Sa asud: Esileht    Kodanikule    Kohalik võim    Valga Vallavalitsus    Ametnike kontakt

Prindi

Ametnike kontakt

Vallakantselei, välisprojektide- ja arenguteenistus, ehitus- ja planeerimisteenistus, munitsipaalvara teenistus, vallahoolduse teenistus, linnamajandusamet, kultuuri- ja haridusteenistus, sotsiaaltöö teenistus, rahandusteenistus, kommunikatsiooni teenistus

VALLAKANTSELEI

Põhimäärus

Jurist vallasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas
Kabinet nr 213

Telefon: 766 9901    
Mobiil: 5750 3700; lühinumber 801   
E-post: Anastasya.Kikkas@valga.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: linnavalitsuse õigusaktide ja lepingute korrektsuse tagamine vastavalt
seadustele ja teistele õigusaktidele, linnavalitsuse istungi materjalide ettevalmistamine
ning materjalide vormistamine, kantselei töö juhtimine ning kantseleile pandud
ülesannete täitmise tagamine

Haridus: kõrgharidus, magister (õigusteadus)

Kodanike vastuvõtt:
T 09.00- 12.00; K 16.00- 18.00
Puhkus:

 

Juhtivsekretär Liina Pettai
Kabinet nr 201

Telefon: 766 9910         
E-post: Liina.Pettai@valga.ee

Haridus: keskharidus

Ametijuhend

Töövaldkond: linnavalitsuse asjaajamise korraldamine, linnavalitsuse teenistujate
juhendamine asjaajamise alal, linnavalitsuse õigusaktide vormistamine paberkandjal
ja avalikustamine dokumendiregistris, linnavalitsuse korrespondentsi vastuvõtmine
ja registreerimine, kodanike registreerimine linnapea vastuvõtule

Puhkus:

 

Sekretär-arhivaar Hele Heletäht
Kabinet nr 100
Telefon: 766 9902     
E-post: Hele.Heletaht@valga.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: linnavalitsuse töö avalikustamise korraldamine; Valga linna puudutava
teabe kogumine, süstematiseerimine, analüüsimine ja vahendamine; Valga linna kodulehe
toimetamine

Haridus: keskharidus
Puhkus:

Sekretär- personalispetsialist Heldi Kaares
Kabinet nr 100

Telefon: 766 9900
Mobiil 5348 9118; lühinumber 818   
E-post: Heldi.Kaares@valga.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: personalitöö korraldamine  linnavalitsuses, linnavalitsuse asjaajamise
korraldamine, linnavalitsuse teenistujate juhendamine asjaajamise alal, linnavalitsuse
korrespondentsi vastuvõtmine ja registreerimine

Haridus: keskharidus

Puhkus:

Kantseleispetsialist Piret Villemson
Kabinet nr 104

Telefon: 766 9938
E-post: Piret.Villemson@valga.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: rahvastikuregistri toimingute teostamine (rahvastiku arvestuse andmebaasi
pidamine, elukohtade registreerimine, elukohateadete väljastamine, isikukoodide
moodustamine) ja linnavalitsuse arhiivitöö korraldamine (arhivaalide arvestuse pidamine,
nende säilimise tagamine ja kasutamise võimaldamine, hävitamise korraldamine).

Haridus: kõrgharidus (info- ja dokumendihaldus)

Kodanike vastuvõtt:
Kabinet nr 104ru
T 09.00-12.00 13.00-16.00
K 09.00-12.00 13.00-18.00
Puhkus:

Perekonnaseisutoimingute spetsialist Anne Puller
Kabinet 205
Tel:
766 9905
E-post: Anne.Puller@valga.ee

 


IT arendusjuht Toomas Pai
Kabinet nr 303

Telefon 5878 9621
E-post: Toomas.Pai@valga.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: Valga linna/valla IT süsteemide arendamine ja arendamise koordineerimine.

