Sa asud: Esileht    Linnakodanikule    Kohalik võim    Valga Linnavalitsus    Ametnike kontakt

Prindi

Ametnike kontakt

Kantselei, arenguamet, linnahooldusametlinnamajandusamet, haridus- ja kultuuriamet, sotsiaalabiamet, rahandusamet

KANTSELEI

Põhimäärus

Jurist linnasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas
Kabinet nr 213

Telefon: 766 9901    
Mobiil: 5750 3700; lühinumber 801   
E-post: anastasya.kikkas@valgalv.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: linnavalitsuse õigusaktide ja lepingute korrektsuse tagamine vastavalt seadustele ja teistele õigusaktidele, linnavalitsuse istungi materjalide ettevalmistamine ning materjalide vormistamine, kantselei töö juhtimine ning kantseleile pandud ülesannete täitmise tagamine

Haridus: kõrgharidus, magister (õigusteadus)

Kodanike vastuvõtt:
T 09.00- 12.00; K 16.00- 18.00

Puhkus: 07.07-21.07.2017; 23.10-03.11.2017, asendaja: linnamajandusameti vanemspetsialist Pille Meriroos

 

 


 

Avalike suhete spetsialist Hele Heletäht
Kabinet nr 211

Telefon: 766 9902         
Mobiil: 5347 2255; lühinumber 855       
E-post: hele.heletaht@valgalv.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: linnavalitsuse töö avalikustamise korraldamine; Valga linna puudutava teabe kogumine, süstematiseerimine, analüüsimine ja vahendamine; Valga linna kodulehe toimetamine

Haridus: keskharidus

Puhkus: 03.07-28.07.2017, 03.07-14.07.2017 asendaja sekretär-referent Heldi Kaares ja 15.07-28.07.2017 asendaja praktikant Robert Derevski


Sekretär- asjaajaja Liina Pettai
Kabinet nr 201

Telefon: 766 9910         
E-post: liina.pettai@valgalv.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: linnavalitsuse asjaajamise korraldamine, linnavalitsuse teenistujate juhendamine asjaajamise alal, linnavalitsuse õigusaktide vormistamine paberkandjal ja avalikustamine dokumendiregistris, linnavalitsuse korrespondentsi vastuvõtmine ja registreerimine, kodanike registreerimine linnapea vastuvõtule

Haridus: keskharidus

Puhkus: 26.06-14.07.2017; 31.07-11.08.2017; 23.10-27.10.2017, asendaja: sekretär-referent Heldi Kaares


 

Sekretär- referent Heldi Kaares
Kabinet nr 100

Telefon: 766 9900
Mobiil 5348 9118; lühinumber 818   
E-post: heldi.kaares@valgalv.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: personalitöö korraldamine  linnavalitsuses, linnavalitsuse asjaajamise korraldamine, linnavalitsuse teenistujate juhendamine asjaajamise alal, linnavalitsuse korrespondentsi vastuvõtmine ja registreerimine

Haridus: keskharidus

Puhkus: 21.08-11.09.2017; 15.12.2017-08.01.2018, asendaja: sekretär-asjaajaja Liina Pettai

 

Kantseleispetsialist Piret Villemson
Kabinet nr 104

Telefon: 766 9938
E-post: piret.villemson@valgalv.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: rahvastikuregistri toimingute teostamine (rahvastiku arvestuse andmebaasi pidamine, elukohtade registreerimine, elukohateadete väljastamine, isikukoodide moodustamine) ja linnavalitsuse arhiivitöö korraldamine (arhivaalide arvestuse pidamine, nende säilimise tagamine ja kasutamise võimaldamine, hävitamise korraldamine).

Haridus: kõrgharidus (info- ja dokumendihaldus)

Kodanike vastuvõtt:
Kabinet nr 104ru
T 09.00-12.00 13.00-16.00
K 09.00-12.00 13.00-18.00

Puhkus: 29.05-12.06.2017; 17.07-28.07.2017; 23.08-01.09.2017, asendaja: sekretär-asjaajaja Liina Pettai

Arvutispetsialist Villar Sikk
Kabinet nr 205

Telefon: 766 9917         
Mobiil: 5302 1447; lühinumber 847        
E- post: villar.sikk@valgalv.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: linnavalitsuse arvutivõrgu ja infosüsteemide funktsioneerimise toimivuse tagamine ja arendamine

Haridus: keskharidus

Puhkus: 04.05-12.05.2017; 03.07-21.07.2017; 13.11-30.11.2017

 

IT arendusjuht Toomas Pai
Kabinet nr 303

Telefon 5878 9621
E-post: toomas.pai@valgalv.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: Valga linna/valla IT süsteemide arendamine ja arendamise koordineerimine.

Haridus: kõrgharidus

 

Linnasekretär Diana Asi (teenistussuhe peatunud)

 

ARENGUAMET 
Põhimäärus

 

 

Arenguameti juhataja Aira Varblane
Kabinet nr 308

Telefon: 766 9964
Mobiil: 5750 3525; lühinumber 824
E-post: aira.varblane@valgalv.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: arenguameti töö juhtimine ning ametile pandud ülesannete täitmise tagamine. Valga linna arengu strateegiliste plaanide (arengukava) koostamise, haldamise ja ajakohastamise koordineerimine, selle täideviimise korraldamine ja jälgimine.

