Sa asud: Esileht    Linnakodanikule    Kohalik võim    Valga Linnavalitsus    Vabad töökohad Valga Linnavalitsuses

Prindi

Vabad töökohad Valga Linnavalitsuses

Valga Priimetsa Kool võtab konkursi korras tööle täistööajaga õppealajuhataja. Dokumendid esitada hiljemalt 25. augustiks kooli direktorile.

Töö kirjeldus

 • Õppe- ja kasvatustöö korraldamine põhikoolis. Õppealajuhataja allub kooli direktorile.
  Tööle asumine aeg hiljemalt 30. augustist 2017.

Õppealajuhatajale esitatavad nõuded on:

 • vastavus õppealajuhataja kvalifikatsiooni nõuetele;
 • varasem töökogemus haridusasutuses;
 • oskus kujundada turvalist õpikeskkonda ja arendada õppekava, aidata kaasa õppijate ning õpetajate üksteist toetavate töösuhete kujunemisele;
 • suhtlus- ja eneseväljendusoskus, vene-, eesti- ja inglise keele oskus;
 • oskus kasutada kaasaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimalusi;
 • valmidus esindada ennast, juhtkonda ja õppeasutust;
 • valmidus meeskonnatööks ja edasiseks professionaalseks arenguks;
 • kooli väärtushinnanguid toetav - avatud, loov, hooliv ja vastutustundlik.

Kool pakub:

 • kaasaegset töökeskkonda, häid kolleege, toetavat juhtimist, eneseteostust, arengu- ja koolitusvõimalusi.

Lisainfo:

Marina Krotova, Valga Priimetsa Kool, e-post: marina@vpmk.edu.ee
J.Kuperjanovi tn 99, Valga

Valga Lasteaed Kaseke võtab konkursi korras tööle muusikaõpetaja

Lasteaed kuulutab konkursi MUUSIKAÕPETAJA AMETIKOHALE ( 0,75 ametikohta) tööle asumisega 01.09.2017

Avaldus, CV ja ametikoha kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 30.06.2017 aadressil Kase tn 6, 68203 VALGA või maila.rajamets@kaseke.valga.ee

Kontaktisik: Maila Rajamets, tel 58 859 756

----------------------------------------------------------------------

Tööpakkumised, mis on lõppenud:

Konkurss kaugõppegümnaasiumi direktori ametikohale

Valga Linnavalitsus võtab konkursi korras tööle Valga Kaugõppegümnaasiumi ( Uus tn 35, VALGA) direktori,
kelle ülesanne on tagada kooli tulemuslik töö, vastutada kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.
Nõudmised kandidaadile:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • juhtimispädevus organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas;
 • vähemalt kolmeaastane juhtimiskogemus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ning vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;;
 • vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
 • koostööoskus ja väga hea suhtlemisoskus;
 • õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsimis- ja planeerimisvõimelisus.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel kokkuleppel, kuid hiljemalt 1. septembrist 2017
Kandideerimiseks esitada koos sooviavalduse ja elulookirjeldusega nõuete täitmist tõendavad dokumendid või nende ärakirjad ning essee Valga Kaugõppegümnaasiumi arendustegevuse eesmärkide ja loodetavate tulemustega.
Dokumentide esitamise tähtaeg 24. juuli 2017. Dokumendid edastada Valga Linnavalitsusele aadressil valgalv@valgalv.ee või Puiestee tn 8, 68203 Valga.
Lisainfo: haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants, tel 515 1759, e.post: anneli.rants@valgalv.ee

Valga Põhikooli vajatakse psühholoogi

Valga Põhikool kutsub oma arenevasse meeskonda ja päikeselisse majja psühholoogi. Kandideerimise tähtaeg on 31.05.2017.

Kandidaadilt ootame:

 • erialast kõrgharidust või sellele vastavat kvalifikatsiooni;
 • väga head pingetaluvus- ja suhtlemisoskust;
 • sõbralikkust ja rõõmsameelsust;
 • usaldusväärsust ja algatusvõimet;
 • otsustus-, koostöö- ja analüüsivõimet;
 • avatust uuendustele;
 • head arvutikasutamise oskust;
 • soovi panustada kooli arengusse.

Omalt poolt pakume:

 • töötamisvõimalust ühes suurimas Eesti põhikoolis;
 • uuendusmeelset ja sõbralikku meeskonda;
 • enesearengu- ja eneseteostusvõimalusi;
 • võimalust loovalt panustada tooniandva kooli arendamisse.

Kui leiad, et oled sobiv kandidaat, siis ootame Sinu elulookirjeldust koos motivatsioonikirja ja haridust tõendavate dokumentide koopiatega meiliaadressile direktor@valgapk.edu.ee. Kandideerimise tähtaeg on 31.05.2017.

Lisainfo:

 • kooli direktor Hanneli Luik-Stogov, telefon 5883 7042

----------------------------------------------------------------------

Valga lasteaed Kaseke kuulutab konkursi

 • RÜHMAÕPEATAJA AMETIKOHALE (1,0 ametikohta) tööle asumisega 01.08.2017
 • MUUSIKAÕPETAJA AMETIKOHALE ( 0,75 ametikohta) tööle asumisega 01.09.2017


Avaldus, CV ja ametikoha kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 31.05.2017.a. aadressil Kase tn 6, 68203 VALGA või maila.rajamets@kaseke.valga.ee

Kontaktisik: Maila Rajamets, tel 58 859 756

-------------------------------------------------------------

Valga Linnavalitsus pakub tööd logopeedile

Valga Linnavalitsus kuulutab konkursi Valga linna koolieelsete lasteasutuste logopeedi ametikoha täitmiseks, vajalikud dokumendid esitada hiljemalt 29.05.2017.

Logopeedi töö põhieesmärk on Valga linna lasteaedade laste kommunikatsioonivõime, verbaalse suhtlemise parandamine ja / või arendamine; lapsevanemate ja lasteaiaõpetajate nõustamine logopeedilistes küsimustes.

Nõudmised kandidaadile:

 • erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või logopeedi kutse;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • arvuti kasutamise oskus;
 • hea suhtlemisoskus, vastutustunne, korrektsus ja koostöötahe.

Kasuks tuleb:

 • eelnev töökogemus eripedagoogi või logopeedina.

Tööle asumise aeg:

 • esimesel võimalusel, hiljemalt 21.08.2017.

Pakume:

 • meeldivat töökeskkonda;
 • sõbralikku kollektiivi;
 • enesetäiendamise ja-teostuse võimalusi;
 • motiveerivat töötasu;
 • vajadusel ametikorterit.

Konkursil osalemiseks esitada hiljemalt 29. maiks 2016 avaldus, haridusttõendavate dokumentide koopiad ja elulookirjeldus
Valga Linnavalitsusele aadressil: Puiestee tn 8, 68203 Valga, või e-posti aadressil: valgalv@valgalv.ee

Täiendav info:

 • haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rantsi e-posti aadressil anneli.rants@valgalv.ee või telefonil 515 1759

Valga Linnavalitsuse arenguamet otsib oma meeskonda ettevõtlus- ja arenguspetsialisti

Pakume:

 • huvitavat ja mitmekesist tööd;
 • meeldivat töökeskkonda;
 • sõbralikke kolleege;
 • eneseteostust ja koolitusvõimalusi;
 • konkurentsivõimelist töötasu;
 • paindlikku tööaega;
 • vajadusel soodustingimustel elamispinda.

Sina oled:

 • süsteemne ja tulemustele orienteeritud;
 • avatud suhtleja ja meeskonnamängija;
 • algatusvõimeline;
 • hea kaasamise ja läbirääkimise oskusega.

Sul on:

 • kõrgharidus (soovitavalt majanduses või avalikus halduses);
 • kogemus projektide kirjutamise ja juhtimise alal;
 • kõrgtasemel eesti keele oskus ja suhtlustasandil inglise keele ning vene keele oskus;
 • teadmised ettevõtluse põhialustest.

Sellisel juhul ootame just sind oma meeskonda ettevõtluse- ja arenguspetsialistiks, kelle peamisteks tööülesanneteks on ettevõtluskeskkonna strateegiline planeerimine ja arendamine, sealhulgas ettevõtjate kaasamise ja koostöö koordineerimine ning linna turundamisele kaasa aitamine. Samuti osalemine teiste strateegiliste plaanide koostamisel, ajakohastamisel, täideviimise korraldamisel ja järgimisel ning ettevõtlusega seotud rahvusvaheliste projektide algatamine ja teostamine.

 

Sooviavaldus, elulookirjeldus ja motivatsioonikiri ning haridust tõendavate dokumentide koopia saata

Valga Linnavalitsusele (Puiestee tn 8 68203 Valga) või e-postile valgalv@valgalv.ee

hiljemalt 10. aprilliks 2017. a.

Täiendav info telefonil 766 9964 või 766 9953.