Haridus: kõrgharidus

TEENINDUSKESKUSED

Karula piirkonna sekretär

Taheva piirkonna sekretär

Tõlliste piirkonna sekretär Eve Eisen
Tel: 766 6363
E-post: Eve@tolliste.ee

Õru piirkonna sekretär Maarika Kets
Tel: 767 9297
E-post: Maarika.Kets@oeruvv.ee

-----------------------------------------------------------------------

Linnasekretär Diana Asi (teenistussuhe peatunud)

---------------------------------------------------------

 

KOMMUNIKATSIOONITEENISTUS


Kommunikatsioonijuht Kaja Mõts
Kabinet 205
Telefon: 766 9903
E-post: Kaja.Mots@valga.ee

Meediaspetsialist


IT-spetsialist Villar Sikk
Kabinet nr 205

Telefon: 766 9917         
Mobiil: 5302 1447; lühinumber 847        
E- post: Villar.Sikk@valga.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: linnavalitsuse arvutivõrgu ja infosüsteemide funktsioneerimise toimivuse
tagamine ja arendamine

Haridus: keskharidus

Puhkus:

ARENG JA PLANEERIMINE

VÄLISPROJEKTIDE- JA ARENGUTEENISTUS

Arenguspetsialist
Telefon: 
Mobiil:
E-post:

Ametijuhend

Töövaldkond:

Haridus:

Kodanike vastuvõtt:

Puhkus:

 

Kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist Marika Muru
Kabinet 309
Telefon: 766 9964
Mobiil: 5304 9805; lühinumber 805
E-post: Marika.Muru@valga.ee

Ametijuhend

Töövaldkond:

Haridus:

Kodanike vastuvõtt:

Puhkus:

 

 

Välisprojektide juhtivspetsialist Marika Post
Kabinet nr 302

Telefon: 766 9965;
Mobiil: 510 9190; lühinumber 890 
E-post: Marika.Post@valga.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: organiseerib projektiideede ja rahastamisallikate väljaselgitamise ning
vastavate projektitaotluste koostamise ja esitamise rahastamisprogrammidele, korraldab
projektide elluviimiseks vajalike hangete läbiviimise, hankelepingute sõlmimise ja täitmise,
korraldab koostöös rahandusametiga projektide aruandluse vormistamise ja esitamise,
korraldab Valga linna välissuhteid ja Valga- Valka ühissekretariaadi tööd, korraldab
välissuhete alaste nõupidamiste läbiviimist, kogub ja levitab välissuhtlust ja projektipõhist
rahastamist kajastavat informatsiooni

Haridus: kõrgharidus

Kodanike vastuvõtt:
T 09.00- 12.00
K 16.00- 18.00

Puhkus:

 

 

Ettevõtluse spetsialist Triin Roo 
Kabinet nr 309

Telefon: 766 9953
Mobiil: 5349 8683; lühinumber 883
E-post: Triin.Roo@valga.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: Valga linna ettevõtluskeskkonna mitmekülgse arengu strateegiline
planeerimine ja täideviimise korraldamine ning avaliku, era- ja mittetulundusliku
sektoriga koostöö korraldamine ning linna ettevõtluskeskkonna arendamise ja tööhõivega
seotud küsimuste koordineerimine, koostöövõrgustike loomine ja nende töö korraldamine.

Haridus: kõrgharidus

Kodanike vastuvõtt:
T kell 09.00 - 12.00
K kell 16.00 - 18.00

 

 

 

MAJANDUS JA HOOLDUS

VALLAHOOLDUSE TEENISTUS

 

Juhataja Arno Uprus
Kabinet nr 101
Telefon: 766 9930         
Mobiil: 5341 6395; lühinumber 895
E-post: Arno.Uprus@valga.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: linnahooldusameti tegevuse juhtimine ja linnahooldusalase (heakord,
teede ja tänavate korrashoid, tänavavalgustus, haljastus ) töö koordineerimine
vastavalt ameti põhimäärusele, linnaliikluse organiseerimisega (sh ühistranspordiga)
seotud küsimuste lahendamine, teede ja tänavate sulgemislubade ja kaevamislubade
väljastamise korraldamine ning järelevalve teostamine, linnahooldusalastes küsimustes
füüsiliste ja juriidiliste isikute ettepanekute, avalduste ja kaebuste lahendamine,
liikluskorraldus- ja haljastuskomisjoni tegevuse juhtimine

Haridus: keskharidus

Kodanike vastuvõtt:
T 09.00- 12.00
K 16.00- 18.00

Puhkus:

 

 

Heakorrapetsialist Marju Kants
Kabinet nr 106

Telefon: 766 9937         
Mobiiltelefon: 507 2643; lühinumber 843         
E-post: Marju.Kants@valga.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: Väärtegude menetlemine, Valga linna haldusterritooriumil linna heakorra
eeskirjade täitmise kontroll ja järelevalve, töötute rakendamine linna heakorratöödele,
hoiatuste koostamine korrarikkumiste lõpetamiseks, oma töövaldkonnas kodanike avalduste, ettepanekute ja kaebuste lahendamine

