Sa asud: Esileht    Kodanikule    Kohalik võim    Valga Vallavalitsus

Prindi

Ametid

Kantselei, arenguamet, linnahooldusamet, linnamajandusamet, haridus- ja kultuuriamet, sotsiaalabiamet, rahandusamet

KANTSELEI

Kantselei põhiülesanneteks on linnavalitsuse töö funktsionaalne kindlustamine, linnavalitsuse asjaajamise, linnavalitsust puudutava teabe ja linnavalitsuse infotehnoloogilise varustamise korraldamine.

 • linnavalitsuse ja selle struktuuriüksuste asjaajamise ja arhiivitöö korraldamine;linnavalitsuse istungite ettevalmistamine;

 • linnavalitsuse õigusaktide avaldamine ja avalikustamine;

 • linnavalitsuse ja selle struktuuriüksuste juriidiline nõustamine;

 • linnavalitsuse õigusaktide ning lepingute seadustele vastavuse tagamine;

 • linnavalitsuse personalitöö korraldamine;

 • linnavalitsuse ühtse arvutivõrgu ja infosüsteemi väljaarendamine ja haldamine;

 • linnavalitsuse ja selle struktuuriüksuste riigihangete korraldamine:linnavalitsuse tegevust kajastava informatsiooni kajastamine;

 • rahvastikuregistri pidamine;

 • juhendab metoodiliselt struktuuriüksuseid ja linna hallatavaid asutusi välisvahendite kaasamise taotluste koostamisel personali valdkonda puudutavates küsimustes;

 • teiste õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmine.

Kantselei põhimääruse leiad SIIT

 

ARENGUAMET

Arenguameti põhiülesanneteks on Valga linna mitmekülgse arengu strateegiline planeerimine ja täideviimise korraldamine ning Riigi, Euroopa Liidu ja välisfinantseerimisega projektide algatamine ja teostamine ja välissuhete korraldamine.

Arenguamet:

 • organiseerib projektiideede ja rahastamisallikate väljaselgitamise ning vastavate projektitaotluste koostamise ja esitamise rahastamisprogrammidele;

 • korraldab projektide elluviimiseks vajalike hangete läbiviimise, hankelepingute sõlmimise ja täitmise;

 • korraldab koostöös rahandusametiga projektide aruandluse vormistamise ja esitamise;

 • juhendab linnavalitsuse teenistujaid projektide teostamise alal;

 • korraldab Valga-Valka ühissekretariaadi tööd;

 • kontrollib strateegiliste plaanide, arengukavade ja projektide teostamise tähtaegadest kinnipidamist;

 • koostab arengualaste nõupidamiste päevakorra projekti, valmistab ette nõupidamiste materjalid, informeerib asjaosalisi nõupidamiste toimumisest;

 • vormistab nõupidamiste protokollid, peab nende arvestust ning säilitab dokumendid vastavalt kehtestatud korrale;

kogub ja levitab arengualast tegevust ja projektipõhist rahastamist kajastavat informatsiooni.

Arenguameti põhimääruse leiad SIIT


LINNAHOOLDUSAMET

Linnahooldusamet tegeleb heakorraprobleemidega, teede ja tänavate sulgemis- ja kaevamislubade väljastamisega, raielubade väljastamisega, teede- ja tänavate korrashoiuga, tänavavalgustusega, haljastusprobleemidega.

Linnahooldusameti põhiülesanneteks on :

 • kontrollida linna kommunaalmajanduse, kommunaal- ja heakorraobjektide nõuetekohast ekspluateerimist ja korrastamist.

 • Kommunaal- ja heakorraobjektide jooksva- ja kapitaalremondi ning rekonstrueerimistööde juhtimine ja organiseerimine ning vastavate eelarvete tellimine.

 • Vaatab läbi ja kinnitab või esitab kehtestatud korras kinnitamiseks linna kommunaal- ja heakorraobjektide ehituse, rekonstrueerimise ning kapitaalremondi projektdokumentatsiooni.

 • Kontrollib pidevalt teede, tänavate, haljasalade tehnilist seisukorda ning ekspluateerimist, korraldab sel alal projektide ja plaanide koostamist ning töövõtuorganisatsioonidega lepingute sõlmimist

 • Valga linna liikluse organiseerimisega seotud küsimuste lahendamine

 • Valga linna territooriumil kaevamislubade ja teede-tänavate sulgemislubade väljastamine.

 • Valga linna territooriumil raielubade väljastamine.

 • Kodanike, ettepanekute, avalduste ja kaebuste läbivaatamine ja lahendamine eelpoolnimetatud valdkondades.

 • Valga Linnavolikogu ja Valga Linnavalitsuse poolt pandud ülesannete ja korralduste täitmine

Linnahooldusameti põhimääruse leiad SIIT

LINNAMAJANDUSAMET

Linnamajandusameti põhiülesanneteks on reguleerida ja korraldada linnavara valdamist, kasutamist, käsutamist ning järgmiste registrite pidamist: linnavararegister, teede ja tänavate register, kalmisturegister, ehitisregister, planeeringute register ja koduloomade register. Lisaks eeltoodule teostab majandustegevusregistrisse registreeringute, märgete jms tegemist, maksualuste maade andmekogude koostamist, pidamist ja info väljastamist.