Valga Linnavalitsus otsib oma meeskonda IT-arendusjuhti

Valga Linnavalitsus otsib oma meeskonda IT-arendusjuhti, kelle ülesandeks on uue Valga piirkonna ühineva omavalitsuse infosüsteemi väljaehitamine.

Pakume:

 • huvitavat ja mitmekesist tööd;
 • meeldivat töökeskkonda;
 • eneseteostust ja koolitusvõimalusi;
 • konkurentsivõimelist töötasu;
 • vajadusel soodustingimustel elamispinda.

Sina oled:

 • süsteemne ja tulemustele orienteeritud;
 • avatud suhtleja ja meeskonnamängija;
 • hea kaasamise ja läbirääkimise oskusega.

Sul on:

 • töökogemus IT-juhtimise ja -rakendamise valdkonnas;
 • teadmised nüüdisaegsetest tehnoloogiaiatest ja IT arengusuundadest;
 • kõrgtasemel eesti keele oskus ja kesktasemel inglise keele oskus;
 • kasuks tulevad avalikus sektoris töötamise kogemus ning riigihangete läbiviimise kogemus.

Spetsiifilised tööülesanded on:

 • infosüsteemide kavandamise, arendamise ja haldamise korraldamine ning nende toimivuse ja kasutajatoe olemasolu ja toimimise tagamine;
 • infosüsteemide kasutajate väljaõpetamine, konsulteerimine ja abistamine, vajadusel koolituste läbiviimine;
 • infosüsteemi arengu vajadustest lähtuvalt IT-valdkonna eelarve koostamine ning kinnitatud eelarve täitmise järgimine (sh hallatavate asutuste IT-eelarve koostamise juhendamine ja vajadusel asutusteülene koordineerimine);
 • vajalike IT vahendite hankimine vastavalt vajadustele ja eelarvele (sh IT-valdkonna hangete läbiviimisele kaasaaitamine ja sisendi andmine);
 • koostöö tegemine linnavalitsuse ametite ja hallatavate asutuste juhtidega, selgitamaks võimalusi IT vahendite paremaks rakendamiseks ja töö paremaks korraldamiseks;
 • IT-valdkonna arendusprojektide kavandamine ja juhtimine; infosüsteemide infoturbe põhimõtete väljatöötamine, infosüsteemide töökindluste tagamine ja turvameetmete rakendamise korraldamine.

Töö asukoht:

 • Valga linn (vastavalt töö iseloomule ka Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru vallad).

Tööaeg ja tööliik:

 • täiskohaga.

Tööle asumise aeg ja palk:

 • kokkuleppel.

Sooviavaldus, elulookirjeldus, kodutöö „Valga piirkonna ühineva omavalitsuse ühise infosüsteemi loomise tegevuskava" ning haridust tõendavate dokumentide koopia saata Valga Linnavalitsusele (Puiestee tn 8 68203 Valga) või e-postile valgalv@valgalv.ee hiljemalt 27. märtsiks 2017. a.

Täiendav info:

Valga Põhikool kutsub oma arenevasse meeskonda ja päikselisse majja psühholoogi.

Kandidaadilt ootame:

 • erialast kõrgharidust või sellele vastavat kvalifikatsiooni;
 • väga head pingetaluvus- ja suhtlemisoskust;
 • sõbralikkust ja rõõmsameelsust;
 • usaldusväärsust ja algatusvõimet;
 • otsustus-, koostöö- ja analüüsivõimet;
 • avatust uuendustele;
 • head arvutikasutamise oskust;
 • soovi panustada kooli arengusse.

Omalt poolt pakume:

 • töötamisvõimalust ühes suurimas Eesti põhikoolis;
 • uuendusmeelset ja sõbralikku meeskonda;
 • enesearengu- ja eneseteostusvõimalusi;
 • võimalust loovalt panustada tooniandva kooli arendamisse.

Kui leiad, et oled sobiv kandidaat, siis ootame Sinu elulookirjeldust koos motivatsioonikirja ja haridust tõendavate dokumentide koopiatega meiliaadressile direktor@valgapk.edu.ee.

Kandideerimise tähtaeg on 28.02.2017

Lisainfo telefonil: 5883 7042

-----------------------------------------------------

Konkurss Valga Avatud Noortekeskuse juhataja ametikohale

Valga Linnavalitsus kuulutab konkursi loodava linna allasutuse Valga Avatud Noortekeskuse juhataja leidmiseks. Tööle asumise aeg alates veebruarist 2017.

Peamised tööülesanded:

 • asutuse töö igapäevane juhtimine;
 • asutuse esindamine ja koostöö tegemine teiste organisatsioonidega;
 • asutuse haldamine (sh eelarve planeerimine, personalijuhtimine ning muu tehniline töö ja dokumentatsiooni korrashoid);
 • noorsootööalaste projektide kirjutamine ja läbiviimine;
 • noorte suunamine ja omaalgatuste toetamine;
 • noorteürituste korraldamine ja läbiviimine.

Kandidaadile esitatavad nõudmised:

 • kõrgharidus (soovitatavalt noorsootöö alane);
 • noorsootöötaja kutsetunnistus;
 • väga hea eesti keele oskus;
 • vähemalt ühe võõrkeele oskus kõnes ja kirjas;
 • hea suhtlemisoskus ning oskus meeskonnas töötada;
 • eelnev juhtimiskogemus;
 • lihtsamate teksti- ja andmetöötlusprogrammide kasutamise oskus (Word, Excel).

Kasuks tuleb:

 • eelnevalt noorsootöövaldkonnas töötamise kogemus;
 • varasem projektide kirjutamise kogemus (tuua välja viimase kolme aasta näited ja toetussummad).

Omalt poolt pakume:

 • arenguvõimalusi pakkuvat loomingulist tööd;
 • 35 päeva põhipuhkust;
 • paindlikku tööaega.

Tööle asumise aeg: alates veebruar 2017
Töösuhte kestus: tähtajatu
Tööaeg: täistööaeg
Kandideerimise tähtaeg: 11. jaanuar 2017

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid: avaldus, haridust tõendavad dokumendid, CV ja essee teemal „Valga Avatud Noortekeskuse eesmärgid ja tuleviku arengusuunad". Kandideerimisel esitada dokumendid e-postile valgalv@valgalv.ee või aadressile Valga Linnavalitsus, Puiestee tn 8, 68203, Valga linn.

Kontaktisik: Anneli Rants, e-post: anneli.rants@valgalv.ee

-------------------------------------------------------------

Konkurss Valga Muuseumi direktori ametikohale

Valga Linnavalitsus võtab konkursi korras tööle Valga Muuseumi (Vabaduse tn 8) direktori, kelle ülesanne on tagada muuseumi tulemuslik töö, vastutada muuseumi üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ning otstarbeka kasutamise eest.

Nõudmised kandidaadile:

 • kõrgharidus;
 • vähemalt kolmeaastane organisatsiooni juhtimise kogemus;
 • muuseumi tegevusvaldkonna tundmine;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ning vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
 • kogemus projektide kirjutamisel või juhtimisel konkreetsete näidete põhjal viimase viie aasta jooksul.

Tööle asumise aeg: alates 6. veebruarist 2017.

Kandideerimiseks esitada koos sooviavalduse ja elulookirjeldusega tingimuste täitmist tõendavad dokumendid või nende ärakirjad ning essee Valga Muuseumi arendustegevuse eesmärkide ja loodetavate tulemustega.

Dokumentide esitamise tähtaeg 11. jaanuar 2017. Dokumendid edastada Valga Linnavalitsusele aadressil valgalv@valgalv.ee või Puiestee tn 8, 68203 Valga.

Lisainfo: haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants, tel 515 1759.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valga Gümnaasium kuulutab välja konkursi füüsikaõpetaja ametikohale

Valga Gümnaasium kuulutab välja konkursi füüsikaõpetaja ametikohale. Tööle asumise aeg alates 12. detsembrist.

Peamised tööülesanded:

 • füüsika tundide andmine gümnaasiumis riikliku õppekava alusel;
 • õppeprotsessi juhtimine ja planeerimine;
 • õppeprotsessi analüüsimine, hindamine ja tagasisidestamine;
 • õpilaste juhendamine, arengu toetamine ja motiveerimine.

Kandidaadile esitatavad nõudmised:

 • erialane haridus;
 • väga hea eesti keele oskus;
 • soov töötada noortega;
 • avatus uuendustele ning soov panustada loovate ideedega kooli arengusse;
 • väga hea suhtlemisoskus, meeskonnatöö oskus ja koostöövalmidus;
 • pühendumus;
 • järjekindlus, püsivus, täpsus.

Kasuks tuleb:

 • koolis töötamise kogemus;
 • soov saada õpetajaks;
 • laste- ja noortetöö kogemus.

Meie pakume:

 • kaasaegset töökeskkonda ning arenguvõimalust;
 • head ja töökat kollektiivi.