Haridus: kõrgharidus

Kodanike vastuvõtt:
T 09.00- 12.00
K 16.00- 18.00

Puhkus: 29.05-05.06.2017; 20.07-09.08.2017; 27.11-06.12.2017

Asendaja: arengunõunik Marika Post

Ühinemise koordinaator Katre Kikkas
Kabinet nr 309

Mobiil: 5855 9593; lühinumber 893
E-post: katre.kikkas@valgalv.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: koordineerib Valga linna ühinemisläbirääkimiste protsessi; korraldab ühinemisläbirääkimisteks vajaliku info kogumist ja analüüside koostamist, info avaldamist, vajalike avalike arutelude läbiviimist, protokollimist ning vajalikke jätkuprotsesse; menetleb ühinemisläbirääkimistega seonduvad dokumente, sh korraldab linnavalitsuse ja -volikogu õigusaktide eelnõude koostamise ja vastuvõtmiseks esitamise; osaleb ühinemislepingu ettevalmistamises ning läbirääkimistel; osaleb linnavalitsuse ja -volikogu istungitel ning linnavolikogu komisjonide ja ühinemisläbirääkimisteks moodustatud komisjonide koosolekutel, olles vajadusel ettekandja oma töövaldkonda kuuluvates küsimustes.

Haridus: kõrgharidus, sotsiaalteaduse magister (haldusjuhtimine)

Kodanike vastuvõtt:
T 09.00- 12.00
K 16.00- 18.00

Puhkus: 03.07-16.07.2017; 02.10-20.10.2017; 11.12-22.12.2017

Asendaja: ettevõtlus- ja arenguspetsialist Triin Roo

Arengunõunik Marika Post
Kabinet nr 302

Telefon: 766 9965;
Mobiil: 510 9190; lühinumber 890 
E-post: marika.post@valgalv.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: organiseerib projektiideede ja rahastamisallikate väljaselgitamise ning vastavate projektitaotluste koostamise ja esitamise rahastamisprogrammidele, korraldab projektide elluviimiseks vajalike hangete läbiviimise, hankelepingute sõlmimise ja täitmise, korraldab koostöös rahandusametiga projektide aruandluse vormistamise ja esitamise, korraldab Valga linna välissuhteid ja Valga- Valka ühissekretariaadi tööd, korraldab välissuhete alaste nõupidamiste läbiviimist, kogub ja levitab välissuhtlust ja projektipõhist rahastamist kajastavat informatsiooni

Haridus: kõrgharidus

Kodanike vastuvõtt:
T 09.00- 12.00
K 16.00- 18.00

Puhkus: 26.06-17.07.2017

Asendaja: arenguameti juhataja Aira Varblane

 

 

Ettevõtlus- ja arenguspetsialist Triin Roo 
Kabinet nr 309

Telefon: 766 9953
Mobiil: 5349 8683; lühinumber 883
E-post: triin.roo@valgalv.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: Valga linna ettevõtluskeskkonna mitmekülgse arengu strateegiline planeerimine ja täideviimise korraldamine ning avaliku, era- ja mittetulundusliku sektoriga koostöö korraldamine ning linna ettevõtluskeskkonna arendamise ja tööhõivega seotud küsimuste koordineerimine, koostöövõrgustike loomine ja nende töö korraldamine.

Haridus: kõrgharidus

Kodanike vastuvõtt:
T kell 09.00 - 12.00
K kell 16.00 - 18.00

 

 

 

LINNAHOOLDUSAMET

Põhimäärus

 

Linnahooldusameti juhataja Arno Uprus
Kabinet nr 101
Telefon: 766 9930         
Mobiil: 5341 6395; lühinumber 895
E-post: arno.uprus@valgalv.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: linnahooldusameti tegevuse juhtimine ja linnahooldusalase (heakord, teede ja tänavate korrashoid, tänavavalgustus, haljastus ) töö koordineerimine vastavalt ameti põhimäärusele, linnaliikluse organiseerimisega (sh ühistranspordiga) seotud küsimuste lahendamine, teede ja tänavate sulgemislubade ja kaevamislubade väljastamise korraldamine ning järelevalve teostamine, linnahooldusalastes küsimustes füüsiliste ja juriidiliste isikute ettepanekute, avalduste ja kaebuste lahendamine, liikluskorraldus- ja haljastuskomisjoni tegevuse juhtimine

Haridus: keskharidus

Kodanike vastuvõtt:
T 09.00- 12.00
K 16.00- 18.00

Puhkus: 03.07-28.07.2017

Asendaja:  haljastuse vanemspetsialist Anne Vaigre

 

 

Heakorravanemspetsialist Marju Kants
Kabinet nr 106

Telefon: 766 9937         
Mobiiltelefon: 507 2643; lühinumber 843         
E-post: marju.kants@valgalv.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: Väärtegude menetlemine, Valga linna haldusterritooriumil linna heakorra eeskirjade täitmise kontroll ja järelevalve, töötute rakendamine linna heakorratöödele, hoiatuste koostamine korrarikkumiste lõpetamiseks, oma töövaldkonnas kodanike avalduste, ettepanekute ja kaebuste lahendamine