Haridus: kõrgharidus

Kodanike vastuvõtt:
T 09.00- 12.00
K 16.00- 18.00

Puhkus:

 

 

Haljastusspetsialist Anne Vaigre
Kabinet nr 110

Telefon: 766 9935         
Mobiil: 5647 9265; lühinumber 865         
E-post: Anne.Vaigre@valga.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: Haljasalade korrashoid ja hooldamine ning uute haljasalade rajamine,
raielubade väljastamine, oma töövaldkonnas linnakodanike nõustamine, avalduste,
ettepanekute ja kaebuste lahendamine, väärtegude menetlemine, Valga linna
haldusterritooriumil linna korra eeskirjade täitmise kontroll ja järelevalve, hoiatuste ja
ettekirjutuste koostamine korrarikkumiste lõpetamiseks

Haridus: Räpina Aianduskool (1974), aia- ja maastikukujunduse eriala

Kodanike vastuvõtt:
T 09.00- 12.00
K 16.00- 18.00

Puhkus:

 

Välitööde juht Andres Radsin
Kabinet nr 101

Telefon: 766 9932        
Mobiil: 5750 3313; lühinumber 812       
E-post: Andres.Radsin@valga.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: Pargi- ja territooriumikoristajate töö organiseerimine (sh nende
varustamine vajalike töövahenditega) ja igapäevane kontroll, kontroll ja järelevalve
hulkuvate loomade püüdmise ning varjupaika haldava ettevõttega sõlmitud lepingu
tingimuste täitmise üle, heakorrastus- ja koristustööde korraldamine Valga linna
haldusterritooriumil, töötute rakendamine linna heakorratöödele, väärtegude
menetlemine ja veoautode sissesõidulubade väljastamine

Haridus: keskharidus

Kodanike vastuvõtt:
T 09.00- 12.00
K 16.00- 18.00

Puhkus:

 

Autojuht Igor Pjatkovski
Kabinet nr 101

Telefon: 766 9933
Mobiil: 516 2792; lühinumber 892

Töövaldkond: Sõidukite hooldamine ja kontroll
Puhkus:


Territooriumikoristajad
Mehhanisaatorid, haljastustöölised, autojuhid, bussijuhid

TEENINDUSKESKUSED
Karula hooldusspetsialist
Taheva
hooldusspetsialist
Tõlliste
hooldusspetsialist
Õru
hooldusspetsialist

ARENG JA PLANEERIMINE

EHITUS- JA PLANEERIMISTEENISTUS

Põhimäärus

 

Juhataja Urmas Möldre
Kabinet nr 204

Telefon: 766 9960
Mobiil: 5348 7880; lühinumber 880
E-post: Urmas.Moldre@valga.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: osakonna tegevuse juhtimine. Riigihangete komisjoni juhtimine. Ehitus- ja planeerimisalastes küsimustes füüsiliste ja juriidiliste isikute ettepanekute, avalduste ja
kaebuste lahendamine. Linna haldusterritooriumil ehitusjärelevalve teostamise korraldamine,
ehitus-ja kasutuslubade väljaandmise korraldamine. Linna üldplaneeringu koostamise,
avalikustamise, avalike arutelude läbiviimise korraldamine; detailplaneeringute läbivaatamise
komisjoni juhtimine. Detailplaneeringute algatamise, koostamise, avalikustamise, vastuvõtmise
ja kehtestamise korraldamine ning detailplaneeringute koostamise ja finantseerimise õiguse üleandmiseks lepingute sõlmimine

Haridus: kõrgharidus

Kodanike vastuvõtt:
Kabinet nr 204
T 09.00-12.00
K 16.00-18.00

Puhkus:

 

Maakorralduse spetsialist Mario Pinka
Kabinet nr 202

Telefon: 766 9950
Mobiil: 5309 3826, lühinumber 826
E-post: Mario.Pinka@valga.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: Maareformi läbiviimine, maade munitsipaliseerimise vajaduse ja otstarbekuse hindamine, krundijaotuskavade ja mõõdistuste tellimine, kooskõlastamise ja teostamise
klorraldamine,  planeeringuteregistri pidamine ja digitaalkaardi pidamine

Haridus: kõrgharidus

Kodanike vastuvõtt:
T 09.00- 12.00
K 16.00- 18.00

Puhkus:

 

 

 

Keskkonnaspetsialist Anni Teetsmann
Kabinet nr 209

Telefon: 766 9913
Mobiil: 5860 1328, lühinumber 828
E-post: Anni.Teetsmann@valga.ee

Ametijuhend

Töövaldkond:

Haridus: kõrgharidus

Kodanike vastuvõtt:
T 09.00- 12.00
K 16.00- 18.00

Puhkus:

 

 

Ehitusjärelevalve spetsialist Iivika Voode
Kabinet nr 207

Telefon: 766 9962
Mobiil: 515 6491, lühinumber 891
E- post: Iivika.Voode@valga.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: Ehitus- ja kasutuslubade väljaandmise korraldamine. Projekteerimise
aluseks olevate projekteerimistingimuste väljaandmise korraldamine, riiklikusse
ehitisregistrisse andmete sisestamine, väljavõtete väljastamine ehitisregistrist,
ehitiste ülevaatuse korraldamine, ehitise nõuetele vastavuse kontrollimine, ehitusprojektide
ja ehitiste mõõdistusprojektide nõuetele vastavuse kontrollimine, ehitise nõuetele vastavuse kontrollimiseks ekspertiiside tegemise korraldamine. Ehitusprojektide ja muude dokumentide arhiveerimise korraldamine

Haridus: kõrgharidus

Kodanike vastuvõtt:
T 09.00- 12.00
K 16.00- 18.00

 

 

 


Ehitusspetsialist Kairid Leks
Kabinet nr 202

Mobiil: 5375 5537, lühinumber 837
E- post: Kairid.Leks@valga.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: Ehitus- ja kasutuslubade väljaandmise korraldamine. Projekteerimise
aluseks olevate projekteerimistingimuste väljaandmise korraldamine, riiklikusse ehitisregistrisse andmete sisestamine, väljavõtete väljastamine ehitisregistrist, ehitiste ülevaatuse
korraldamine, ehitise nõuetele vastavuse kontrollimine, ehitusprojektide ja ehitiste mõõdistusprojektide nõuetele vastavuse kontrollimine, ehitise nõuetele vastavuse
kontrollimiseks ekspertiiside tegemise korraldamine. Ehitusprojektide ja muude dokumentide arhiveerimise korraldamine

Haridus: kõrgharidus

Kodanike vastuvõtt:
T 09.00- 12.00
K 16.00- 18.00

Valladisainer Raivo Behrsin
Kabinet nr 206

Telefon: 766 9963         
E- post: Raivo.Behrsin@valga.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: Ehitusvaldkonda kuuluvate kooskõlastamise taotluste läbivaatamine ja
kirjalike kooskõlastuste väljastamine. Juriidiliste ja füüsiliste isikute konsulteerimine
linnakujunduse ja ehitiste ning rajatiste välisilmega seotud küsimustes, linnakujundusega
seotud küsimuste juhtimine ja koordineerimine ja vastavate komisjonide töös osalemine.
Reklaami- ja infokandjate, vaateakende, bussiootepaviljonide ja teiste arhitektuursete
väikevormide teostuse ja paigalduse kooskõlastamine. Järelevalve teostamine paigaldatud
reklaami- ja infokandjate, vaateakende, bussiootepaviljonide ja teiste arhitektuursete
väikevormide teostuse ja paigalduse osas, reklaami paigaldamise lepingute sõlmimine ja
järelevalve teostamine

Haridus: kõrgharidus

Kodanike vastuvõtt:
T 09.00- 12.00
K 16.00- 18.00

Puhkus:

 

Vallaarhitekt Jiri Tintera
Kabinet nr 202

Telefon: 766 9915
Mobiil: 5683 1218, lühinr 819
E-post: Jiri.Tintera@valga.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: Valga linna arhitektuurset tegevust suunava strateegia väljatöötamises ja elluviimises osalemine. Hoonestuskavade koostamine ja koostamise korraldamine; projekteerimistingimuste koostamine, ehitusprojektide kontrollimine.