Kandideerimiseks tuleb esitada:

 • avaldus kandideerimissooviga;
 • elulookirjeldus;
 • motivatsioonikiri;
  haridust tõendavate dokumentide koopiad

Dokumendid tuleb esitada hiljemalt 22.11.2016, saates need aadressile J.Kuperjanovi 10, Valga 68207 või andrus.murumaa@valgagym.ee.

Lisainfo:

----------------------------------------------------------------

Valga Lasteaed Kaseke vajab majandus- ja tervishoiutöötajat

Valga lasteaed Kaseke kuulutab välja konkursi majandus-tervishoiutöötaja ametikohale (täistööaeg, tööleasumisega 01.01.2017).

Kui oled lapsesõbralik, loov, avatud, valmis meeskonnatööks ja sul on vähemalt keskharidus, siis saada oma avaldus, CV ja motivatsioonikiri teele hiljemalt 22.11.2016 aadressil Kase tn 6, 68203 Valga või lasteaia direktori e-postile: maila.rajamets@kaseke.valga.ee. Tel 5885 9756, Maila Rajamets.

---------------------------------------------------------------

Valga Gümnaasium kuulutab välja konkursi kooliraamatukogu töötaja ametikohale

Tööle asumise aeg kokkuleppel

Peamised tööülesanded:

 • raamatukogu fondi korrashoid ja säilitamine;
 • vastutus raamatukogu süsteemse toimimise eest - laenutamine, tellimine, teabe vahendamine;
 • kvaliteetne ja kaasaegne lugejateenindus;
 • kirjanduse soovitamine lugejatele, sh õpilaste lugemishuvi arendamine.

Kandidaadile esitatavad nõudmised:

 • soov töötada kirjanduse ja kultuuri keskel;
 • soov panustada loovate ideedega kooli arengusse;
 • väga hea eesti keele oskus;
 • hea võõrkeeleoskus;
 • hea kirjanduse tundmine;
 • hea arvutikasutamise oskus (teksti- ja tabeltöötlus, andmebaasid, internetiotsing);
 • väga hea suhtlemisoskus, meeskonnatöö oskus ja koostöövalmidus;
 • sõbralikkus ja rõõmsameelsus;
 • järjekindlus, püsivus, täpsus.

Kasuks tuleb:

 • raamatukogus töötamise kogemus;
 • laste- ja noortetöö kogemus.

Meie pakume:

 • kaasaegset töökeskkonda ning arenguvõimalust;
 • head ja töökat kollektiivi.

Kandideerimiseks tuleb esitada:

 • avaldus kandideerimissooviga;
 • elulookirjeldus;
 • motivatsioonikiri;
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad.

Dokumendid tuleb esitada hiljemalt 17.10.2016, saates need aadressile J.Kuperjanovi tn 10, Valga 68207 või triinu.ugur@valgagym.ee.
Lisainfo:

-------------------------------------------------------------

Valga Linnavalitsus pakub tööd logopeedile

Valga Linnavalitsus kuulutab konkursi Valga linna koolieelsete lasteasutuste logopeedi ametikoha täitmiseks, vajalikud dokumendid esitada hiljemalt 21. oktoobriks 2016.

Logopeedi töö põhieesmärk on Valga linna lasteaedade laste kommunikatsioonivõime, verbaalse suhtlemise parandamine ja / või arendamine; lapsevanemate ja lasteaiaõpetajate nõustamine logopeedilistes küsimustes.

Nõudmised kandidaadile:

 • erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või logopeedi kutse
 • eesti keele oskus kõrgtasemel
 • arvuti kasutamise oskus
 • hea suhtlemisoskus, vastutustunne, korrektsus ja koostöötahe

Kasuks tuleb:

 • eelnev töökogemus eripedagoogi või logopeedina

Tööle asumise aeg:

 • esimesel võimalusel

Pakume:

 • meeldivat töökeskkonda
 • sõbralikku kollektiivi
 • enesetäiendamise ja-teostuse võimalusi
 • motiveerivat töötasu
 • vajadusel ametikorterit

Konkursil osalemiseks esitada hiljemalt 21. oktoobriks 2016 avaldus, haridusttõendavate dokumentide koopiad ja elulookirjeldus
Valga Linnavalitsusele aadressil: Puiestee tn 8, 68203 Valga, või e-posti aadressil: valgalv@valgalv.ee

Täiendav info:

 • haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rantsi e-posti aadressil anneli.rants@valgalv.ee või telefonil 515 1759

-------------------------------------------------------------------------------------------

Valga Sport pakub tööd puhastusteenindajale ja areenimeistrile

Puhastusteenindaja töö kirjeldus:

 • Valga spordihalli olmeruumide koristamine ja korrashoid
 • spordiürituste järgne spordiareeni heakorra tagamine
 • kaasaaitamine ürituste läbiviimisel
 • tööaeg vahetustega graafiku alusel õhtusel ajal

Nõudmised kandidaadile:

 • eesti ja vene keele oskus
 • kohusetundlikkus, usaldusväärsus, meeskonnatööoskus

Spordihalli areenimeistri töö kirjeldus:

 • kasutusgraafikujärgselt spordihalli ettevalmistamine treeninguteks, võistlusteks ja üritusteks
 • spordihalli puhastus- ja koristustööd
 • inventari ja varustuse korrashoiu tagamine
 • lihtsamate remonditööde teostamine ja rikete likvideerimine
 • kaasaaitamine ürituste läbiviimisel
 • tööaeg vahetustega graafiku alusel õhtusel ajal

Nõudmised kandidaadile:

 • eesti ja vene keele oskus
 • oskus teostada lihtsamaid remonditöid
 • B-kategooria autojuhiload
 • kohusetundlikkus, usaldusväärsus, meeskonnatööoskus

Sooviavaldused esitada hiljemalt 23. augustiks 2016 aadressil: meelis@valgasport.ee
Lisainfo tööpäeviti Valga Sport juhataja Meelis Kattai telefonil 5347 8170.

----------------------------------------------------------------------------

Valga Linnavalitsus pakub tööd logopeedile

Valga Linnavalitsus kuulutab konkursi Valga linna koolieelsete lasteasutuste logopeedi ametikoha täitmiseks, vajalikud dokumendid esitada hiljemalt 20. septembriks 2016.

Logopeedi töö põhieesmärk on Valga linna lasteaedade laste kommunikatsioonivõime, verbaalse suhtlemise parandamine ja / või arendamine; lapsevanemate ja lasteaiaõpetajate nõustamine logopeedilistes küsimustes.

Nõudmised kandidaadile:

 • erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või logopeedi kutse
 • eesti keele oskus kõrgtasemel
 • arvuti kasutamise oskus
 • hea suhtlemisoskus, vastutustunne, korrektsus ja koostöötahe

Kasuks tuleb:

 • eelnev töökogemus eripedagoogi või logopeedina

Tööle asumise aeg:

 • esimesel võimalusel

Pakume:

 • meeldivat töökeskkonda
 • sõbralikku kollektiivi
 • enesetäiendamise ja-teostuse võimalusi
 • motiveerivat töötasu
 • vajadusel ametikorterit

Konkursil osalemiseks esitada hiljemalt 20. septembriks 2016 avaldus, haridusttõendavate dokumentide koopiad ja elulookirjeldus
Valga Linnavalitsusele aadressil: Puiestee tn 8, 68203 Valga, või e-posti aadressil: valgalv@valgalv.ee

Täiendav info:

 • haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rantsi e-posti aadressil anneli.rants@valgalv.ee või telefonil 515 1759

------------------------------------------------------------------------------------------

Valga lasteaed Buratino kuulutab konkursi sõimerühma õpetaja ametikohale (lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendaja).

Tööle asumine 01.09.2016.

Avaldus, CV ja ametikoha kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 16.08.2016 aadressil Lai tn 6a, 68203 VALGA või buratino@buratino.edu.ee

Kontaktisikud:

Lasteaia direktor Merle Kaar, tel 5345 4971 või õppealajuhataja Maike Allik, tel 527 9688

------------------------------------------------------------------------------------------

Valga Linnavalitsus pakub tööd logopeedile

Valga Linnavalitsus kuulutab konkursi Valga linna koolieelsete lasteasutuste logopeedi ametikoha täitmiseks, vajalikud dokumendid esitada hiljemalt 19. augustiks 2016.

Logopeedi töö põhieesmärk on Valga linna lasteaedade laste kommunikatsioonivõime, verbaalse suhtlemise parandamine ja / või arendamine; lapsevanemate ja lasteaiaõpetajate nõustamine logopeedilistes küsimustes.

