Sa asud: Esileht    Kodanikule    Projektid ja arengukavad    Teostatud projektid    Valga maakonna veemajandusprojekt - Valga linn

Prindi

Valga maakonna veemajandusprojekt - Valga linn

AS Valga Vesi sõlmis jaanuari alguses 2010.a viimased kaks projekteerimise-ehituse töövõtulepingut Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi projekti „Valga maakonna veemajandusprojekt - Valga linn" teostamiseks.

Tööde neli osa lähevad kokku maksma 101 miljonit krooni ilma käibemaksuta. Kogu projekti planeeritav maksumus koos omanikujärelevalve ja projektijuhtimise kuludega on 103,3 miljonit krooni. Sellest EL Ühtekuuluvusfondi toetus on planeeritud 69,5 miljonit krooni, AS Valga Vesi omafinantseering 20 miljonit krooni ning Valga linna toetus 13,8 miljonit krooni.

Valga Linn sõlmis enda poolt AS-le Valga Vesi antava toetuse jaoks raha saamiseks 8. jaanuaril 2010.a laenulepingu SA-ga Keskkonnainvesteeringute Keskus tagasimakse lõpptähtajaga augustis 2028. aastal. AS Valga Vesi kavatseb sõlmida laenulepingu SA-ga Keskkonnainvesteeringute Keskus niipea kui saab kinnistusraamatusse kantud laenu tagatiseks vajalik reoveepuhasti kinnistu.

Projekteerimis-ehitustööde hanke pakkumused esitati 2. septembril 2009. aastal. Osa 1 ja 3 hankelepingute sõlmimine lükkus 2010. aasta jaanuari algusesse seetõttu, et ühispakkujate esindaja OÜ Water Ser Ehitusjuhtimine esitas kahel korral vaidlustuse Riigihangete Ameti juures asuvale vaidlustuskomisjonile. Peale hankija AS Valga Vesi otsuste vaidlustuskomisjoni poolt õigeks tunnistamist 2009. aasta detsembris loobus OÜ Water Ser Ehitusjuhtimine edasistest kaebustest ning kohustusliku ooteaja möödumisel oli võimalik ka projekti viimased kaks lepingut ehitustööde hanke edukate pakkujate AS-ga AMAKS ja AS-ga K&H jaanuaris 2010.a alla kirjutada.

Ehitustööde 1. osa raames toimub vee-, kanalisatsiooni- ja sadeveetorustike ning reoveepumplate ehitus Ülejõe piirkonnas (Pedeli jõest põhjapoole jäävad alad) Valga linnas projekteerimise ja ehituse peatöövõtu meetodil. Tööde mahtu kuulub ligikaudu 8,3 km veetorustiku, 8,5 km kanalisatsioonitorustiku ja 0,57 km sadeveetorustiku projekteerimine ja ehitus Viljandi, Tartu, Nurme, Perve, Tolli, Põhja, Paju, Pärna, Vainu, Telliskivi, Odra, Savi, Kesva, Lühike, Pihlaka, Energia, Rükkeli ja Transpordi tänaval.

Projekteerimise-ehituse töövõtuleping on sõlmitud AS-ga AMAKS, asukohaga Pargi 2-5, Alu, Raplamaa, projektijuht Ants Tedre, telefon 489 2650. Hankelepingu kestus on 630 päeva ning tööde lõpetamise tähtaeg on 6. oktoobril 2011. aastal. Lepingu kogumaksumus ilma käibemaksuta on 22,03 miljonit krooni.

Ehitustööde 2. osa raames toimub vee-, kanalisatsiooni- ja sadeveetorustike ning reoveepumplate ehitus 2. piirkonnas (Kuperjanovi tn ja Pedeli jõe vahel) Valga linnas projekteerimise ja ehituse peatöövõtu meetodil.
Tööde mahtu kuulub ligikaudu 7,6 km veetorustiku, 7,5 km kanalisatsioonitorustiku ja 2,49 km sadeveetorustiku projekteerimine ja ehitus Tähe, Kuperjanovi, Pedeli, Peetri, Karja, Mööbli, Spordi, Tööstuse, Allika, Metsa, Pikk, Uus, Sepa, Raja, Riia, Kesk, Vee, Vabaduse, Aia ja Puu tänaval.

Projekteerimise-ehituse töövõtuleping on sõlmitud AS-ga K&H, asukohaga Turu 45D, Tartu, projektijuht Rein Laikoja, telefon 73 08 110.
Hankelepingu kestus on 630 päeva ning tööde lõpetamise tähtaeg on 11. augustil 2011. aastal. Lepingu kogumaksumus ilma käibemaksuta on 29,2 miljonit krooni.