Haridus: kõrgharidus

Kodanike vastuvõtt:
T 09.00- 12.00
K 16.00- 18.00

Puhkus: 17.04-20.04.2017; 02.05-05.05.2017; 03.07-28.07.2017; 18.12-22.12.2017

Küsimuste korral asendab tööl olev spetsialist

 

 

Haljastuse vanemspetsialist Anne Vaigre
Kabinet nr 110

Telefon: 766 9935         
Mobiil: 5647 9265; lühinumber 865         
E-post: anne.vaigre@valgalv.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: Haljasalade korrashoid ja hooldamine ning uute haljasalade rajamine, raielubade väljastamine, oma töövaldkonnas linnakodanike nõustamine, avalduste, ettepanekute ja kaebuste lahendamine, väärtegude menetlemine, Valga linna haldusterritooriumil linna korra eeskirjade täitmise kontroll ja järelevalve, hoiatuste ja ettekirjutuste koostamine korrarikkumiste lõpetamiseks

Haridus: Räpina Aianduskool (1974), aia- ja maastikukujunduse eriala

Kodanike vastuvõtt:
T 09.00- 12.00
K 16.00- 18.00

Puhkus: 09.08-31.08.2017, 11.12-22.12.2017

Asendaja: juhataja Arno Uprus

 

Välitööde juht Andres Radsin
Kabinet nr 101

Telefon: 766 9932        
Mobiil: 5750 3313; lühinumber 812       
E-post: andres.radsin@valgalv.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: Pargi- ja territooriumikoristajate töö organiseerimine (sh nende varustamine vajalike töövahenditega) ja igapäevane kontroll, kontroll ja järelevalve hulkuvate loomade püüdmise ning varjupaika haldava ettevõttega sõlmitud lepingu tingimuste täitmise üle, heakorrastus- ja koristustööde korraldamine Valga linna haldusterritooriumil, töötute rakendamine linna heakorratöödele, väärtegude menetlemine ja veoautode sissesõidulubade väljastamine

Haridus: keskharidus

Kodanike vastuvõtt:
T 09.00- 12.00
K 16.00- 18.00

Puhkus: 17.07-13.08.2017; 28.08-03.09.2017

Asendab: heakorravanemspetsialist Marju Kants

 

Autojuht Igor Pjatkovski
Kabinet nr 101

Telefon: 766 9933         
Mobiil: 516 2792; lühinumber 892       

Töövaldkond: Sõidukite hooldamine ja kontroll

Puhkus: 12.06-11.07.2017

LINNAMAJANDUSAMET

Põhimäärus

 

Juhataja Urmas Möldre
Kabinet nr 204

Telefon: 766 9960
Mobiil: 5348 7880; lühinumber 880
E-post: urmas.moldre@valgalv.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: osakonna tegevuse juhtimine. Riigihangete komisjoni juhtimine. Ehitus- ja planeerimisalastes küsimustes füüsiliste ja juriidiliste isikute ettepanekute, avalduste ja kaebuste lahendamine. Linna haldusterritooriumil ehitusjärelevalve teostamise korraldamine, ehitus-ja kasutuslubade väljaandmise korraldamine. Linna üldplaneeringu koostamise, avalikustamise, avalike arutelude läbiviimise korraldamine; detailplaneeringute läbivaatamise komisjoni juhtimine. Detailplaneeringute algatamise, koostamise, avalikustamise, vastuvõtmise ja kehtestamise korraldamine ning detailplaneeringute koostamise ja finantseerimise õiguse üleandmiseks lepingute sõlmimine

Haridus: kõrgharidus

Kodanike vastuvõtt:
Kabinet nr 204
T 09.00-12.00
K 16.00-18.00

Puhkus: 03.04-18.04.2017; 05.06-16.06.2017; 07.08-18.08.2017; 02.10-12.201.2017

03.04-18.04.2017 asendab keskkonna vanemspetsialist Anni Teetsmann

05.06-16.006.2017; 07.08-18.08.2017; 02.10-12.10.2017 asendab linnamajandusameti

vanemspetsialist Pille Meriroos

 

 

Maanõunik Mario Pinka
Kabinet nr 202

Telefon: 766 9950
Mobiil: 5309 3826, lühinumber 826
E-post: mario.pinka@valgalv.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: Maareformi läbiviimine, maade munitsipaliseerimise vajaduse ja otstarbekuse hindamine, krundijaotuskavade ja mõõdistuste tellimine, kooskõlastamise ja teostamise klorraldamine,  planeeringuteregistri pidamine ja digitaalkaardi pidamine

Haridus: kõrgharidus

Kodanike vastuvõtt:
T 09.00- 12.00
K 16.00- 18.00

Puhkus: 15.05-16.05.2017; 07.06-15.06.2017; 10.07-23.07.2017; 07.08-22.08.2017; 09.10-20.10.2017; 20.12-29.12.2017

Asendab: linnamajandusameti vanemspetsialist Merike Müller

Maanõunik Lenna Hingla viibib puhkusel

 

 

 