Nõudmised kandidaadile:

 • erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või logopeedi kutse
 • eesti keele oskus kõrgtasemel
 • arvuti kasutamise oskus
 • hea suhtlemisoskus, vastutustunne, korrektsus ja koostöötahe

Kasuks tuleb:

 • eelnev töökogemus eripedagoogi või logopeedina

Tööle asumise aeg:

 • esimesel võimalusel

Pakume:

 • meeldivat töökeskkonda
 • sõbralikku kollektiivi
 • enesetäiendamise ja-teostuse võimalusi
 • vajadusel ametikorterit

Konkursil osalemiseks esitada hiljemalt 19. augustiks 2016 avaldus, haridusttõendavate dokumentide koopiad ja elulookirjeldus
Valga Linnavalitsusele aadressil: Puiestee tn 8, 68203 Valga, või e-posti aadressil: valgalv@valgalv.ee

Täiendav info:

 • haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rantsi e-posti aadressil anneli.rants@valgalv.ee või telefonil 515 1759

-------------------------------------------------------------------------------------------

Valga Muuseum pakub tööd võimekale haridus- ja projektijuhile

Eeldame:

 • kõrgharidust, eelistavalt pedagoogika, noorsootöö või huvijuht-loovtegevuse õpetaja erialal;
 • üldteadmisi pärimuskultuurist ja ajaloost ning huvi muuseumitöö vastu;
 • loovust, ettevõtlikust, algatus- ja innustamisvõimet uute lahenduste väljatöötamisel, kohusetundlikust ja usaldusväärust;
 • laste ja noortega töötamise kogemust;
 • eesti keele valdamist kõrgtasemel;
 • inglise keele valdamist kõnes ja kirjas;
 • vene keele valdamist kõnes;
 • väga head suhtlemis-, läbirääkimis- ja koostööoskust;
 • projektide algatamise, kirjutamise- ja juhtimise võimekust;
 • tööülesannete täitmiseks vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskust.

Peamised ülesanded:

 • muuseumi haridusprogrammide, pedagoogiliste ürituste ja muude sündmuste algatamine, ettevalmistamine, läbiviimine ning sellega seonduvate projektide juhtimine ja aruandlus;
 • õppematerjalide koostamine ja ettevalmistamine (esitlused, töölehed, esemelised materjalid, töötubade materjalid jms.);
 • koostöövõrgustiku kujundamine ning partnerite kaasamine Valga Muuseumi haridustegevustesse ja muudesse sündmustesse;
 • muuseumi tegevusi kajastava info edastamine erinevate infokanalite kaudu (meedia, kultuurikalendrid, kodulehed, FB jmt);

Muuseum pakub:

 • huvitavat ja vaheldusrikast tööd;
 • meeldivat ja ühtehoidvat kollektiivi;
 • kaasaegset ja loomingulist töökeskkonda;
 • koolitus- ja arenguvõimalusi;
 • vajadusel ametikorteri võimalust;
 • puhkust 35 kalendripäeva;
 • tasu 730 € (bruto)

Lisainfo

Kandideerimiseks saata hiljemalt 10. juuliks sooviavaldus koos vajalike dokumentidega muuseumi aadressile muuseum@valgamuuseum.ee Vajalikud dokumendid on: CV, motivatsioonikiri ja visioon Valga Muuseumi haridus- ja projektialasest tegevusest.

Valga Gümnaasium pakub tööd õpetajatele

Valga Gümnaasium (1. septembrist 2016 riigigümnaasium) võtab tööle avaliku konkursi korras järgmised õpetajad:

 • eesti keele ja kirjanduse õpetaja;
 • eesti keele kui teise keele õpetaja;
 • inglise keele õpetaja
 • keemiaõpetaja

Kandideerimiseks tuleb esitada:

 • avaldus;
 • elulookirjeldus;
 • kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad;

Dokumendid tuleb esitada hiljemalt 20.06.2016, saates need aadressile Vabaduse tn 13, Valga 68207 või andrus.murumaa@valgagym.ee.
Tööle asumise aeg 22.08.2016.

Lisainfo:

 • Valga Gümnaasiumi direktor Andrus Murumaa E-post: andrus.murumaa@valgagym.ee Tel 5309 4938

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lasteaed Buratino vajab kolme õpetajat

Valga Lasteaed Buratino kuulutab konkursi

 • kahe lasteaiaõpetaja ametikohale
 • liikumisõpetaja ametikohale

Avaldus, CV ja ametikoha kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 14.06.2016 aadressil Lai 6a, 68203 VALGA või buratino@buratino.edu.ee

Kontaktisikud:

 • Merle Kaar 5345 4971; Maike Allik 527 9688

-------------------------------------------------------------------------------------------

Valga Linnavalitsus pakub tööd logopeedile

Valga Linnavalitsus kuulutab konkursi Valga linna koolieelsete lasteasutuste logopeedi ametikoha täitmiseks, vajalikud dokumendid esitada hiljemalt 20. juuniks 2016.

Logopeedi töö põhieesmärk on Valga linna lasteaedade laste kommunikatsioonivõime, verbaalse suhtlemise parandamine ja / või arendamine; lapsevanemate ja lasteaiaõpetajate nõustamine logopeedilistes küsimustes.

Nõudmised kandidaadile:

 • erialane kõrgharidus
 • eesti keele oskus kõrgtasemel
 • arvuti kasutamise oskus
 • hea suhtlemisoskus, vastutustunne, korrektsus ja koostöötahe

Kasuks tuleb:

 • eelnev töökogemus eripedagoogi või logopeedina

Tööle asumise aeg:

 • hiljemalt 1. september 2016

Pakume:

 • meeldivat töökeskkonda
 • sõbralikku kollektiivi
 • enesetäiendamise ja-teostuse võimalusi
 • vajadusel ametikorterit

Konkursil osalemiseks esitada hiljemalt 20. juuniks 2016.a. avaldus, haridusttõendavate dokumentide koopiad ja elulookirjeldus
Valga Linnavalitsusele aadressil: Puiestee tn 8, 68203 Valga, või e-posti aadressil: valgalv@valgalv.ee

Täiendav info:

 • haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rantsi e-posti aadressil anneli.rants@valgalv.ee või telefonil 515 1759

-------------------------------------------------------------------------------------------

Valga lasteaed Kaseke kuulutab konkursi rühmaõpetaja ametikohale (lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendaja)

Avaldus, CV ja ametikoha kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 03.06.2016 aadressil Kase tn 6, 68203 VALGA või maila.rajamets@kaseke.valga.ee

Tööle asumise aeg: 19.08.2016

Kontaktisik: Maila Rajamets, tel 58 859 756

-------------------------------------------------------------------------------------------

Valga Põhikool otsib oma meeskonda psühholoogi (asendajana)

Tööülesanded

 • õpilase arengu toetamine hariduse omandamisel, psühholoogiliste probleemide ennetamisel, märkamisel ja õpilase vajadusi arvestatava arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel.

Nõudmised kandidaadile

 • erialane magistrikraad, sellele vastav kvalifikatsioon või kutsetunnistus
 • oskus planeerida ja juhtida nõustamisprotsessi
 • head teadmised ja kogemused nõustamispsühholoogiast, kaasaegsetest õpi- ja nõustamismetoodikatest ning intervjueerimistehnikatest
 • arvuti kasutamise oskus

Kasuks tuleb

 • hea meeskonnatööoskus
 • algatus- ja analüüsivõime

Omalt poolt pakume

 • sobivuse korral alates 2016/2017. õa tähtajatut töölepingut
 • toetavat meeskonda
 • häid töötingimusi
 • toredaid õpilasi

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Tööaeg: Tähtajaline/ ajutine töö. Täistööaeg.

Kui leiad, et oled sobiv kandidaat, siis ootame Sinu CV koos haridust tõendava dokumendiga direktor@valgapk.edu.ee

Kontaktisik: tugikeskuse juht Meeli Uibomägi, tel 767 9483, 5786 0263
Aadress: Kungla tn 16, Valga, 68204 Valgamaa
Koduleht: http://www.valgapk.edu.ee

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tööpakkumised, mis on lõppenud:

Valga lasteaed Kaseke kuulutab konkursi rühmaõpetaja ametikohale

Tööleasumise aeg 19.08.2016. Avaldus, CV ja ametikoha kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad
esitada hiljemalt 10.05.2016 aadressil Kase tn 6, Valga 68207, Valga
või e-posti aadressile: maila.rajamets@kaseke.valga.ee

Valga lasteaed Kaseke kuulutab konkursi
RÜHMAÕPETAJA AMETIKOHALE (lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendaja)
(tööleasumisega 19.08.2016).

Avaldus, CV ja ametikoha kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 03.06.2016 aadressil Kase tn 6, 68203 VALGA või maila.rajamets@kaseke.valga.ee

Kontaktisik: Maila Rajamets, tel 58 859 756

-------------------------------------------------------------------------------

Valga Linnavalitsus pakub tööd logopeedile

Valga Linnavalitsus kuulutab konkursi Valga linna koolieelsete lasteasutuste logopeedi ametikoha täitmiseks, vajalikud dokumendid esitada hiljemalt 30. aprilliks 2016.