Haridus: kõrgharidus

Kodanike vastuvõtt:
T kell 9.00-12.00
K kell 15.00-17.00
E-R Eelnevalt telefoni teel kokkulepitud aegadel

Puhkus:

------------------------------------------------------------------

Planeeringute juhtivspetsialist Lenna Hingla (teenistussuhe peatunud)
-----------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

MAJANDUS JA HOOLDUS

MUNITSIPAALVARA TEENISTUS

Vara valitsemise juhtivspetsialist Pille Meriroos
Kabinet nr 311

Telefon: 766 9955         
Mobiil: 523 7792; lühinumber 888         
E-post: Pille.Meriroos@valga.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: Linnavara kasutusse andmise korraldamine, linnavara võõrandamise
korraldamine, pärandite kingete vastuvõtmise korraldamine, peremehetu vara hõivamise korraldamine, linnavara kindlustamise korraldamine, kalmistumajanduse korraldamine

Haridus: kõrgharidus

Kodanike vastuvõtt:
T 09.00- 12.00
K 16.00- 18.00

Puhkus:

Elamuhalduse spetsialist Merike Müller
Kabinet nr 203

Telefon: 766 9951         
Mobiil: 5348 7076; lühinumber 876         
E- post: Merike.Myller@valga.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: plaanimaterjali ettevalmistamine katastritoimiku koostamiseks, füüsiliste-
ja juriidiliste isikute nõustamine maaküsimustes, maamaksu arvestuse pidamise korraldamine, maakasutajate nimekirja edastamine maksuametile, kalmisturegistri tegevusega seotud
õiendite väljastamine, jäätmevaldajate taotluste/avalduste menetlemine (korralduste
eelnõude ettevalmistamine), kalmisturegistri pidamine, maksualuste maade andmekogu
pidamine ja jäätmevaldajate registri pidamine

Haridus: keskharidus

Kodanike vastuvõtt:
T 09.00- 12.00
K 16.00- 18.00

Puhkus:

 

Majandushalduse spetsialist Janek Rennu
Kabinet nr 311

Telefon: 766 9956
E-post: Janek.Rennu@valga.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: Linnavara kasutusse andmise lepingute kontroll, rendi ja üüriarvete
esitamine ja kontroll, kontrolli teostamine linnavara nõuetekohase ekspluateerimise ja
tehnilise seisukorra üle, linnavara lammutustööde korraldamine, , töötervishoiu ja
tööohutuse valdkonna küsimustega tegelemine, linnavalitsuse varustamine
kantseleitarvete jms, Valga Sauna töö korraldamine, Valga raudteejaama töö korraldamine

Haridus: keskharidus

Kodanike vastuvõtt:
T 09.00- 12.00
K 13.00- 16.00

Puhkus:

 

Metsandusspetsialist
Kabinet nr

Telefon:
E-post:

Ametijuhend

Töövaldkond:

Haridus:

Kodanike vastuvõtt:

Puhkus:

Metsakorraldaja Pavel Küpar

Metsakorraldaja töövaldkond: sõltuvalt metsamajanduskavast ning metsade
tegelikust seisukorrast linnametsas raielankide hindamine ja dokumentatsiooni koostamine,
raietööde kontrollimine, metsakultuuride istutamise oraganiseerimine ja metsauuenduskavade väljatöötamine, metsakultuuride ja noorendike inventeerimine, metsajärelvalve ja
metsakahjude inventeerimine, raiutud puidu turustamine, kasvava metsa müügi
organiseerimine

Puhkus:

 

KULTUUR JA HARIDUS

KULTUURI- JA HARIDUSTEENISTUS

Põhimäärus

 

Haridusspetsialist Ivi Tigane
Kabinet nr 212

Telefon: 766 9911   
Mobiil:
E-post: Ivi.Tigane@valga.ee

Ametijuhend

Töövaldkond:

Haridus:

Kodanike vastuvõtt:

Puhkus:

 

 

 

Spordi ja noorsootööspetsialist Karl Kirt
Kabinet nr 210

Telefon: 766 9918
Mobiil: 5919 4744; lühinumber 844

E-post: Karl.Kirt@valga.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: Spordi- ja noorsootöötaotluste menetlemine ning lepingute vormistamine,
spordi- ja noorsootöö valdkonna eelarve kontroll, spordi- ja noorsootöö valdkonna
eelnõude ettevalmistamine, vallavalitsuse spordi- ja noorsootöökomisjoni töö
korraldamine, spordiklubide nõustamine, projektitaotluste ettevalmistamine ja läbiviimine,
spordi- ja noorsootöö ürituste korraldamine ja nendele kaasaaitamine,
noortevolikogu töö nõustamine, avalike ürituste lubade menetlemine ja lubade väljastamine.