Vanemspetsialist Pille Meriroos
Kabinet nr 311

Telefon: 766 9955         
Mobiil: 523 7792; lühinumber 888         
E-post: pille.meriroos@valgalv.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: Linnavara kasutusse andmise korraldamine, linnavara võõrandamise korraldamine, pärandite kingete vastuvõtmise korraldamine, peremehetu vara hõivamise korraldamine, linnavara kindlustamise korraldamine, kalmistumajanduse korraldamine

Haridus: kõrgharidus

Kodanike vastuvõtt:
T 09.00- 12.00
K 16.00- 18.00

Puhkus: 03.04-13.03.2017; 05.07-21.07.2017; 28.08-03.09.2017

Asendab: linnamajandusmaeti vanemspetsialist Janek Rennu

 

 

Keskkonna vanemspetsialist Anni Teetsmann
Kabinet nr 209

Telefon: 766 9913
Mobiil: 5860 1328, lühinumber 828
E-post: anni.teetsmann@valgalv.ee

Ametijuhend

Töövaldkond:

Haridus: kõrgharidus

Kodanike vastuvõtt:
T 09.00- 12.00
K 16.00- 18.00

Puhkus:

  • 22.05-28.05.2017, asendab maanõunik mario Pinka ja ehitusjärelevalve

vanemspetsialist Iivika Voode

  • 03.07-21.07.2017

03.07-09.07.2017 asendab maanõunik Mario Pinka

10.07-21.07.2017, asendab ehitusjärelevalve vanemspetsialist Iivika Voode

  • 09.10-17.10.2017, asendab ehitusjärelevalve vanemspetsialist Iivika Voode

 

 

Ehitusjärelevalve vanemspetsialist Iivika Voode
Kabinet nr 207

Telefon: 766 9962
Mobiil: 515 6491, lühinumber 891
E- post: iivika.voode@valgalv.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: Ehitus- ja kasutuslubade väljaandmise korraldamine. Projekteerimise aluseks olevate projekteerimistingimuste väljaandmise korraldamine, riiklikusse ehitisregistrisse andmete sisestamine, väljavõtete väljastamine ehitisregistrist, ehitiste ülevaatuse korraldamine, ehitise nõuetele vastavuse kontrollimine, ehitusprojektide ja ehitiste mõõdistusprojektide nõuetele vastavuse kontrollimine, ehitise nõuetele vastavuse kontrollimiseks ekspertiiside tegemise korraldamine. Ehitusprojektide ja muude dokumentide arhiveerimise korraldamine

Haridus: kõrgharidus

Kodanike vastuvõtt:
T 09.00- 12.00
K 16.00- 18.00

 

 

 


Ehitusjärelevalve vanemspetsialist Kairid Leks
Kabinet nr 202

Mobiil: 5375 5537, lühinumber 837
E- post: kairid.leks@valgalv.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: Ehitus- ja kasutuslubade väljaandmise korraldamine. Projekteerimise aluseks olevate projekteerimistingimuste väljaandmise korraldamine, riiklikusse ehitisregistrisse andmete sisestamine, väljavõtete väljastamine ehitisregistrist, ehitiste ülevaatuse korraldamine, ehitise nõuetele vastavuse kontrollimine, ehitusprojektide ja ehitiste mõõdistusprojektide nõuetele vastavuse kontrollimine, ehitise nõuetele vastavuse kontrollimiseks ekspertiiside tegemise korraldamine. Ehitusprojektide ja muude dokumentide arhiveerimise korraldamine

Haridus: kõrgharidus

Kodanike vastuvõtt:
T 09.00- 12.00
K 16.00- 18.00

Linnadisainer Raivo Behrsin
Kabinet nr 206

Telefon: 766 9963         
E- post: raivo.behrsin@valgalv.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: Ehitusvaldkonda kuuluvate kooskõlastamise taotluste läbivaatamine ja kirjalike kooskõlastuste väljastamine. Juriidiliste ja füüsiliste isikute konsulteerimine linnakujunduse ja ehitiste ning rajatiste välisilmega seotud küsimustes, linnakujundusega seotud küsimuste juhtimine ja koordineerimine ja vastavate komisjonide töös osalemine. Reklaami- ja infokandjate, vaateakende, bussiootepaviljonide ja teiste arhitektuursete väikevormide teostuse ja paigalduse kooskõlastamine. Järelevalve teostamine paigaldatud reklaami- ja infokandjate, vaateakende, bussiootepaviljonide ja teiste arhitektuursete väikevormide teostuse ja paigalduse osas, reklaami paigaldamise lepingute sõlmimine ja järelevalve teostamine

Haridus: kõrgharidus

Kodanike vastuvõtt:
T 09.00- 12.00
K 16.00- 18.00

Puhkus: 08.08-01.09.2017

08.08-13.08.2017 asendab ehitusjärelvalve vanemspetsialist Iivika Voode

14.08-01.09.2017 asendab linnamajandusameti juhataja Urmas Möldre

 

Linnaarhitekt Jiri Tintera
Kabinet nr 202

Telefon: 766 9915
Mobiil: 5683 1218, lühinr 819
E-post: jiri.tintera@valgalv.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: Valga linna arhitektuurset tegevust suunava strateegia väljatöötamises ja elluviimises osalemine. Hoonestuskavade koostamine ja koostamise korraldamine; projekteerimistingimuste koostamine, ehitusprojektide kontrollimine.