Logopeedi töö põhieesmärk on Valga linna lasteaedade laste kommunikatsioonivõime, verbaalse suhtlemise parandamine ja / või arendamine; lapsevanemate ja lasteaiaõpetajate nõustamine logopeedilistes küsimustes.

Nõudmised kandidaadile:

 • erialane kõrgharidus
 • eesti keele oskus kõrgtasemel
 • arvuti kasutamise oskus
 • hea suhtlemisoskus, vastutustunne, korrektsus ja koostöötahe

Kasuks tuleb:

 • eelnev töökogemus eripedagoogi või logopeedina

Tööle asumise aeg:

 • hiljemalt 1. september 2016

Pakume:

 • meeldivat töökeskkonda
 • sõbralikku kollektiivi
 • enesetäiendamise ja-teostuse võimalusi
 • vajadusel ametikorterit

Konkursil osalemiseks esitada hiljemalt 30. aprilliks 2016.a. avaldus, haridusttõendavate dokumentide koopiad ja elulookirjeldus
Valga Linnavalitsusele aadressil: Puiestee tn 8, 68203 Valga, või e-posti aadressil: valgalv@valgalv.ee

Täiendav info:

 • haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rantsi e-posti aadressil anneli.rants@valgalv.ee või telefonil 515 1759

------------------------------------------------------------------------------

Valga Gümnaasium võtab konkursi korras tööle õppejuhi, haldusjuhi-administraatori ning huvi- ja noorsootööjuhi

Valga Gümnaasium (1. septembrist 2016 riigigümnaasium) kuulutas välja konkursi järgmistele töökohtadele:

 • õppejuht
 • haldusjuht-administraator
 • huvi- ja noorsootööjuht

Kandideerimiseks tuleb esitada:

 • avaldus;
 • elulookirjeldus;
 • kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad;
 • motivatsioonikiri (õppejuhil visioon tööst).

Dokumendid tuleb esitada hiljemalt 28.03.2016, saates need aadressile Vabaduse tn 13, Valga 68207 või andrus.murumaa@valgagym.ee. Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.

Täiendav info: Valga Gümnaasiumi direktorilt Andrus Murumaalt, tel 5309 4938

-------------------------------------------------------------------------

Valga Põhikool pakub hooajalist tööd ujula vetelpäästjale

Töö kirjeldus:

 • ujulas korra ja turvalisuse tagamine;
 • vajadusel esmaabi andmine;
 • tööaeg E-R 16:00-22:00 ja P 10:00-16:00

Nõudmised kandidaadile:

 • hea ujumisoskus, kehtiv esmaabikoolitus, hea suhtlemisoskus eesti ja vene keeles, kasuks tuleb võõrkeelte oskus, kohusetundlikkus, usaldusväärsus, meeskonnatööoskus, kiire reageerimisvõime. Vajalik vetelpäästja kutsetunnistus, selle puudumisel tööandja koolitus

Soovialandused esitada 5. aprilliks 2016 Valga Põhikooli e-posti aadressil: kool@valgapk.edu.ee

Lisainfo tööpäeviti Valga Põhikooli spordiinstruktor Leonid Avtomonovi telefonil 5649 3512.

--------------------------------------------------------------------------

Valga Lasteaed Pääsuke vajab õpetajat

VALGA LASTEAED PÄÄSUKE KUULUTAB KONKURSI LASTEAIAÕPETAJA AMETIKOHALE (asenduskoht töötaja lapsehoolduspuhkuse ajaks).

Avaldus, CV ja ametikoha kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 18.03.2016 aadressil Kungla tn 36, 68205 VALGA või paasuke@paasuke.valga.edu.ee

Kontaktisik: direktot Nadezda Amossova, 5562 1272

---------------------------------------------------------------------------------------------

Valga Linnavalitsus kuulutab välja konkursi Valga Linna Töötute Aktiviseerimiskeskuse juhataja töökohale.

Valga Linna Töötute Aktiviseerimiskeskus (asukoht Piiri tn 19) tegeleb Valga linna pikaajalistele töötutele tööharjutuse korraldamisega ja sotsiaalmaja haldamisega. Sotsiaalmajas elab kuni 60 toimetulekuraskustega inimest, kes ei ole võimelised endale ise elamispinda leidma. Asutuses töötab ööpäevaringselt hoolekandetöötaja ja päevasel ajal majandusjuhataja.

Tööülesanded:

 • asutuse töö juhtimine ja sotsiaalmaja igapäevatoimimise korraldamine;
 • pikaajalistele töötutele tööharjutuseks tegevuste korraldamine ning selleks välisrahastuse taotlemine ja projektide juhtimine.

Nõuded kandidaadile:

 • kõrgharidus (eelistatult sotsiaaltöö);
 • teadmised eelarvelise asutuse tegevuse põhimõtetest;
 • projektide kirjutamise ja juhtimise oskus;
 • väga hea eesti keele ja suhtlustasemel vene keele oskus;
 • hea pingetaluvus ning organiseerimise ja motiveerimise oskused.

Kasuks tuleb eelnev töökogemus sotsiaalvaldkonnas.

Nõuetele vastavale kandidaadile on Valga Linnavalitsus valmis pakkuma:

 • töötasu alates 1000 eurost ja edukate projektide korral lisatasu;
 • iseseisvat ja väljakutsete rohket tööd;
 • soodustingimustel ametikorterit.

Tööle asumise aeg on hiljemalt 01.04.2016.

Täiendav informatsioon:

Kandideerimiseks esitada avaldus koos motivatsioonikirja ja elulookirjeldusega hiljemalt 14. märtsiks 2016 Valga Linnavalitsuse kantseleisse Puiestee tn 8, Valga, 68203 või saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel aadressile valgalv@valgalv.ee

Valga Linnavalitsus võtab tööle MAANÕUNIKU lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja asendamiseks

Dokumendid kandideerimiseks esitada hiljemalt 29. veebruariks 2016!

Tööülesanded

 • Valga linnas maareformi läbiviimine
 • maakorralduslike toimingute teostamise korraldamine ja kooskõlastamine
 • maamaksu arvestuse pidamine
 • munitsipaalmaadele servitudide seadmine
 • Valga linna planeerimisalase tegevuse korraldamine
 • aadressiandmete haldamine ja määramine
 • Valga linnas tehtud geodeetiliste tööde arhiveerimine ja töötlemine

Sobival kandidaadil on

 • erialane haridus
 • teadmised valdkonda reguleerivatest õigusaktidest
 • teadmised kohaliku omavalitsuse korraldusest ja seda reguleerivatest õigusaktidest
 • eesti keele oskus kõrgtasemel
 • korrektsus, täpsus ning kohusetunne
 • koostööoskus ja suhtlemisoskus
 • vastavus avaliku teenistuse seaduses ametnikule esitatavatele nõuetele

Kandidaadile tuleb kasuks

 • eelnev erialane töökogemus
 • B-kategooria juhiload
 • MicroStation programmiga töötamise kogemus
 • inglise ja vene keele oskus

Omalt poolt pakume

 • huvitavat ja mitmekesist tööd
 • eneseteostus- ja koolitusvõimalusi
 • 35-päevast põhipuhkust
 • sõbralikku ja toetavat meeskonda
 • vajadusel soodustingimustel ametikorterit

Nõutud haridus

 • erialane haridus

Nõutud keeled

 • eesti, (vene, inglise)

Töötamise aeg

 • täistööaeg

Tööle asumise aeg

 • aprill 2016

Asukoht

 • Valga linn

Kandideerimise tähtaeg

 • 29. veebruar 2016

Kandideerimisel esitatavad dokumendid CV ja motivatsioonikiri palume esitada meiliaadressile valgalv@valgalv.ee või posti teel Valga Linnavalitsuse aadressil Puiestee tn 8, Valga, 68203.

Lisainfo:

 • Urmas Möldre, linnamajandusameti juhataja
  telefonil 766 9960, 53487880
  www.valga.ee

-------------------------------------------------------------------------------------------

Valgas vajatakse keskkonnaspetsialisti

Valga Linnavalitsus võtab tööle KESKKONNA VANEMSPETSIALISTI

Tööülesanded:

 • Keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise vajaduse hindamine, sh eelhinnangu andmine
 • Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise vajaduse hindamine, sh eelhinnangu andmine
 • Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise alaste tegevuste korraldamine
 • Keskkonnakaitsealase järelvalve teostamine ja koordineerimine
 • Jäätmekäitlusalase järelevalve teostamine ja koordineerimine
 • Ehitusprojektide ja ehitiste energiaauditite ja energiamärgistega seonduv tegevus
 • Keskkonnaalaste projektide kirjutamine ja koordineerimine

Nõudmised kandidaadile

 • erialane haridus
 • teadmised valdkonda reguleerivatest õigusaktidest
 • teadmised kohaliku omavalitsuse korraldusest ja seda reguleerivatest õigusaktidest
 • eesti keele oskus kõrgtasemel
 • korrektsus, täpsus ning kohusetunne
 • koostööoskus ja suhtlemisoskus
 • vastavus avaliku teenistuse seaduses ametnikule esitatavatele nõuetele

Kasuks tuleb

 • eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses
 • B kategooria juhiload
 • inglise- ja vene keele oskus

Omalt poolt pakume

 • huvitavat ja mitmekesist tööd
 • eneseteostus- ja koolitusvõimalusi
 • sõbralikku ja toetavat meeskonda
 • 35-päevast põhipuhkust
 • vajadusel soodustingimustel ametikorterit

Nõutud haridus - erialane haridus
Nõutud keeled - eesti, (vene, inglise)
Töötamise aeg - täistööaeg
Tööle asumise aeg - veebruar 2016
Asukoht - Valga linn

Kandideerimise tähtaeg - 10. jaanuar 2016

Kandideerimisel esitatavad dokumendid CV ja motivatsioonikiri palume esitada meiliaadressile valgalv@valgalv.ee või posti teel Valga Linnavalitsuse aadressil Puiestee tn 8, Valga, 68203.