Haridus: kõrgharidus

Kodanike vastuvõtt:
T 09.00- 12.00
K 16.00- 18.00

Puhkus:

 

 

Kultuurispetsialist Merce Mäe
Kabinet nr 215

Telefon: 766 9914         
Mobiil: 5345 3457; lühinumber 857         
E-post: Merce.Mae@valga.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: Kultuuriasutuste sisulise töö koordineerimine vastavalt kehtivale
seadusandlusele; töötab välja kultuurialast tegevust reguleerivaid õigusakte;
kultuuriürituste kalenderplaani ja kultuurikava koostamine; mittetulundusühingute
nõustamine kultuurivaldkonnas; kultuuri- ja haridusameti poolt algatatud ürituste
koordineerimine; kultuuriinfo listidesse Valga linna kultuuriürituste sisestamine;
kultuuriinfovoldiku toimetamine; avalike ürituste ja koosolekute taotluste vastuvõtmine
ja eelnõude ettevalmistamine

Haridus: kõrgharidus

Kodanike vastuvõtt:
T 09.00- 12.00
K 16.00- 18.00

Puhkus:

 

 

Sotsiaalpedagoog Katrin Indov
Kabinet nr 103

Mobiil: 5347 0614; lühinumber 814         
E-post: Katrin.Indov@valga.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: Õpilasregistri ja lasteaedadesse kohataotlejate registri pidamine.
Tegelemine Valga linna koolikohustuslike lastega, kes on suunatud väljaspoole Valgat
õppima ja ei täida koolikohustust Koolikohustuse mittetäitmisega ja koolivägivallaga
seotud probleemidele lahenduste leidmine, õpilaste ja vanemate nõustamine, ettepanekute
tegemine kooli juhtkonnale, koostöö alaealiste komisjoniga ja õpilaste kodudega. Töö
alaealiste komisjoni materjalidega.

Haridus: kõrgharidus

Kodanike vastuvõtt:
T 09.00- 12.00
K 16.00- 18.00

Puhkus:

 

Sotsiaalpedagoog Ruslana Dovha
Kabinet nr 103

Mobiil: 5347 0613, lühinumber 813
E-post: Ruslana.Dovha@valga.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: Valga Priimetsa Kooli probleemide erapooletu lahendamisele
kaasaaitamine, eesmärgiga kujundada häid suhteid koolis õpetajate ja õpilaste ning
õpilaste endi vahel. Sotsiaalset tõrjutuse ennetamine läbi sotsiaalvõrgustiku töö kooli
juhtkonna, klassijuhatajate, lastevanemate, omavalitsuse, noorsoopolitsei ja teiste
ametkondadega. Koolikohustuse mittetäitmisega ja koolivägivallaga seotud probleemidele
lahenduste leidmine, õpilaste ja vanemate nõustamine, ettepanekute tegemine kooli
juhtkonnale, koostöö alaealiste komisjoniga ja õpilaste kodudega. Tegelemine
Valga linna koolikohustuslike lastega, kes on suunatud väljaspoole Valgat õppima
ja ei täida koolikohustust

Haridus: kõrgharidus

Kodanike vastuvõtt:
T 09.00- 12.00
K 09.00 - 12.00 ja 13.00 - 18.00

Puhkus:

 

 

 

 

Sotsiaalpedagoog Liina Taits
Kabinet nr 103

Mobiil: 5343 8820; 820  
E-post: Liina.Taits@valga.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: Valga Põhikooli probleemide erapooletu lahendamisele kaasaaitamine,
eesmärgiga kujundada häid suhteid koolis õpetajate ja õpilaste ning õpilaste endi vahel.
Sotsiaalset tõrjutuse ennetamine läbi sotsiaalvõrgustiku töö kooli juhtkonna,
klassijuhatajate, lastevanemate, omavalitsuse, noorsoopolitsei ja teiste
ametkondadega. Koolikohustuse mittetäitmisega ja koolivägivallaga seotud probleemidele
lahenduste leidmine, õpilaste ja vanemate nõustamine, ettepanekute tegemine kooli
juhtkonnale, koostöö alaealiste komisjoniga ja õpilaste kodudega. Tegelemine
Valga linna koolikohustuslike lastega, kes on suunatud väljaspoole Valgat õppima
ja ei täida koolikohustust

Haridus: kõrgharidus

Kodanike vastuvõtt:
K 15.00- 18.00

Puhkus:

 

 