Haridus: kõrgharidus

Kodanike vastuvõtt:
T kell 9.00-12.00
K kell 15.00-17.00
E-R Eelnevalt telefoni teel kokkulepitud aegadel

Puhkus: 26.06-07.07.2017; 14.08-28.08.2017

26.06-07.07.2017 asendab linnadisainer Raivo Behrsin

14.08-28.08.2017 asendab linnamajandusameti juhataja Urmas Möldre

 

 

 

Vanemspetsialist Merike Müller
Kabinet nr 203

Telefon: 766 9951         
Mobiil: 5348 7076; lühinumber 876         
E- post: merike.myller@valgalv.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: plaanimaterjali ettevalmistamine katastritoimiku koostamiseks, füüsiliste- ja juriidiliste isikute nõustamine maaküsimustes, maamaksu arvestuse pidamise korraldamine, maakasutajate nimekirja edastamine maksuametile, kalmisturegistri tegevusega seotud õiendite väljastamine, jäätmevaldajate taotluste/avalduste menetlemine (korralduste eelnõude ettevalmistamine), kalmisturegistri pidamine, maksualuste maade andmekogu pidamine ja jäätmevaldajate registri pidamine

Haridus: keskharidus

Kodanike vastuvõtt:
T 09.00- 12.00
K 16.00- 18.00

Puhkus: 19.06-07.07.2017; 24.07-04.08.2017, asendab maanõunik Mario Pinka

21.12-29.12.2017 asendab keskkonna vanemspetsialist Anni Teetsmann

 

Vanemspetsialist Janek Rennu
Kabinet nr 311

Telefon: 766 9956
E-post: janek.rennu@valgalv.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: Linnavara kasutusse andmise lepingute kontroll, rendi ja üüriarvete esitamine ja kontroll, kontrolli teostamine linnavara nõuetekohase ekspluateerimise ja tehnilise seisukorra üle, linnavara lammutustööde korraldamine, , töötervishoiu ja tööohutuse valdkonna küsimustega tegelemine, linnavalitsuse varustamine kantseleitarvete jms., Valga Sauna töö korraldamine, Valga raudteejaama töö korraldamine

Haridus: keskharidus

Kodanike vastuvõtt:
T 09.00- 12.00
K 13.00- 16.00

Puhkus: 26.06-04.07.2017; 03.08-29.08.2017

Asendab: vanemspetsialist Pille Meriroos

 

Metsakorraldaja Pavel Küpar

Metsakorraldaja töövaldkond: sõltuvalt metsamajanduskavast ning metsade tegelikust seisukorrast linnametsas raielankide hindamine ja dokumentatsiooni koostamine, raietööde kontrollimine, metsakultuuride istutamise oraganiseerimine ja metsauuenduskavade väljatöötamine, metsakultuuride ja noorendike inventeerimine, metsajärelvalve ja metsakahjude inventeerimine, raiutud puidu turustamine, kasvava metsa müügi organiseerimine

Puhkus: 02.05-29.05.2017

Asendaja: linnamajandusameti juahtaja Urmas Möldre

 

HARIDUS- JA KULTUURIAMET 
Põhimäärus

 

Juhataja Anneli Rants
Kabinet nr 212

Telefon: 766 9912         
Mobiil: 515 1759; lühinumber 860         
E-post: anneli.rants@valgalv.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: Valga linna alus-, üld-, ja huvihariduse, noorsootöö planeerimine ja koordineerimine, õppe- ja kasvatustööd ning koolikohustust puudutavate küsimuste lahendamine; haridus- ja kultuuriameti töö korraldamine vastavalt ameti põhimäärusele

Haridus: kõrgharidus

Kodanike vastuvõtt:
T 09.00- 12.00
K 16.00- 18.00

Puhkus: 03.07-28.07.2017

Asendaja: kultuurinõunik Merce Mäe

 

 

Spordi ja noorsootöö vanemspetsialist Karl Kirt
Kabinet nr 210

Telefon: 766 9918
Mobiil: 5919 4744; lühinumber 844

E-post: karl.kirt@valgalv.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: Spordi- ja noorsootöötaotluste menetlemine ning lepingute vormistamine, spordi- ja noorsootöö valdkonna eelarve kontroll, spordi- ja noorsootöö valdkonna eelnõude ettevalmistamine, linnavalitsuse spordi- ja noorsootöökomisjoni töö korraldamine, spordiklubide nõustamine, projektitaotluste ettevalmistamine ja läbiviimine, spordi- ja noorsootöö ürituste korraldamine ja nendele kaasaaitamine, noortevolikogu töö nõustamine, avalike ürituste lubade menetlemine ja lubade väljastamine.

