Sa asud: Esileht    Kodanikule    Projektid ja arengukavad    Teostatud projektid    REMIDO

Prindi

REMIDO

Projekti kodulehekülg


2. juunil 2005. aastal Oslos, Norras kiideti heaks Läänemere regiooni INTERREGIII B programmi juhtkomitee poolt projekt "Endiste nõukogude sõjaväe elamurajoonide  säästlik reintegratsioon kui regionaalarengu väljakutse ja võimalus" (ReMiDo), mis tagab INTERREGI programmi poolse toetus projekti elluviimiseks kuni 1 477 738,50 EUR ulatuses.

Projekti on kaasatud 18 partnerit 6 riigist: Saksamaalt, Rootsist, Eestist, Leedust, Poolast ja Lätist. Juhtpartneriks on riiklik elamuagentuur „HOUSING AGENCY" (Lätist).

Endised nõukogudeaegsed  elamurajoonid ja selle ümbruskond on erilises olukorras, kuna  varemalt blokeeritud alad on rohkemal või vähesemal määral ainulaadsed vastavates riikides võrreldes kogu muu territooriumiga. Rahvusvaheline koostöö võimaldab leida ühiseid väljapääse taolise olukorra lahendamiseks efektiivsel moel ja omavahelisi teadmiste ja kogemuste vahetamist .

Endise nõukogude armee kasutuses olnud piirkonnad on eriliseks probleemiks just omavalitsustele Läänemere regiooni lõuna- ja ida osas. Need piirkonnad olid muust ümbritsevast maailmast täielikult sõltumatud, mistõttu ei olnud need ka tsiviilkasutuse ega regionaalarengu planeerimise objektideks 20.sajandi teisel poolel. Peale nõukogude armee poolt hülgamist on need alad olnud mitmetel juhtudel nö. väljaspool seadust olevateks territooriumideks ja nii mõnelgi juhul on seda tänini. Paljud endised sõjaväe elamud on hüljatud või siis elavad inimesed seal lagunenud majades.

Käesoleval ajal on omavalitsuste ja regioonide valdustes olevad endised sõjaväe elamurajoonid tihti arengut takistavaks teguriks oma vandaalitsetud alade ja halva sotsiaal-majandusliku olukorra tõttu. On võimatu arendada omavalitsusi ilma, et oleks lahendatud probleem nõukogudeaegsete elamurajoonide osas. Omavalitsustel ja regioonidel üksinda ei ole piisavalt teadmisi, võimalusi ja raha, et arendada hetkel (või vähemalt muuta turvaliseks) neid piirkondi.

Täiendavalt uuritakse spetsiaalsete meetodite loomist olukorra hindamiseks ja otsuste langetamiseks neil aladel.

 

Projekt on jagatud neljaks osaks: WP (tööpakett) 1 on üldisem, kus analüüsitakse üldist olukorda, uurides riiklikke strateegiaid ja poliitikat, seadusi, sotsiaalseid mõjusid jms., tutvutakse heade ja halbade kogemustega.

Tulemusi arutatakse WP 2 raames praktikutega ümarlauas. Kaasatakse eri tasandi institutsioone, finantseerijaid, omanikke, elanikke ja eksperte, et kontrollida meiepoolseid tähelepanekuid, töötamaks välja strateegiaid ja koguda informatsiooni, et arendada meetodeid ja mudeleid. See saab olema interaktiivne protsess, mis võimaldaks täiustada tehtud  järeldusi, mudeleid ja strateegiaid omavahelise infovahetuse kaudu.

Kohalikud ja regionaalsed tegevused hõlmavad ka avalikku sektorit. Pilootprojektid pannakse paika WP 4 raames, mille käigus kontrollitaks praktikas välja töötatud mudeleid ja järeldusi ning mis võimaldaksid leida uusi viise ja teadmisi arendamaks endisi nõukogudeaegseid sõjaväelisi piirikondi.

WP 3 eesmärk on koostöös kolme osaleva ülikooli, ekspertide ja praktikutega arendada meetodeid ja mudeleid, et parandada  otsuste langetamise protsessi kohalikul, regionaalsel ja riiklikul tasandil. Kõik see kogutakse ja koondatakse WP 1, et teha kokkuvõtted, selgitada meie poolseid soovitusi ja levitada tulemusi.

Regionaalsete pilootprojektide rakendamisel saavutatakse juba konkreetsed tulemused regionaalarengu seisukohalt. Erinevate poliitiliste ja planeerimise tasandite ja sidusgruppide kaasamine aitab kaasa tegevustele, mis mõjutavad endise nõukogude armee elamurajoonide arengut.


Kontaktisik:
Arenguameti juhataja Aira Varblane

Aira.varblane@valgalv.ee

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?