Logopeed Reelika Voitk

Telefon: 5786 6252; lühinumber 852

Ametijuhend

Töövaldkond: Logopeed töötab koormusega 0,6 ametikohta. Lasteaedade Buratino, Walko ja Kaseke logopeediline teenindamine, vastavate õppekavade väljatöötamine, lapsevanemate ja õpetajate nõustamine logopeedilistes küsimustes

Vastuvõtt lapsevanematele kokkuleppel, helistada telefonile 5786 625

Haridus: kõrgharidus

Puhkus:

 

Logopeed Jelena Reinup
Kabinet nr 103

Mobiil: 5564 6712
E-post: Jelena.Reinup@valga.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: Lasteaedade Pääsuke, Walko, Buratino ja Kaseke vene kodukeelega laste logopeediline teenindamine, lapsevanemate ja õpetajate nõustamine logopeedilistes
küsimustes

Haridus: kõrgharidus

Vastuvõtt lapsevanematele:
Esmaspäeval kell 8-8.45 lasteaias Walko
Teisipäeval ja neljapäeval kell 8-8.45 lasteaias Pääsuke
Kolmapäeval kell 8-8.45 lasteaias Kaseke (ka koduste laste vanematele)
Reedeti kell 8-8.45 lasteaias Buratino

Puhkus:

 

SOTSIAALTÖÖ

SOTSIAALTÖÖ TEENISTUS
Põhimäärus

 

Juhataja Meeli Tuubel
Kabinet nr 105

Telefon: 766 9943         
Mobiil: 511 4554; lühinumber 854         
E-post: Meeli.Tuubel@valga.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: Sotsiaaltöö ja sotsiaalvaldkonna allasutuste ja sotsiaalabiameti töö
korraldamine, psüühiliste erivajadustega täiskasvanute eestkoste ja hoolekandeteenuste korraldamine

Haridus: kõrgharidus, sotsiaalteaduse magister (sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika)

Kodanike vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 16.00-18.00

Puhkus:

 

Juhtivspetsialist Sirje Puusepp
Kabinet nr 109

Telefon: 766 9941         
E-post: Sirje.Puusepp@valga.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: Toimetulekutoetuse määramine klientidele perekonnanime algustähega
S, Z, T, U, Õ- Ü. Koduse lapse, lasteaialapse ja koolilõuna toetuse määramine.

Haridus: kõrgharidus

Kodanike vastuvõtt:
T 09.00- 12.00     13.00- 16.00
K 09.00- 12.00     13.00- 18.00
R 09.00- 14.00

Puhkus:

 

Spetsialist Reet Mõts
Kabinet nr 108

Telefon: 766 9945         
E-post: Reet.Mots@valga.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: Toimetulekutoetuse määramine klientidele perekonnanime algustähega
K kuni N. Linna ranitsatoetuse ning 3- ja enama pere koolitoetuse määramine.

Haridus: keskharidus

Kodanike vastuvõtt:
T 09.00- 12.00    13.00- 16.00
K 09.00- 12.00    13.00- 18.00
R 09.00- 14.00

Puhkus:

 

Spetsialist Riina Vares
Kabinet nr 109

Telefon: 766 9942         
E-post: Riina.Vares@valga.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: Toimetulekutoetuse määramine klientidele perekonnanime algustähega
O- R, V. Omasteta linnaelanike matmise korraldamine. Matusetoetuse määramine. Kõigi sotsiaaltoetuste väljamakse korraldamine

Haridus: keskharidus

Kodanike vastuvõtt:
T 09.00- 12.00   13.00- 16.00
K 09.00- 12.00   13.00- 18.00
R 09.00 - 14.00

Puhkus:

Spetsialist Kristi Tsarjov
Kabinet nr 108

Telefon: 766 9948         
E-post: Kristi.Tsarjov@valga.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: Toimetulekutoetuse määramine klientidele perekonnanime algustähega
A kuni J, sotsiaaleluruumide taotlejate arvelevõtmine.