Kontaktisik

 • Urmas Möldre, linnamajandusameti juhataja, telefonil 5348 7880

------------------------------------------------------------------------------

Konkurss Valga Gümnaasiumi õppejuhi ametikohale

Valga Gümnaasium (tulevane riigigümnaasium - 1. septembrist 2016) võtab tööle avaliku konkursi korras õppejuhi.

 • Õppejuhi ülesandeks on kõrgekvaliteetse õppetöö kavandamine, korraldamine ja arendamine.
 • Tööle asumine 01.11. 2015, kokkuleppe võimalus.

Konkursil osalemiseks peab kandideerijal olema täidetud haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013 määruse nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" § 2 lg 2 sätestatud gümnaasiumi õppealajuhataja kvalifikatsiooninõuded.

Valmisolek lähtuda oma töös riigigümnaasiumide kvaliteedikokkuleppest.

Kandideerimiseks tuleb esitada:

 • avaldus;
 • elulookirjeldus;
 • kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad;
 • visioon tööst Valga Gümnaasiumi õppejuhina.

Dokumendid tuleb esitada hiljemalt 14.10.2015, saates need aadressile Vabadused tn 13, Valga 68207 või kool@valgagym.ee.

Lisainfo:

 • Valga Gümnaasiumi direktor Andrus Murumaa
  E-post: andrus.murumaa@valgagym.ee
  Tel 5309 4938

------------------------------------------------------------------------------------------

Vajatakse spordi ja noorsootöö spetsialisti

Valga Linnavalitsus kuulutab konkursi

 • haridus- ja kultuuriameti spordi ja noorsootöö vanemspetsialisti vabanevale ametikohale.

Töö põhieesmärk on Valga linna spordielu ja noorsootöö koordineerimine, arendamine ning linnas tegutsevate spordiklubide, noorteühingute ja noorte nõustamine.

Nõudmised kandidaadile:

 • kõrgharidus (võib olla omandamisel), soovituslikult rekreatsioonikorraldus;
 • teadmised spordist ja noorsootööst;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ja inglise kõnekeele oskus;
 • arvuti kasutamise oskus;
 • hea suhtlemisoskus, vastutustunne, korrektsus ja koostöötahe.

Kasuks tuleb:

 • eelnev töökogemus spordi ja/või noorsootöö valdkonnas;
 • vene kõnekeele oskus;
 • eelnev projektide kirjutamise kogemus, tuua välja näited teostatud projektidest.

Tööle asumise aeg:

 • kokkuleppel

Pakume:

 • meeldivat töökeskkonda,
 • enesetäiendamise ja-teostuse võimalusi,
 • vajadusel ametikorterit

Kandideerimiseks esitada koos sooviavalduse ja elulookirjeldusega nõuete täitmist tõendavad dokumendid või nende ärakirjad ning essee Valga linna spordi ja noorsootöö arendustegevuse eesmärkide ja loodetavate tulemustega.

Dokumentide esitamise tähtaeg 19. oktoober 2015. Dokumendid edastada Valga Linnavalitsusele aadressil valgalv@valgalv.ee või Puiestee tn 8, 68203 Valga.

Lisainfo:

 • Valga Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants
  Tel 515 1759
  E-post: anneli.rants@valgalv.ee

--------------------------------------------------------------------------------------------

Valga Linnavalitsus võtab oma meeskonda tööle ettevõtlus- ja arenguspetsialisti

Pakume:

 • huvitavat ja mitmekesist tööd;
 • meeldivat töökeskkonda;
 • sõbralikke kolleege;
 • eneseteostust ja koolitusvõimalusi;
 • konkurentsivõimelist töötasu;
 • paindlikku tööaega;
 • vajadusel soodustingimustel elamispinda.

Sina oled:

 • süsteemne ja tulemustele orienteeritud;
 • avatud suhtleja ja meeskonnamängija;
 • hea kaasamise ja läbirääkimise oskusega.

Sul on:

 • kõrgharidus (soovitavalt majanduse-, ettevõtluse-, rahvusvaheliste suhete- või avaliku halduse alal);
 • kogemus projektide kirjutamise ja/või juhtimise alal;
 • kõrgtasemel eesti keele oskus ja kesktasemel inglise keele ning vene keele oskus;
 • kasuks tuleb ettevõtlusalane kogemus.

Sellisel juhul ootame just sind oma meeskonda ettevõtluse- ja arenguspetsialistiks, kelle peamisteks tööülesanneteks on linna turundamise ja ettevõtluskeskkonna analüüsimine, arendamine ja meetmete väljatöötamine, sealhulgas võrgustikutöö edendamine ettevõtjate ning avaliku ja kolmanda sektori organisatsioonidega. Samuti osalemine strateegiliste plaanide koostamisel, ajakohastamisel, täideviimise korraldamisel ja järgimisel ning projektide algatamisel ja vajadusel teostamisel.

Sooviavaldus, elulookirjeldus ja motivatsioonikiri ning haridust tõendavate dokumentide koopia saata Valga Linnavalitsusele (Puiestee tn 8 68203 Valga) või e-postile valgalv@valgalv.ee hiljemalt 31. augustiks 2015. a.

Täiendav info telefonil 766 9964 või 766 995

----------------------------------------------------------------------------------------------

Linnavalitsus pakub tööd logopeedile või eripedagoogile

Valga Linnavalitsus kuulutab konkursi Valga linna koolieelsete lasteasutuste logopeedi või eripedagoogi ametikoha täitmiseks, vajalikud dokumendid esitada hiljemalt 16. septembriks 2015.

Logopeedi töö põhieesmärk on Valga linna lasteaedade laste kommunikatsioonivõime, verbaalse suhtlemise parandamine ja / või arendamine; lapsevanemate ja lasteaiaõpetajate nõustamine logopeedilistes küsimustes.

Eripedagoogi töö seisneb lasteaedade laste haridusliku erivajaduse märkamises, leides lastele sobiva viisi erivajadusega toimetulekuks, lasteaiatöötajate, vanemate nõustamine eripedagoogilistes küsimustes.

Nõudmised kandidaadile:

 • erialane kõrgharidus (magistrikraad võib olla omandamisel);
 • eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • arvuti kasutamise oskus;
 • hea suhtlemisoskus, vastutustunne, korrektsus ja koostöötahe.

Kasuks tuleb:

 • eelnev töökogemus logopeedina või eripedagoogina

Tööle asumise aeg:

 • kokkuleppel

Pakume:

 • meeldivat töökeskkonda;
 • head palka;
 • enesetäiendamise ja-teostuse võimalusi;
 • vajadusel ametikorterit.

Konkursil osalemiseks esitada hiljemalt 16. septembriks 2015. a avaldus, haridusttõendavate dokumentide koopiad ja elulookirjeldus
Valga Linnavalitsusele aadressil: Puiestee tn 8, 68203 Valga, või e-posti aadressil: valgalv@valgalv.ee

Täiendav info:

 • haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rantsi e-posti aadressil anneli.rants@valgalv.ee või telefonil 515 1759

--------------------------------------------------------------------------------------------

Linnavalitsus pakub tööd ehitusspetsialistile

Valga Linnavalitsus võtab tööle

 • EHITUSJÄRELEVALVE VANEMSPETSIALISTI

Tööülesanded:

 • ehitusjärelevalve teostamine Valga linnas
 • omanikujärelevalve teostamine
 • ehitus- ja kasutuslubade menetlemine

Nõudmised kandidaadile:

 • erialane haridus
 • teadmised ehitusprojekteerimisest ja ehitustegevust reguleerivatest õigusaktidest
 • teadmised kohaliku omavalitsuse korraldusest ja seda reguleerivatest õigusaktidest
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, vene keele oskus suhtlustasemel
 • korrektsus, täpsus ning kohusetunne
 • koostööoskus ja suhtlemisoskus
 • vastavus avaliku teenistuse seaduses ametnikule esitatavatele nõuetele

Kasuks tuleb:

 • eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses
 • B kategooria juhiload

Omalt poolt pakume:

 • mitmekesist tööd
 • vajadusel ametikorterit

Nõutud haridus

 • erialane haridus

Nõutud keeled

 • eesti, vene

Töötamise aeg

 • täistööaeg (ametikoht kuulub täitmisele määratud ajaks ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks)

Tööle asumise aeg ja koht

 • august 2015, Valga linn

Kandideerimise tähtaeg

 • 14. juuni 2015

Kandideerimisel esitatavad dokumendid CV ja motivatsioonikiri palume esitada meiliaadressile valgalv@valgalv.ee või posti teel Valga Linnavalitsuse aadressil Puiestee 8, Valga, 68203.

