Sa asud: Esileht    Kodanikule    Projektid ja arengukavad    Teostatud projektid    Valga-Valka: 1 linn, 2 riiki

Prindi

Valga-Valka: 1 linn, 2 riiki

Valga-Valka: 1 linn 2 riiki" on Euroopa Liidu Läänemerepiirkonna Interreg III B Naabrusprogrammi INTERREG IIIA Põhjaprioriteedi projekt, mille finantseerimine otsustati 2005.a. 25.jaanuaril.

Valga (16,5 km2, 15 000 elanikku) Eesti Vabariigis ja Valka (4,2 km2, 7100 elanikku) Läti Vabariigis on kaksiklinnad, kus linnasüdant läbib Eesti-Läti riigipiir. Vaatamata sellele, et Valga ja Valka asetsevad üksteisele nii lähedal on senini kummagi linna arengu planeerimine toimunud siiski eraldi.

Viimase kümne aasta vältel on Valga ja Valka koostöö piirdunud peamiselt hariduse, kultuuri, spordi ja sotsiaalvaldkondadega ning vähemal määral ka keskkonnaküsimustega. Peale Eesti ja Läti ühinemist Euroopa Liiduga tähtsustus aga kahe linna vaheline strateegiline koostöö. Oluliseks muutus ühine arendustegevus ja ruumiline planeerimine, mis on aluseks mõlemale linnale oluliste infrastruktuuriobjektide ja puhkealade väljaarendamisele. Need on aga omakorda eelduseks ühiste teenuste (näiteks jäätmekäitlus, ühisveevärk ja -kanalisatsioon jms) pakkumiseks.

Projekti peaeesmärk on luua tugev piiriülene koostöövõrgustik Valga Linnavalitsuse ja Valka Linnavalitsuse vahel linnade planeerimise, turismi, kultuuri, spordi ja tervishoiu valdkondades. Projekti peamine idee on likvideerida takistused kahe piirilinna vahel, et edendada linna arengu potensiaali terviklikult. Eesmärgi saavutamiseks on paika pandud kahel linnal ühised põhiideed arenguks, nagu näiteks tervishoiu ning kultuuri-, spordi- ja hariduse arengukavad, turismi arengustrateegia, linnade üldplaneering, Valga-Valka ühissekretariaadi loomine, 2 linna ühise logo, infokandjate ja turismikaartide, telefilm ja ühiste muusikasalvestuste välja töötamine. Jätkatakse kaht linna läbiva Pedeli jõe puhketsooni projekteerimist ja väljaehitamist.

Projekt on jagatud 5 tööpaketiks (WP):  1.) juhtimine;  2.) üldplaneering;  3.) turismiareng;

4.) haridus, kultuur, sport,;  5.) tervishoid

Juhtpartner Valga Linnavalitsus (projektijuht Meelis Linnamägi) viib koostöös Valka Linnavalitsusega projekti ellu aprillikuust 2005.a. - veebruari lõpuni 2007.a.

Projekti eelarve - 917 985 EUR (14,4 milj. EEK) , millest Valga osa 660 949 EUR (10,3 milj. EEK) ja Valka osa 257 036 EUR (4,1 milj. EEK).

Projekti tegevused :

WP 1 - juhtimine

Lisaks projekti- ja finantsjuhtimisele on tööpaketi raames renoveeritud ja sisustatud Valga - Valka ühissekretariaadi tööruumid ning käivitatud selle tegevus (asukohaga Valga Raekoja II korrusel).

WP 2 - üldplaneering

Tööpaketi eesmärk on Valga - Valka ühiste linnaplaneeringu alternatiivide koostamine ja lõppversiooni väljatöötamine kuni selle kehtestamiseni Valga ja  Valka  linnavolikogus. Vaata Valga  üldplaneeringut.