 • koostab ja annab välja projekteerimistingimusi, ehitus- ja kasutuslubasid
 • annab välja kirjalikke nõusolekuid väikeehitiste püstitamiseks
 • annab välja kirjalikke kooskõlastusi ehitusluba mitte nõudvate ehitustööde korral
 • teostab ehitusjärelvalvet
 • teostab valminud ehitistele kasutusloa andmise eelset ülevaatust
 • kontrollib ehitusprojektide vastavust õigusaktidele, ehitusnormidele ja nõuetele
 • määrab isikud, kellega tuleb ehitusprojekt kooskõlastada ehitusloa või kirjaliku nõusoleku taotlemise korral
 • määrab isikud, kellelt tuleb saada kasutusloa taotlemise korral heakskiit valminud ehitisele või ehitise tehnosüsteemile
 • tagab koostöös Muinsuskaitseametiga Valga linna muinsuskaitsealaga seotud ehituslike eritingimuste täitmise
 • teostab andmete sisestamist riiklikusse ehitisregistrisse ja ehitisregistrist väljavõtete väljastamist
 • korraldab linnavalitsuse ja linnavalitsuse hallatavate asutuste hankeid ning ehitus- ja rekonstrueerimistööde hankeid ning nende läbiviimist
 • nõustab linnavalitsuse hallatavaid asutusi hangete läbiviimisel
 • peab ehitusprojektide arhiivi
 • osaleb linna arengukava koostamisel
 • osaleb Valga linna eelarve koostamisel
 • osaleb linna üldplaneeringu ja maakonnaplaneeringu koostamisel
 • korraldab reklaamimaksu kogumist ning teostab reklaamialast järelevalvet
 • korraldab linnakujunduslike projektide koostamist
 • teeb ettekirjutusi ja menetleb väärtegusid ameti pädevusse kuuluvates küsimustes seadusega sätestatud juhtudel

Linnamajandusameti põhimääruse leiad SIIT

HARIDUS- JA KULTUURIAMET

Haridus - ja kultuuriameti põhiülesanneteks on :

 • Töötada välja kultuuri- ja haridusasutuste, samuti spordi arengukava linna arengukava osana.

 • Korraldada oma pädevuse piires koostööd maakondade, linnade ja valdadega koopereerumise või omavaheliste rahaliste lepingute sõlmimise korras.

 • Rakendada abinõusid kultuuri- ja haridusasutuste optimaalse võrgu loomiseks.

 • Kooskõlastada eraõppeasutustele koolitusloa andmist ning korraldada nende registreerimist seaduses ettenähtud korras.

 • Pidada arvestust ja kontrollida koolikohustuse täitmist.

 • Organiseerida haridusasutuste õppe-metoodilist tegevust.

 • Organiseerida ülelinnalisi kultuuri- ja spordiüritusi.

 • Korraldada statistilise aruandluse koostamist oma haldusalas.

 • Tagada koos tervishoiuorganitega haridusasutustes laste tervise kaitseks vajalike tingimuste järgimine ja abinõude rakendamine.

 • Organiseerida vastavalt kultuuriasutuste tellimusele metoodilist abi.

 • Kontrollida üritusteks ettenähtud summade sihipärast kasutamist.

 • Vaadata läbi ning lahendada kodanike ettepanekud, avaldused ja kaebused eelpool nimetatud valdkonnas.

 • Täita Valga Linnavolikogu ja Valga Linnavalitsuse poolt pandud ülesanded oma haldusalas.

Hariduse- ja kultuuriameti põhimääruse leiad SIIT

 

SOTSIAALABIAMET

Sotsiaalameti haldusalaks ja ülesanneteks on :

 • Ameti haldusalaks on sotsiaalhoolekande korraldamine Valga linnas. Ameti haldusalas tegutsevad linnavalitsuse hallatavad asutused (edaspidi hallatavad asutused) on Valga Töötute Aktiviseerimiskeskus ja lastekodu "Kurepesa".

 • Ameti ülesanneteks oma haldusalas on:

 • sotsiaalhoolekande arengukava väljatöötamine Valga linna arengukava osana;

 • isikule või tema perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine;

 • sotsiaalsete erivajadustega isikute sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine;

 • sotsiaalteenuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi korraldamine ning sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine;

 • eestkosteasutuse töö korraldamine;

 • hoolduse korraldamine ja järelevalve teostamine hooldaja tegevuse üle;

 • vanemliku hoolitsuseta laste õiguste kaitse ja elu korraldamine;

 • sotsiaaleluruumide kasutusse andmise korraldamine;

 • ameti hallatavate asutuste töö koordineerimine;

 • Valga linna sotsiaalregistri pidamine ja sotsiaalhoolekandeliste statistiliste aruannete koostamine.

 • Põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks on ametil õigus:

 • koostada ja esitada linnavalitsusele sotsiaalhoolekande korraldamist reguleerivate linnavolikogu ja -valitsuse õigusaktide eelnõusid;

 • sõlmida Valga linna nimel füüsiliste ja juriidiliste isikutega lepinguid ametile pandud ülesannete täitmiseks, arvestades seadustest ja Valga linna õigusaktidest tulenevaid nõudeid;

 • saada linnavalitsuse struktuuriüksustelt ja Valga linna hallatavatelt asutustelt ameti haldusalas olevate küsimuste lahendamiseks informatsiooni ja asjassepuutuvaid materjale;

 • moodustada ameti pädevuses olevate küsimuste lahendamiseks alalisi ja ajutisi komisjone ja töögruppe.

Sotsiaalabiameti põhimääruse leiad SIIT

RAHANDUSAMET

Valga Linnavalitsuse rahandusamet on Valga Linnavalitsuse struktuuriüksus, mille põhiülesanneteks on linna eelarve koostamine, täitmine ja eelarve täitmise kontrollimine ning linnavolikogu kantselei, linnavalitsuse ja tema hallatavate asutuste raamatupidamise korraldamine ja finantstegevuse kontrollimine.

Rahandusameti põhimääruse leiad SIIT

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?