Haridus: kõrgharidus

Kodanike vastuvõtt:
T 09.00- 12.00
K 16.00- 18.00

Puhkus: 26.06-13.07.2017; 09.10-16.10.2017


Asendaja: kultuurinõunik Merce Mäe

 

 

Kultuurinõunik Merce Mäe
Kabinet nr 215

Telefon: 766 9914         
Mobiil: 5345 3457; lühinumber 857         
E-post: merce.mae@valgalv.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: Kultuuriasutuste sisulise töö koordineerimine vastavalt kehtivale seadusandlusele; töötab välja kultuurialast tegevust reguleerivaid õigusakte; kultuuriürituste kalenderplaani ja kultuurikava koostamine; mittetulundusühingute  nõustamine kultuurivaldkonnas; kultuuri- ja haridusameti poolt algatatud ürituste koordineerimine; kultuuriinfo listidesse Valga linna kultuuriürituste sisestamine; kultuuriinfovoldiku toimetamine; avalike ürituste ja koosolekute taotluste vastuvõtmine ja eelnõude ettevalmistamine

Haridus: kõrgharidus

Kodanike vastuvõtt:
T 09.00- 12.00
K 16.00- 18.00

Puhkus: 08.05-16.05.2017; 17.07-11.08.2017
Asendaja: spordi- ja noorsootöö vanemspetsialist Karl Kirt

 

 

Sotsiaalpedagoog Katrin Indov
Kabinet nr 103

Mobiil: 5347 0614; lühinumber 814         
E-post: katrin.indov@valgalv.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: Õpilasregistri ja lasteaedadesse kohataotlejate registri pidamine .Tegelemine Valga linna koolikohustuslike lastega, kes on suunatud väljaspoole Valgat õppima ja ei täida koolikohustust Koolikohustuse mittetäitmisega ja koolivägivallaga seotud probleemidele lahenduste leidmine, õpilaste ja vanemate nõustamine, ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale, koostöö alaealiste komisjoniga ja õpilaste kodudega. Töö alaealiste komisjoni materjalidega.

Haridus: kõrgharidus

Kodanike vastuvõtt:
T 09.00- 12.00
K 16.00- 18.00

Puhkus: 03.07-11.08.2017

03.07-16.07.2017 asendab sotsiaalpedagoog Ruslana Dovha

17.07-28.07.2017 asendab spordi ja noorsootöö vanemspesialist Karl Kirt

31.07-11.08.2017 asendab haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants

 

Sotsiaalpedagoog Ruslana Dovha
Kabinet nr 103

Mobiil: 5347 0613, lühinumber 813
E-post: ruslana.dovha@valgalv.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: Valga Priimetsa Kooli probleemide erapooletu lahendamisele kaasaaitamine, eesmärgiga kujundada häid suhteid koolis õpetajate ja õpilaste ning õpilaste endi vahel. Sotsiaalset tõrjutuse ennetamine läbi sotsiaalvõrgustiku töö kooli juhtkonna, klassijuhatajate, lastevanemate, omavalitsuse, noorsoopolitsei ja teiste ametkondadega. Koolikohustuse mittetäitmisega ja koolivägivallaga seotud probleemidele lahenduste leidmine, õpilaste ja vanemate nõustamine, ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale, koostöö alaealiste komisjoniga ja õpilaste kodudega. Tegelemine Valga linna koolikohustuslike lastega, kes on suunatud väljaspoole Valgat õppima ja ei täida koolikohustust

Haridus: kõrgharidus

Kodanike vastuvõtt:
T 09.00- 12.00
K 09.00 - 12.00 ja 13.00 - 18.00

Puhkus: 17.07-25.08.2017

17.07-28.07.2017 asendab spordi ja noorsootöö vanemspesialist Karl Kirt

31.07-11.08.2017 asendab haridus-ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants

14.08-25.08.2017 asendab sotsiaalpedagoog Liina Taits

 

 

 

 

Sotsiaalpedagoog Liina Taits
Kabinet nr 103

Mobiil: 5343 8820; 820  
E-post: liina.taits@valgalv.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: Valga Põhikooli probleemide erapooletu lahendamisele kaasaaitamine, eesmärgiga kujundada häid suhteid koolis õpetajate ja õpilaste ning õpilaste endi vahel. Sotsiaalset tõrjutuse ennetamine läbi sotsiaalvõrgustiku töö kooli juhtkonna, klassijuhatajate, lastevanemate, omavalitsuse, noorsoopolitsei ja teiste ametkondadega. Koolikohustuse mittetäitmisega ja koolivägivallaga seotud probleemidele lahenduste leidmine, õpilaste ja vanemate nõustamine, ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale, koostöö alaealiste komisjoniga ja õpilaste kodudega. Tegelemine Valga linna koolikohustuslike lastega, kes on suunatud väljaspoole Valgat õppima ja ei täida koolikohustust

Haridus: kõrgharidus

Kodanike vastuvõtt:
K 15.00- 18.00

Puhkus: 19.06-11.08.2017

19.06-02.07.2017 asendab sotsiaalpedagoog Katrin Indov

03.07-16.07.2017 asendab sotsiaalpedagoog Ruslana Dovha

17.07-28.07.2017 asendab spordi- ja noorsootöö vanemspetsialist Karl Kirt

31.07-11.08.2017 asendab haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants

 

 

