sotsiaalprogrammidega.
Valga Linna Töötute Aktiviseerimiskeskuse kontakt:
Valga Linna Töötute Aktiviseerimiskeskuse juhataja Anu-Lii Jürman, telefon 767 9580; 5343 0711, e-post: anu-lii.jyrman@valgalv.ee Töövälisel ajal saab sotsiaalmajaga võtta ühendust sotsiaalmaja valvesoleva hoolekandetöötaja telefonil 766 1443.


Päevakeskused

Päevakeskused on päevasel ajal lastele, eakatele ja puuetega inimestele juhendamist, nõustamist ja huvitegevust pakkuvad asutused. Valga linnas asuvad ja linna finantseerimisel tegutsevad:
MTÜ Domus Petri Kogu, asukohaga Lai tn 5a, Valga. Pakutavad teenused: väikese sissetulekuga eakatele ja puuetega inimestele soodushinnaga toitlustamist (teenusele saamiseks pöörduda Valga Linnavalitsuse sotsiaalabiametisse), vähekindlustatud ja riskiperedest laste koolivaheaja toitlustamine ja vaba aja sisustamine, pikaajaliste töötute tööharjutusprogramm (suunab Töötukassa) jm tegevusprogrammid sotsiaalsetele riskirühmadele.
Kontakt: tegevjuht Ester Liinak, telefon 5661 5797, e-post: dpk@eelk.ee

MTÜ Valgamaa Tugikeskus, asukohaga Kungla tn 28, Valga. Pakutavad teenused: psüühiliste erivajadustega isikute igapäevaelu toetamine, toetatud töötamine, toetatud elamine. Kontakt: juhataja Lea Uppin, tel. 766 3566, 526 8090, e-post reh@hot.ee

MTÜ Valgamaa Puuetega Inimeste Koda, asukohaga Kungla tn 15, Valga. Pakutavad teenused: puuetega inimeste ja eakate huvitegevus, puuetega inimeste seltsid puudespetsiifika järgi, ruumide rentimine ürituste korraldamiseks (80-kohaline ja väiksemad saalid, esitlustehnika) Kontakt: juhataja Marika Ein, tel. 7661541, 5554 4371, e-post: valgakoda@gmail.com

MTÜ Habitus, Valga. Pakutavad teenused: tugiisikuteenus, sihtrühm: mitmete probleemide samaaegsest esinemisest tingitud toimetulekuraskustes tööealised inimesed ja nende pereliikmed, kelle toetamiseks ei piisa kohaliku omavalitsuse enda võimalustest/ressurssidest (teenustest ja toetustest).

MTÜ Valga Abikeskus, asukohaga Lembitu 2, Valga. Tegevused: psüühikahäirega ja vaimupuudega inimeste toetamine ja juhendamine igapäevaelu toimingutes ja kaitstud töö teenusel. Samas kohas asub Valga Toidupank. Toiduabipakid toidupangast on mõeldud ennekõike vähekindlustatud lastega peredele. Toidupank on avatud neljapäeviti 12.00 kuni 15.00. Kontakt: juhataja Teresa Sale, tel 5386 6825, e-post: sale.teresa@gmail.com

 

Asenduskoduteenus ja laste turvakodu

Asenduskoduteenus on vanemliku hoolitsuseta jäänud laste hoolekandeasutus elamiseks peresarnastes elutingimustes. 
Valga linnas osutab asenduskoduteenust Valga linna allasutus Valga Lastekodu Kurepesa. Lastekodus Kurepesa elab 25 last, neist 13 Valga linna lapsed, ülejäänud on mujalt pärit. Valga linna lapsi on asenduskoduteenusel ka mujal asuvates laste asenduskodudes. Kurepesa on kahes majas, peamaja Kungla tänaval ja peremaja Pargi tänaval. 
Samas asutuses osutatakse ka laste turvakodu teenust, kus pakutakse kuni 18-aastastele lastele ajutist ööpäevast peavarju, abi, tuge ja kaitset, võimalusel ka väikelapse vanemale, kes vajab koos lapsega varju koduvägivalla või muu ohu eest. Vaata laste turvakodu teenuse osutamise tingimusi ja korda: Laste varjupaigateenuse osutamise tingimused ja kord ja laste varjupaiga teenuse tasu. Laps võib pöörduda ka varjupaika ise, aadressil Kungla 12, Valga. Lapse toimetamisest varjupaika on soovitatav ette teatada telefonil 767 9415 (tööajal) või 767 9418 (töövälisel ajal).