Kontaktisik

 • Urmas Möldre, linnamajandusameti juhataja, telefonil 5348 7880

------------------------------------------------------------------------------------------

Linnavalitsus pakub tööd kantseleispetsialistile

Valga Linnavalitsus vajab KANTSELEISPETSIALISTI, kelle põhiülesanneteks on rahvastikuregistri toimingute teostamine (rahvastiku arvestuse andmebaasi pidamine, elukohtade registreerimine, elukohateadete väljastamine, isikukoodide moodustamine) ja linnavalitsuse arhiivitöö korraldamine (arhivaalide arvestuse pidamine, nende säilimise tagamine ja kasutamise võimaldamine, hävitamise korraldamine).

Edukas kandidaat:

 • on väga hea suhtleja, kohusetundlik, korrektne ja hea pingetaluvusega;
 • on kohanemis- ja õpivõimeline;
 • oskab efektiivselt planeerida oma tegevust ning kasutada aega;
 • valdab kõrgtasemel eesti keelt ja heal tasemel vene keelt;
 • on vilunud arvutikasutaja;
 • tal on teadmised dokumentide arhiveerimisest ja dokumendihaldusest;
 • tunneb elavat huvi Valga linna ja tema elanike hea käekäigu vastu.

Kandidaadile tuleb kasuks:

 • eelnev töökogemus ametikoha valdkonnas või avalikus teenistuses

Pakume:

 • 35-päevast põhipuhkust;
 • koolitusvõimalusi;
 • vajadusel soodustingimustel elamispinda;
 • sõbralikku ja toetavat meeskonda;
 • arenevat töökeskkonda arengupotentsiaaliga omavalitsuses.

Tööle asumise aeg:

 • esimesel võimalusel

CV, motivatsioonikiri ja sooviavaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise ATS §-de 14 ja 15 järgi, palume esitada hiljemalt 17. maiks meiliaadressile valgalv@valgalv.ee või posti teel Valga Linnavalitsuse aadressil Puiestee tn 8, Valga, 68203.

Lisainformatsioon:

_________________________________________________________

Valga gümnaasium - tulevane riigigümnaasium vajab direktorit

Alates 1. juulist vabaneb Valga Gümnaasiumi direktori ametikoht ning Valga Linnavalitsus võtab avaliku konkursi korras tööle gümnaasiumi (riigigümnaasium alates 01.09.2016) direktori, kelle ülesanne on tagada kooli tulemuslik töö, vastutada kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

Nõudmised kandidaadile:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • juhtimispädevus organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas;
 • vähemalt kolmeaastane juhtimiskogemus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ning vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
 • valmisolek lähtuda kooli juhtimisel riigigümnaasiumide kvaliteedikokkuleppest;
 • vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
 • koostööoskus ja väga hea suhtlemisoskus;
 • õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsimis- ja planeerimisvõimelisus.

Kandidaadile tuleb kasuks

 • kogemus projektide kirjutamisel või juhtimisel konkreetsete näidete põhjal.

Pakume

 • huvitavat ja mitmekülgset tööd
 • arengu- ja eneseteostusvõimalust
 • tööalast täienduskoolitust
 • vajadusel ametikorterit

Tööle asumise aeg

 • kokkuleppel enne 2015/2016. õppeaasta algust

Kandideerimiseks esitada koos sooviavalduse ja elulookirjeldusega nõuete täitmist tõendavad dokumendid või nende ärakirjad ning essee kooli kui tulevase riigigümnaasiumi arendustegevuse eesmärkide ja loodetavate tulemustega teemal „Innovatsioon Valga Gümnaasiumis".
Dokumentide esitamise viimane tähtaeg on 11. mail 2015. Dokumendid edastada Valga Linnavalitsusele aadressil valgalv@valgalv.ee või Puiestee tn 8, 68203 Valga.

-------------------------------------------------------------------------------

Valga Linnavalitsus pakub tööd logopeedile

Valga Linnavalitsus kuulutab konkursi Valga linna koolieelsete lasteasutuste logopeedi ametikoha täitmiseks, vajalikud dokumendid esitada hiljemalt 30. aprilliks 2015.

Logopeedi töö põhieesmärk on Valga linna lasteaedade laste kommunikatsioonivõime, verbaalse suhtlemise parandamine ja / või arendamine; lapsevanemate ja lasteaiaõpetajate nõustamine logopeedilistes küsimustes.

Nõudmised kandidaadile:

 • erialane kõrgharidus (magistrikraad võib olla omandamisel)
 • eesti keele oskus kõrgtasemel
 • arvuti kasutamise oskus
 • hea suhtlemisoskus, vastutustunne, korrektsus ja koostöötahe

Kasuks tuleb:

 • eelnev töökogemus logopeedina

Tööle asumise aeg:

 • hiljemalt 1. september 2015

Pakume:

 • meeldivat töökeskkonda
 • enesetäiendamise ja-teostuse võimalusi
 • vajadusel ametikorterit

Konkursil osalemiseks esitada hiljemalt 30. aprilliks 2015.a. avaldus, haridusttõendavate dokumentide koopiad ja elulookirjeldus
Valga Linnavalitsusele aadressil: Puiestee tn 8, 68203 Valga, või e-posti aadressil: valgalv@valgalv.ee

Täiendav info:

 • haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rantsi e-posti aadressil anneli.rants@valgalv.ee või telefonil 515 1759

Valga linnavalitsus pakub tööd raamatupidajale

VALGA LINNAVALITSUS pakub tööd RAAMATUPIDAJALE, kelle peamisteks tööülesanneteks on palgaarvestus, lasteaialaste kulude arvestus, dokumentide töötlemine ning teiste raamatupidamise igapäevatoimingute teostamine.

Nõudmised kandidaadile:

 • vähemalt keskharidus
 • läbitud raamatupidamisalane täiendkoolitus või töötamise kogemus raamatupidajana (palgategijana)
 • valdab kõrgtasemel eesti keelt nii kõnes kui ka kirjas
 • Kasuks tuleb varasem töötamine raamatupidajana avaliku sektori asutuses ja raamatupidamisprogrammi P-Men tundmine

Omalt poolt pakume konkurentsivõimelist töötasu, kaasaegset ja motiveeritud meeskonda

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Elulookirjeldus ja muud soovitud dokumendid esitada Valga Linnavalitsusele hiljemalt 22. märtsiks 2015 e-posti aadressil valgalv@valgalv.ee või Puiestee tn 8 Valga 68203.

Lisainfo: rahandusameti juhataja Imbi Rõivassepp 766 9920

---------------------------------------------------------

Konkurss SA Valga Sport juhataja leidmiseks

Sihtasutus Valga Sport nõukogu kuulutab välja konkursi JUHATUSE LIIKME leidmiseks tähtajaga 3 aastat.

Ülesanded:

 • tagada SA Valga Sport tulemuslik töö;
 • vastutada Valga linna sporditaristu ja -tegevuste üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ning otstarbeka kasutuse eest.

Nõuded:

 • kõrgharidus (soovitavalt spordivaldkonnast);
 • eelnev juhtimise kogemus vähemalt 3 aastat;
 • projektijuhtimise kogemus;
 • väga hea eesti ja vene keele oskus;
 • inglise keele oskus suhtlustasandil;
 • pingetaluvus ja koostöövalmidus.

Elulookirjeldus, avaldus, motivatsioonikiri koos palgasooviga, haridust tõendavad dokumendid ning essee teemal "SA Valga Sport arengusuunad ja loodetavad tulemused" esitada 23. märtsiks e-posti aadressil: allain@valgasport.ee või kinnises ümbrikus märkega "Juhatuse liikme konkurss" posti teel või tuua isiklikult aadressil SA Valga Sport, Kungla tn 31a, 68204 Valga

----------------------------------------------------------

 • Konkurss Valga Muuseumi direktori ametikohale

Valga Linnavalitsus võtab konkursi korras tööle Valga Muuseumi (Vabaduse tn 8) direktori, kelle ülesanne on tagada muuseumi tulemuslik töö, vastutada muuseumi üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ning otstarbeka kasutamise eest. Dokumentide esitamise tähtaeg 14. november 2014

Nõudmised kandidaadile:

 • kõrgharidus;
 • vähemalt kolmeaastane organisatsiooni juhtimise kogemus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ning vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
 • kogemus projektide kirjutamisel või juhtimisel konkreetsete näidete põhjal.