Logopeed Reelika Voitk

Telefon: 5786 6252; lühinumber 852

Ametijuhend

Töövaldkond: Logopeed töötab koormusega 0,6 ametikohta. Lasteaedade Buratino, Walko ja Kaseke logopeediline teenindamine, vastavate õppekavade väljatöötamine, lapsevanemate ja õpetajate nõustamine logopeedilistes küsimustes

Vastuvõtt lapsevanematele kokkuleppel, helistada telefonile 5786 625

Haridus: kõrgharidus

Puhkus: 05.06-09.06.2017; 12.06-25.08.2017

Asendaja: haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants

 

 

Logopeed Jelena Reinup
Kabinet nr 103

Mobiil: 5564 6712
E-post: jelena.reinup@valgalv.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: Lasteaedade Pääsuke, Walko, Buratino ja Kaseke vene kodukeelega laste logopeediline teenindamine, lapsevanemate ja õpetajate nõustamine logopeedilistes küsimustes

Haridus: kõrgharidus

Vastuvõtt lapsevanematele:
Esmaspäeval kell 8-8.45 lasteaias Walko
Teisipäeval ja neljapäeval kell 8-8.45 lasteaias Pääsuke
Kolmapäeval kell 8-8.45 lasteaias Kaseke (ka koduste laste vanematele)
Reedeti kell 8-8.45 lasteaias Buratino

Puhkus: 19.06-31.07.2017

 

SOTSIAALABIAMET
Põhimäärus

 

Juhataja Meeli Tuubel
Kabinet nr 105

Telefon: 766 9943         
Mobiil: 511 4554; lühinumber 854         
E-post: meeli.tuubel@valgalv.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: Sotsiaaltöö ja sotsiaalvaldkonna allasutuste ja sotsiaalabiameti töö korraldamine, psüühiliste erivajadustega täiskasvanute eestkoste ja hoolekandeteenuste korraldamine

Haridus: kõrgharidus, sotsiaalteaduse magister (sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika)

Kodanike vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 16.00-18.00

Puhkus: .05.06-18.06.2017; 14.08-03.08.2017

Asendaja: vanemspetsialist Sirje Puusepp

 

Vanemspetsialist Sirje Puusepp
Kabinet nr 109

Telefon: 766 9941         
E-post: sirje.puusepp@valgalv.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: Toimetulekutoetuse määramine klientidele perekonnanime algustähega S, Z, T, U, Õ- Ü. Koduse lapse, lasteaialapse ja koolilõuna toetuse määramine.

Haridus: kõrgharidus

Kodanike vastuvõtt:
T 09.00- 12.00     13.00- 16.00
K 09.00- 12.00     13.00- 18.00
R 09.00- 14.00

Puhkus: 17.07-09.08.2017; 27.11-07.12.2017

Asendaja: spetsialist Riina Vares

 

Spetsialist Reet Mõts
Kabinet nr 108

Telefon: 766 9945         
E-post: reet.mots@valgalv.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: Toimetulekutoetuse määramine klientidele perekonnanime algustähega K kuni N. Linna ranitsatoetuse ning 3- ja enama pere koolitoetuse määramine.

Haridus: keskharidus

Kodanike vastuvõtt:
T 09.00- 12.00    13.00- 16.00
K 09.00- 12.00    13.00- 18.00
R 09.00- 14.00

Puhkus:  24.04-05.05.2017; 01.08-31.08.2017

Asendaja: spetsialist Kristi Tsrjov

 

Spetsialist Riina Vares
Kabinet nr 109

Telefon: 766 9942         
E-post: riina.vares@valgalv.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: Toimetulekutoetuse määramine klientidele perekonnanime algustähega O- R, V. Omasteta linnaelanike matmise korraldamine. Matusetoetuse määramine. Kõigi sotsiaaltoetuste väljamakse korraldamine

Haridus: keskharidus

Kodanike vastuvõtt:
T 09.00- 12.00   13.00- 16.00
K 09.00- 12.00   13.00- 18.00
R 09.00 - 14.00

Puhkus: 24.04-12.05.2017; 19.06-07.07.2017

Asendaja: vanemspetsialist Sirje Puusepp

Spetsialist Kristi Tsarjov
Kabinet nr 108

Telefon: 766 9948         
E-post: kristi.tsarjov@valgalv.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: Toimetulekutoetuse määramine klientidele perekonnanime algustähega A kuni J, sotsiaaleluruumide taotlejate arvelevõtmine.

Haridus: keskharidus

Kodanike vastuvõtt:
T 09.00- 12.00    13.00- 16.00
K 09.00- 12.00    13.00- 18.00
R 09.00- 14.00

Puhkus: 26.06-30.07.2017

Asendaja: spetsialist Reet Mõts

 

 

Lastekaitse vanemspetsialist Ere Arbeiter
Kabinet nr 102

Telefon: 766 9947
Mobiil: 514 8049; lühinumber 849 
E- post: ere.arbeiter@valgalv.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: Laste õiguste ja huvide kaitse tagamine seadustega kohalikule omavalitsusele seatud ülesannete ulatuses. Lastega perekondade individuaalne nõustamine, teenuste korraldamine ja teenustele suunamine. Vanemliku hoolitsuseta laste õiguste ja huvide kaitsmine ning hoolekandeteenuste korraldamine