WP 3 - turismi areng

Tööpakett hõlmab Pedeli jõe piiriülese virgestusala ehitustööde teostamise nii Valgas kui Valkas; koostatud on Valga-Valka ühine turismistrateegia; läbi viidud konkurss Valga-Valka ühise logo leidmiseks; koostatud, tõlgitud ja välja antud on Valga-Valka ühine kaart, raamat ja DVD, turismibukletid; välja töötatud uued ühised suveniirid; paigaldatud puutetundlik infokiosk turistile nii Valga kui Valka linna turismiinfopunkti; koostatud on Valga-Valka ühine turismilegend ja lähiajal paigaldatakse legendid, viidad.

WP 4 -  kultuur, haridus, sport

Lõppenud sektori ühise arengukava koostamine; toimunud on hulk Valga-Valka ühiseid üritusi:   Valga-Valka rahvuslik kultuurinädal ning Valga-Valka õpilaste ühised kontserdid, spordivõitlused, kunstikooli õpilaste suvelaager, kunstikoolide näitus ja ühisseminarid; Valga-Valka kaksiklinna festivali raames peeti Liivimaa rammumehe võitlus, korraldatud lasteaedade kohtumised, Valga-Valka Rock Muusika festival, debatid ja kohtumised koolides, Valga-Valka ühine laste suvelaager, hangitud keraamikapõletusahi kunstikoolidele, läbi viidud Valga-Valka rahvusvaheline kaksiklinna festival ja rahvusvaheline ettevõtluskonverents „Business on the border".

WP 5 - tervishoid

Tööpaketi peaeesmärgiks on Valga ja Valka piiriülese koostöö tihendamine tervishoiu vallas ning selleks ühise tervishoiu arengukava koostamine ning vastastikuste õppekäikude korraldamine  kohalikesse tervishoiuasutustesse. Vastastikku õpitakse eesti ja läti keelt kursustel, mis suunatud arstidele ja õdedele, toimunud on med.töötajate õppereis Belgia-Hollandi ja Saksamaa-Prantsusmaa piirilinnades asuvatesse tervishoiuasutustesse.

 

Valga - Valka ühissekretariaat on Valga Linnavalitsuse ja Valka Linnavolikogu ühisasutus, mis on asutatud projekti Valga-Valka: 1 linn 2 riiki raames.

Sekretariaadi igapäevast tööd korraldavad Valga Linnavalituse ja Valka Linnavolikogu töötajad (1 +1). Sekretariaadi põhieesmärk on koordineerida ja arendada koostöösuhteid Valga Linnavalitsuse ja Valka Linnavolikogu vahel juhtimis-, planeerimise-, turismi-, kultuuri-, hariduse-, spordi ja tervishoiu valdkondades,  kuid oma kompetentsi ja võimaluste piires ka teiste Valga ja Valka linna koostööpartnerite ja institutsioonidega ning seeläbi aidata kaasa Valga ja Valka ühiste arenguvõimaluste edendamisele.

Sekretariaadi töökohustuste hulka kuulub

  • projekti nõupidamiste korraldamine, protokollimine;
  • koostööprojekti raames kavandatavate ürituste korraldamine, koordineerimine;
  • projekti ja teiste võtmeisikute koostöösuhete arendamine;
  • infovahetuse tagamine kahe omavalitsuse vahel;
  • sekretariaadi töö- ja asjaajamise korraldamine;
  • Valga - Valka uute koostöövõimaluste otsimine ja -suhete algatamine, mis edendavad mõlema linna ühiseid huve;
  • oma kompetentsi ja vastuse piires projektiga seonduvate asjaajamise dokumentide ja materjalide tõlkimine läti - eesti ja eesti-läti keelde

Valga - Valka ühissekretariaadi tööruumid asuvad Valga Raekoja II korrusel (Kesk 11).

Tel. 76 61 895, e-post: info@valga-valka.ee

 


Käesolev tekst väljendab autori vaateid ning Läänemerepiirkonna INTERREG III B Programm ei vastuta selles oleva informatsiooni ükskõik mil viisil kasutamise eest.

Kontaktisik:
Arenguameti juhataja Aira Varblane
Aira.varblane@valgalv.ee

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?