Tööle asumise aeg: alates 1. jaanuarist 2015

Kandideerimiseks esitada koos sooviavalduse ja elulookirjeldusega tingimuste täitmist tõendavad dokumendid või nende ärakirjad ning essee Valga Muuseumi arendustegevuse eesmärkide ja loodetavate tulemustega.

Dokumentide esitamise tähtaeg 14. november 2014. Dokumendid edastada Valga Linnavalitsusele aadressil valgalv@valgalv.ee või Puiestee tn 8, 68203 Valga.

Lisainfo: haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants, tel 515 1759

Valga Muuseum muutub alates 1. detsembrist 2014 Valga Linnavalitsuse hallatavaks asutuseks, mille eesmärgiks on koguda, uurida, säilitada ja tutvustada Valga maakonna, Valga linna ning selle ümbruse inimeste ning nende elukeskkonnaga seotud ajaloolis-kultuurilise väärtusega materjale hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel.

-------------------------------------------------------------------------------------

 • Konkurss lasteaia liikumisõpetaja ametikohale

Valga Lasteaed Kaseke kuulutab välja konkursi liikumisõpetaja ametikohale.

Avaldus, CV ja ametikoha kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 10.11.2014.a. aadressile Kase tn 6, 68207 VALGA või e-posti aadressile: maila.rajamets@kaseke.valga.ee

Lisainfo: Maila Rajamets, tel 5885 9756

---------------------------------------------------------------------------------------

Valga Linnavalitsus kuulutab konkursi lasteaedade logopeedi ja kooli sotsiaalpedagoogi vabadele ametikohtadele, avaldus ja dokumendid esitada 1. septembriks 2014.

 • Konkurss logopeedi ametikohale

Valga Linnavalitsus kuulutab konkursi Valga linna koolieelsete lasteasutuste logopeedi ametikoha täitmiseks. Logopeedi töö põhieesmärk on Valga linna lasteaedade laste kommunikatsioonivõime, verbaalse suhtlemise parandamine ja / või arendamine, lapsevanemate ja lasteaiaõpetajate nõustamine logopeedilistes küsimustes.

Nõudmised kandidaadile:

 • erialane kõrgharidus (magistrikraad võib olla omandamisel)
 • eesti keele oskus kõrgtasemel
 • arvuti kasutamise oskus
 • hea suhtlemisoskus, vastutustunne, korrektsus ja koostöötahe

Kasuks tuleb:

 • eelnev töökogemus logopeedina

Tööle asumise aeg:

 • kokkuleppel

Pakume:

 • meeldivat töökeskkonda
 • enesetäiendamise ja-teostuse võimalusi
 • vajadusel ametikorterit

Konkursil osalemiseks esitada hiljemalt 1. septembriks 2014.a. avaldus, haridusttõendavate dokumentide koopiad ja elulookirjeldus
Valga Linnavalitsusele aadressil: Puiestee tn 8, 68203 Valga, või e-posti aadressil: valgalv@valgalv.ee

Täiendav info:

 • haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rantsi e-posti aadressil anneli.rants@valgalv.ee või telefonil 515 1759
 • Konkurss sotsiaalpedagoogi ametikohale

Valga Linnavalitsus kuulutab konkursi sotsiaalpedagoogi ametikoha täitmiseks. Sotsiaalpedagoogi töö peamiseks eesmärgiks on koolikohustuslike õpilaste probleemide erapooletu lahendamisele kaasaaitamine, preventiivne töö eesmärgiga kujundada häid suhteid koolis õpetajate ja õpilaste ning õpilaste endi vahel.

Nõudmised kandidaadile

 • sotsiaalpedagoogiline või pedagoogiline kõrgharidus
 • eesti keele oskus kõrgtasemel
 • arvuti kasutamise oskus
 • hea suhtlemisoskus, vastutustunne, korrektsus ja koostöötahe

Kasuks tuleb

 • eelnev töökogemus sotsiaalpedagoogina

Tööle asumise aeg:

 • kokkuleppel

Pakume:

 • meeldivat töökeskkonda
 • enesetäiendamise ja-teostuse võimalusi
 • vajadusel ametikorterit

Konkursil osalemiseks esitada hiljemalt 1. septembriks 2014.a. avaldus, haridusttõendavate dokumentide koopiad ja elulookirjeldus
Valga Linnavalitsusele aadressil: Puiestee 8, 68203 Valga, või e-posti aadressil: valgalv@valgalv.ee

Lisainfo:

 • haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rantsi e-posti aadressil anneli.rants@valgalv.ee või telefonil 515 1759

-----------------------------------------------------------------------------------

Valga Linnavalitsus kuulutas konkursi kolmele haridusasutuse direktori vabadele ametikohtadele:

 • Valga Linnavalitsus võtab konkursi korras tööle Valga Lasteaed Kaseke (Kase tn 6, VALGA) direktori,

kelle ülesanne on tagada lasteaia tulemuslik töö, vastutada lasteaia üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.
Nõudmised kandidaadile:

 • vastavus haridusministri 26.08.2002 määruse nr 65 "Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded" lasteasutuse direktori kvalifikatsiooninõuetele;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil;
 • kogemus projektide kirjutamisel või juhtimisel konkreetsete näidete põhjal.

Kandidaadile tuleb kasuks vähemalt ühe võõrkeele (inglise keel, saksa keel vm) oskus suhtlustasandil.
Tööle asumise aeg:

 • esimesel võimalusel

Kandideerimiseks esitada:

 • sooviavaldus ja elulookirjeldus, nõuete täitmist tõendavad dokumendid või nende ärakirjad ning essee Valga Lasteaed Kaseke arendustegevuse eesmärkide ja loodetavate tulemustega.

Dokumentide esitamise tähtaeg:

 • 31. juuli 2014. Dokumendid edastada Valga Linnavalitsusele aadressil valgalv@valgalv.ee või Puiestee tn 8, 68203 Valga.

Lisainfo:

 • haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants, tel 515 1759
 • Valga Linnavalitsus võtab konkursi korras tööle Valga Põhikooli (Kungla tn 16, VALGA) direktori,

kelle ülesanne on tagada kooli tulemuslik töö, vastutada kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.
Nõudmised kandidaadile:
• kõrgharidus, soovitavalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon
• juhtimispädevus organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonnakujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas
• juhtimisalane kogemus vähemalt 3 aastat
• eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil

Kandidaadile tuleb kasuks vähemalt ühe võõrkeele (inglise keel, saksa keel vm) oskus suhtlustasandil ja kogemus projektide kirjutamisel või juhtimisel konkreetsete näidete põhjal.
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Kandideerimiseks esitada koos sooviavalduse ja elulookirjeldusega nõuete täitmist tõendavad dokumendid või nende ärakirjad ning essee Valga Põhikooli arendustegevuse eesmärkide ja loodetavate tulemustega.
Dokumentide esitamise tähtaeg 31. juuli 2014. Dokumendid edastada Valga Linnavalitsusele aadressil valgalv@valgalv.ee või Puiestee tn 8, 68203 Valga.
Lisainfo: haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants, tel 515 1759

 • Valga Linnavalitsus võtab konkursi korras tööle Valga Vene Gümnaasiumi (J. Kuperjanovi tn 99, VALGA) direktori,

kelle ülesanne on tagada kooli tulemuslik töö, vastutada kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.
Nõudmised kandidaadile:
• kõrgharidus, soovitavalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon
• juhtimispädevus organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonnakujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas
• juhtimisalane kogemus vähemalt 3 aastat
• eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil

Kandidaadile tuleb kasuks vähemalt ühe võõrkeele (inglise keel, saksa keel vm) oskus suhtlustasandil ja kogemus projektide kirjutamisel või juhtimisel konkreetsete näidete põhjal.
Tööle asumise aeg: alates 1. septembrist 2014
Kandideerimiseks esitada koos sooviavalduse ja elulookirjeldusega nõuete täitmist tõendavad dokumendid või nende ärakirjad ning essee Valga Vene Gümnaasiumi arendustegevuse eesmärkide ja loodetavate tulemustega.
Dokumentide esitamise tähtaeg 31. juuli 2014. Dokumendid edastada Valga Linnavalitsusele aadressil valgalv@valgalv.ee või Puiestee tn 8, 68203 Valga.
Lisainfo: haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants, tel 515 1759

 • Vabad teenistuskohad Valga Linnavalitsuses

1. Siseaudiitor

Vabade teenistuskohtade täitmiseks ei ole välja kuulutatud ühtegi avalikku konkurssi.

Lisainfo: linnasekretär Diana Tipka 766 9901, diana.tipka@valgalv.ee

 

 

Gallup

Milliste tegevustega tahaksite vaba aega sisustada?