 

Naiste varjupaik

2008. aasta detsembris avati Valgamaa Naiste Tugikeskus. Teenindatakse Valga maakonna naisi. Varjupaik on mõeldud lähisuhte vägivalla all kannatavatele naistele, pakkudes järgmisi teenuseid:
• turvalist pelgupaika vägivalla kogemisel või vägivallaohu puhul
• vajadusel ajutist elupaika
• psühholoogilist nõustamist ja kriisiabi
• juriidilist nõustamist 
• tuge nn uue elu alustamisel
• võimalust alati varjupaika tagasi pöörduda, et koos arutleda järgmisi samme
Varjupaiga aadress on salastatud, töötajad on kättesaadavad ööpäevaringselt tel 5303 2544 (öisel ajal lahendatakse ainult väga tõsiseid probleeme). Vajadusel saab varjupaika tulla koos lastega. E-post: valgamaanaistetugikeskus@gmail.com.

 

Hooldekodus hooldamine

Hooldekodud on üldjuhul kahetüübilised: vanuritele ja puuetega inimestele üldhooldekodud ja psüühiliste erivajadustega isikutele erihooldekodud. Teenuste finantseerimine ja teenuste saamise tingimused on erinevad.
Üldtüüpi hooldekodu teenust korraldab kohalik omavalitsus, asutades selleks hooldekodu omavalitsuse territooriumil või ostes teenust teenuseosutaja käest. Valga linnas on üldhooldekodu teenuse osutaja AS Valga Haigla hoolekandeosakonnast, asukohaga Peetri 2, Valga, kontakt: osakonna juhataja Monika Horn, telefon 766 5271, e-post info@valgahaigla.ee; ööpäevaringselt hooldajad tel  766 5270.

Hooldekodus hooldamine on tasuline (vaata maksumus AS Valga Haigla kodulehelt). Hooldusel olev isik tasub oma sissetulekutest (pension ja puudega inimese toetus) 90 % kohamaksumuseks. Kohamaksumusest puudujääva osa tasub hooldusel olev isik muudest vahenditest või tema seadusjärgsed ülalpidajad (perekonnaseadusest tuleneva kohustusena lapsed, lapselapsed, abikaasa). Muude vahendite puudumisel või ülalpidajate makseraskuste korral abistab Valga linn puudujääva kohamaksumuse tasumisel. Täpsem info sotsiaalabiametist, puuetega inimeste hoolekande vanemspetsialistilt Udo Reinsalu, vaata ametnike kontaktidest.

Erihooldekodudes osutatakse psüühiliste erivajadustega isikute ööpäevaringse hooldamise teenust. Teenustele rahastatakse riigieelarvest, teenusele suunab Sotsiaalkindlustusamet, loe täpsemalt siit. Valga linnas osutab ööpäevaringse hooldamisega erihoolekandeteenuseid MTÜ Valgamaa Tugikeskus ja AS Valga Haigla

 

Sotsiaaltransport

Ratastooliga liikuval inimesel on võimalik kasutada spetsiaalselt kohandatud invabussi, milles on ratastooliga sissesõitmise võimalus elektrilise tõstuki abil. Teenuse kasutaja omaosalustasud on:

  • 0,10 eurot/km teenuse kasutamisel väljaspool Valga linna
  • 4,80 eurot ühe sõidu või väljakutse kohta Valga linnas
  • Teenuse osutaja abistab klienti algus- ja/või sihtpunkti hoone välisuksest välisukseni. Hoone sees liikumisel abistamisel on teenustasu 2,50 eurot
  • Ooteaeg kliendi ootamise korral 2,50 eurot iga ootetunni kohta

Teenuse kasutamine väljaspool Valga linna tuleb kooskõlastada Valga Linnavalitsuse sotsiaalabiametiga, puuetega inimeste hoolekande vanemspetsialisti Udo Reinsaluga, tel 766 9957. Teenust osutab MTÜ Paju Pansionaadid, tel 766 9211, 504 0835.

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?