Ehitustööde 3. osa raames toimub vee-, kanalisatsiooni- ja sadeveetorustike ning reoveepumplate ehitus III piirkonnas (Kuperjanovi tänavast lõunasse jääv ala) Valga linnas projekteerimise ja ehituse peatöövõtu meetodil.
Tööde mahtu kuulub ligikaudu 12 km veetorustiku, 10,56 km kanalisatsioonitorustiku ja 2,1 km sadeveetorustiku projekteerimine ja ehitus Uus, Liiva, Raudtee, Pikk, Välja, Köie, Kungla, Turu, Allika, Saare, Jaama, Vahtra, Maleva, Petseri, Jakobi, Kase, Karja, Piiri, Mäe, Pärnu, Kalda, Põllu, Muru, Vaikne, Pargi, Luha, Tehnika, Tuule, Antsla, Koidu, Märdi, Tehase, Kevade, Leiva, Laatsi, Tuubi, Võru ja Hiie tänaval.

Projekteerimise-ehituse töövõtuleping on sõlmitud AS-ga K&H, asukohaga Turu 45D, Tartu, projektijuht Rein Laikoja, telefon 73 08 110.
Hankelepingu kestus on 630 päeva ning tööde lõpetamise tähtaeg on 6. oktoobril 2011. aastal. Lepingu kogumaksumus ilma käibemaksuta on 33,1 miljonit krooni.

Ehitustööde 4. osa raames toimub veetöötlusjaama, reovee peapumpla ja reoveepuhasti rekonstrueerimine Valgas projekteerimise ja ehituse peatöövõtu meetodil.
Tööde käigus paigaldatakse veevarustuse töökindluse tõstmiseks linna veetöötlusjaama elektrigeneraator, vahetatakse välja reovee peapumpla võre, rekonstrueeritakse ja laiendatakse reoveepuhasti roeveesette käitlussüsteem ning ehitatakse uus reovee purgla.

Projekteerimise-ehituse töövõtuleping on sõlmitud AS-ga K&H, asukohaga Turu 45D, Tartu, projektijuht Rein Laikoja, telefon 73 08 110.
Hankelepingu kestus on 630 päeva ning tööde lõpetamise tähtaeg on 11. augustil 2011. aastal. Lepingu kogumaksumus ilma käibemaksuta on 16,6 miljonit krooni.

Ehituse omanikujärelevalve teenuste leping on sõlmitud konsortsiumiga OÜ Korbovek ja OÜ Keskkonnaprojekt, vastutav insener Harri Vihalemm, telefon 50 26 286.

2009. aasta lõpus ja 2010. aasta alguses teostavad töövõtjad tänavatel ehitusgeoloogilised ja -geodeetilised uuringud, koostavad ehitusprojektid, kooskõlastavad need, taotlevad ehitusload ning ehitustööd algavad orienteeruvalt 2010. aasta kevadel. Ehitajate esindajad kooskõlastavad projekteeritavate ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumispunktide asukohad kõikide kinnistute valdajatega. Samuti annavad nad vahetult enne ehitustööde algust ja tänavate sulgemist elanikele sellest teada kirjalike teadete ja kuulutuste abil kohalikus ajalehes „Valgamaalane".

Projekti tegevuste praegune ajaprognoos vastab hoolimata ehitustööde riigihanke käigus toimunud ja aega kulutanud vaidlustusmenetlustest esialgses projektitaotluses planeeritud ajagraafikule.

Vastavalt Valga linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavale on ette nähtud vee- ja kanalisatsioonitorustike väljaehitamine kogu Valga linna reoveekogumisala piires. Käesolevas projektis on kavandatud torustike ehitus ja rekonstrueerimine kõige prioriteetsemates lõikudes.

Projekti raames ehitatakse välja kõige tähtsamad veetorustikud ning reovee kollektorid, sh reovee peapumplad. Eelprojekti raames on lahendatud kogu linna veevarustus ja kanalisatsioon tervikuna, võttes arvesse ka torustikke, mis jäävad käesolevast projektist välja. Selliselt on järgnevate projektide raames võimalik väheste kulutustega ehitada välja puuduolevad torustikud.

Ehitatavad reoveepumplad ja rekonstrueeritav reovee peapumpla tagavad kanalisatsioonisüsteemi optimaalse töö ja efektiivse energiakulu. Uus reovee purgla korrastab paakautodega kogutava reovee käitluse linnas, tekib ülevaade reovee kogustest ja vedajatest. Purgla võimaldab teenindada ka linna ümbritsevaid elamupiirkondi (Jaanikese suvilad, Tõlliste suvilad jm). Projekti raames täiustatakse reoveesette käitlussüsteemi selliselt, et lõpp-produkt - kompostmuld vastab reovee settele esitatud nõuetele.

Projekti tulemusena suureneb ühisveevarustuse klientide arv ca 86 protsendini ja ühiskanalisatsiooni klientide arv ca 94 protsendini Valga linna elanikest. Arvestamata vesi veevarustussüsteemist väheneb 16 protsendilt 10 protsendini. Lahkvoolse sademevee kanalisatsiooni ehitamise ja reovee kanalisatsiooni rekonstrueerimise tulemusel väheneb lisavee kogus reoveepuhastile suunatavas reovees 50%.


Meelis Linnamägi
Projektijuht
Telefon 558 7784
e-post: meelis.linnamagi@hot.ee

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?