Haridus: keskharidus

Kodanike vastuvõtt:
T 09.00- 12.00    13.00- 16.00
K 09.00- 12.00    13.00- 18.00
R 09.00- 14.00

Puhkus:

 

 

Lastekaitse juhtivspetsialist Ere Arbeiter
Kabinet nr 102

Telefon: 766 9947
Mobiil: 514 8049; lühinumber 849 
E- post: Ere.Arbeiter@valga.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: Laste õiguste ja huvide kaitse tagamine seadustega kohalikule
omavalitsusele seatud ülesannete ulatuses. Lastega perekondade individuaalne nõustamine, teenuste korraldamine ja teenustele suunamine. Vanemliku hoolitsuseta laste õiguste ja
huvide kaitsmine ning hoolekandeteenuste korraldamine

Haridus: kõrgharidus, sotsiaalteaduse magister (sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse)

Kodanike vastuvõtt:
T 09.00- 12.00
K 13.00- 18.00
R 09.00- 12.00

Puhkus:

Lastekaitse spetsialist
Kabinet nr 102

Telefon:
Mobiil:
E- post:

Kodanike vastuvõtt:
T 09.00- 12.00
K 13.00- 18.00
R 09.00- 12.00

 

 

Laste hoolekande spetsialist Iia Konks
Kabinet nr 102

Telefon: 766 9944         
Mobiil: 524 7880; lühinumber 879         
E-post: Iia.Konks@valga.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: Individuaalne töö riskiperedega, puudega lastele lapsehoiuteenuse
korraldamine, puudega lapse hooldajatoetuse määramine. Linna sünnitoetuse määramine.

Haridus: keskharidus

Kodanike vastuvõtt:
T 09.00- 12.00
K 13.00- 18.00
R 09.00- 12.00

Puhkus

Puudega inimeste juhtivspetsialist Udo Reinsalu
Kabinet nr 107

Telefon: 766 9957         
Mobiil: 5340 8235; lühinumber 836         
E-post: Udo.Reinsalu@valga.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: Puuetega inimeste hoolekande korraldamine: hooldajatoetuste ja puudega
inimeste toetuste määramine ja maksmine, sotsiaalteenuste (hooldekodu, hooldustöötaja)
teenuste korraldamine. Liikumispuudega inimese parkimiskaardi väljaandmine

Haridus: kõrgharidus

Kodanike vastuvõtt:
T 09.00- 12.00    13.00- 16.00
K 09.00- 12.00    13.00- 18.00
R 09.00- 14.00

Puhkus:

Linnaarst Valli Ramm

Telefon:
766 5169 ; 766 5120

Ametijuhend

Töövaldkond: Ravikindlustuseta ja materiaalselt vähekindlustatud linnaelanikele arstiabi korraldamine

Haridus: kõrgharidus

Puhkus:

Eestkoste spetsialist

Koduhooldustöötajad

 

RAHANDUSTEENISTUS

Põhimäärus

 

Juhataja Imbi Rõivassepp
Kabinet nr 304

Telefon: 766 9920         
Mobiil: 5343 0710; lühinumber 810         
E-post: Imbi.Roivassepp@valga.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: rahandusameti tegevuse juhtimine ja linna eelarve koostamine

Haridus: kõrgharidus

Kodanike vastuvõtt:
T 09.00- 12.00
K 16.00- 18.00

Puhkus:

 

Pearaamatupidaja Annely Adrat
Kabinet nr 307

Telefon: 766 9929         
E-post: Annely.Adrat@valga.ee

Ametijuhend

Haridus: keskharidus
Puhkus:


Vanemraamatupidaja Maret Hannus
Kabinet nr 306
Telefon: 766 9921
E-post: Maret.Hannus@valga.ee

 

 

Aita Adrat
Kabinet nr 307

Telefon: 766 9919         
E- post: Aita.Adrat@valga.ee

Ametijuhend

Haridus: keskharidus
Puhkus:

Raamatupidaja Kaja Tättar
Kabinet nr 305

Telefon: 766 9922         
E-post: Kaja.Tattar@valga.ee

Ametijuhend

Haridus: keskharidus
Puhkus:

Raamatupidaja Kaire Kuvvas
Kabinet nr 306
E-post: Kaire.Kuvvas@valga.ee

 

Raamatupidaja Maire Tiivel
Kabinet nr 305

Telefon: 766 9924    
E-post: Maire.Tiivel@valga.ee

Ametijuhend

Haridus: kesk-eri
Puhkus:


Raamatupidaja Kaie Karist
Kabinet nr 306
Telefon: 766 9923
E-post: Kaie.Karist@valga.ee

 

Raamatupidaja Eve Kõlves
Kabinet nr
Telefon:
E-post: Eve.Kolves@valga.ee

Raamatupidaja Meriliis Patlep
Kabinet nr 306

Telefon: 766 9926
E-post: Meriliis.Patlep@valga.ee

Ametijuhend

Haridus: kõrgharidus
Puhkus:

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?