Haridus: kõrgharidus, sotsiaalteaduse magister (sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse)

Kodanike vastuvõtt:
T 09.00- 12.00
K 13.00- 18.00
R 09.00- 12.00

Puhkus: 10.07-16.07.2017;04.09-07.09.2017; 11.12-17.12.2017

Asendaja laste hoolekande spetsialist Iia Konks

 

 

Puudega inimeste hoolekande vanemspetsialist Udo Reinsalu
Kabinet nr 107

Telefon: 766 9957         
Mobiil: 5340 8235; lühinumber 836         
E-post: udo.reinsalu@valgalv.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: Puuetega inimeste hoolekande korraldamine: hooldajatoetuste ja puudega inimeste toetuste määramine ja maksmine, sotsiaalteenuste (hooldekodu, hooldustöötaja) teenuste korraldamine. Liikumispuudega inimese parkimiskaardi väljaandmine

Haridus: kõrgharidus

Kodanike vastuvõtt:
T 09.00- 12.00    13.00- 16.00
K 09.00- 12.00    13.00- 18.00
R 09.00- 14.00

Puhkus: 10.07-26.07.2017; 07.08-17.08.2017, asendab juhataja Meeli Tuubel

 

Laste hoolekande spetsialist Iia Konks
Kabinet nr 102

Telefon: 766 9944         
Mobiil: 524 7880; lühinumber 879         
E-post: iia.konks@valgalv.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: Individuaalne töö riskiperedega, puudega lastele lapsehoiuteenuse korraldamine, puudega lapse hooldajatoetuse määramine. Linna sünnitoetuse määramine.

Haridus: keskharidus

Kodanike vastuvõtt:
T 09.00- 12.00
K 13.00- 18.00
R 09.00- 12.00

Puhkus: 08.05-14.05.2017; 17.07-30.07.201714.08-28.08.2017, asendab lastekaitse vanemspetsialist Ere Arbeiter

 

 

Linnaarst Valli Ramm

Telefon:
766 5169 ; 766 5120

Ametijuhend

Töövaldkond: Ravikindlustuseta ja materiaalselt vähekindlustatud linnaelanikele arstiabi korraldamine

Haridus: kõrgharidus

Puhkus: 01.06-07.07.2017, asendab juhataja Meeli Tuubel

 

RAHANDUSAMET

Põhimäärus

 

Juhataja Imbi Rõivassepp
Kabinet nr 304

Telefon: 766 9920         
Mobiil: 5343 0710; lühinumber 810         
E-post: imbi.roivassepp@valgalv.ee

Ametijuhend

Töövaldkond: rahandusameti tegevuse juhtimine ja linna eelarve koostamine

Haridus: kõrgharidus

Kodanike vastuvõtt:
T 09.00- 12.00
K 16.00- 18.00

Puhkus: 26.06-14.07.2017; 07.08-18.08.2017; 11.09-14.09.2017, asendab pearaamatupidaja Aita Adrat

 

Pearaamatupidaja Aita Adrat
Kabinet nr 307

Telefon: 766 9919         
E- post: aita.adrat@valgalv.ee

Ametijuhend

Haridus: keskharidus

Puhkus: 19.06-25.06.2017; 17.07-04.08.2017; 21.08-31.08.2017, asendab juhataja Imbi Rõivassepp

 

Vanemraamatupidaja Annely Adrat
Kabinet nr 307

Telefon: 766 9929         
E-post: annely.adrat@valgalv.ee

Ametijuhend

Haridus: keskharidus

Puhkus: 19.06-25.06.2017, asendaja juhataja Imbi Rõivassepp; 10.07-16.07.2017, asendaja pearaamatupidaja Aita Adrat; 17.07-28.07.2017, asendaja juhataja Imbi Rõivassepp; 14.08-20.08.2017, asendaja pearaamatupidaja Aita Adrat; 21.08-25.08.2017, asendaja juhataja Imbi Rõivassepp

 

Raamatupidaja Kaja Tättar
Kabinet nr 305

Telefon: 766 9922         
E-post: kaja.tattar@valgalv.ee

Ametijuhend

Haridus: keskharidus

Puhkus: 19.06-28.06.2017, asendaja raamatupidaja Maire Tiivel; 12.07-16.07.2017, asendaja pearaamatupidaja Aita Adrat; 17.07-26.07.2017, asendaja juhataja Imbi Rõivassepp; 14.08-25.08.2017, asendaja raamatupidaja Maire Tiivel


 

Raamatupidaja Meriliis Patlep
Kabinet nr 306

Telefon: 766 9926         
E-post: meriliis.patlep@valgalv.ee

Ametijuhend

Haridus: kõrgharidus

Puhkus: 05.07-27.07.2017

 

Raamatupidaja Maire Tiivel
Kabinet nr 305

Telefon: 766 9924
E-post: maire.tiivel@valgalv.ee

Ametijuhend

Haridus: kesk-eri

Puhkus: 02.05-11.05.2017; 01.06-09.06.2017, asendaja raamatupidaja Kaja Tättar

24.07-07.08.2017, asendaja juhataja Imbi Rõivassepp

 

 

Gallup

Milliste tegevustega tahaksite vaba aega sisustada?