Sa asud: Esileht    Linnakodanikule    Kohalik võim    Linnavolikogu    Koalitsioonileping

Prindi

Koalitsioonileping

  • Eesti Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ning Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit koalitsioonileping Valgas.

Eesti Reformierakonna Valga piirkond, esimees Ivar Undi isikus, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Valga osakond, esimees Jüri Tederi isikus, Erakond Isamaa ja Res Publica Liit, Valga Linnavolikogu liige Viljar Schmidti isikus sõlmisid 4. novembril 2013.a. Valgas koalitsioonilepingu Valga linna arendamiseks ja valitsemiseks kuni 2017. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimisteni ning määrasid kindlaks peamised ühise tegevuse suunad ja eesmärgid.

1. Üldsätted.

1.1. Leping tugineb lepingupoolte valimisprogrammidele, mis koostati Valga linnavolikogu 2013. aasta valimisteks ning tuleneb Valga linna arengukavast ja teistest linna tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

1.2. Lepingu põhieesmärk on Valga linna olulisematele probleemidele lahenduste leidmine - ettevõtlikkuse ja tööhõive tõstmine; haridussüsteemi konkurentsivõime tagamine; tänavate ja linnaruumi olukorra parandamine ; avatud ning kaasava linnajuhtimise kujundamine.

1.3. Linna juhtimine on avatud ja kaasav - linnakodanikul on õigus saada informatsiooni ning ametikohale määratud inimesel on kohustus teavet jagada ja vastutada oma tegemiste või tegevusetuse eest.

2. Valga on ettevõtlik ning ettevõtjat ja töötajat väärtustav.

2.1. Tõstame linna palgal olevate haridus-, kultuuri- ja sotsiaaltöötajate palka 10% 2014. aastal ja loome palgatõususüsteemi, mis tagaks 2017. aastaks kõrgharidusega õpetajate palga võrdsustumise riikliku õpetajate palgatasemega.

2.2. Kuulame ettevõtjate probleeme ja pakume neile lahendusi, selleks loome 40 000 euro suuruse ettevõtlusfondi erinevate ettevõtlusalaste projektide toetamiseks. Loome ettevõtlusinkubaatori alustavatele ettevõtjatele ning korraldame regulaarseid kohtumisi ettevõtjatega.

2.3. Võimaldame õpilastele alates põhikooli lõpuklassidest suvist tööd Valgas või selle lähistel.

3. Valga pakub kvaliteetset kooliharidust ja mitmekülgseid vaba aja veetmise võimalusi.

3.1. Arendame gümnaasiumi - Valga Valge Maja - tugevaks ja konkurentsivõimeliseks kooliks huvipakkuvate õppesuundade ja õpilaskoduga.

3.2. Loome 2014. aastast stipendiumi gümnaasiumiõpilastele edukate õpitulemuste eest ja üliõpilastele Valgaga seonduvate uurimistööde ning projektide eest.

3.3. Jätkame Vabaduse 13 koolimaja remontimist.

3.4. Rekonstrueerime ekstreemspordi sisehalli ja loome uusi võimalusi ekstreemspordiga tegelemiseks vabas õhus.

3.5. Tõstame linna toetused kultuuri- ja spordiklubidele kahekordseks.

3.6. Ehitame välja kontserdiplatsi meelelahutusürituste korraldamiseks.

3.7. Loome kaasaegse kino.

3.8. Jätkame Jaani kiriku korrastamist.

3.9. Toetame teatritegevust ning loome paremad võimalused harjutamiseks ja etenduste korraldamiseks.

4. Teeme linnasüdame korda.

4.1. Korrastame vähemalt 20 kilomeetrit teid jalakäijatele, jalgratturitele ja autodele, sh rekonstrueerime täies laiuses Kungla, Lõuna, Raja, Võru ja Tartu tänavad.

4.2. Lammutame igal aastal linnapildist vähemalt kaks ohtlikku hoonet.

4.3. Ehitame välja atraktiivse linnasüdame, korrastame Jaani kiriku ja Raja tänava vahelise kvartali.

4.4. Leiame üheskoos omanikega lahendused linna põhitänavate ääres olevate kinnistute korrastamiseks , loome fondi, kust toetame igal aastal 20 000 euro ulatuses kinnistuomanike initsiatiivi kinnistute kordategemisel.

4.5. Rajame tänapäevase energiasäästliku tänavavalgustuse.

4.6. Korraldame ühistransporti läbimõeldult ning seome kaksiklinnad Valga ja Valka bussiliiklusega.

4.7. Suurendame linna turvalisust kaasajastades valvekaamerate süsteemi ning suurendades jalgsipatrullide arvu linnatänavail.

5. Valga hoolib inimeste tervisest ja seisab nende hakkamasaamise eest.

5.1. Leiame lahendused, et ravivõimalused Valga haiglas ei väheneks ning haigla oleks atraktiivne ka ülepiiriliselt.

5.2. Maksame alates 2014. aastast matusetoetust 120 eurot.

5.3. Loome munitsipaalkorterite fondi, et võimaldada korter noortele spetsialistidele ja mitterahuldavates tingimustes elavatele inimestele.

5.4. Jätkame hommikuse pudru pakkumist koolides.

5.5. Toetame väikelaste vanemate õhtust spordi- ja huvialategevust, milleks loome lastehoiuvõimalused õhtustel aegadel.

5.6. Pakume omastehooldajate toetamiseks uusi paindlikke hooldusteenuseid.

6. Linna juhtimine.

6.1. Linnavolikogu esimehe koht kuulub Eesti Reformierakonnale.

6.2. Linnavolikogu esimene aseesimehe koht kuulub Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale.

6.3. Linnavolikogu teine aseesimehe koht kuulub opositsioonile.

6.4. Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe koht kuulub opositsioonile.

6.5. Linnavolikogu rahanduskomisjoni, sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimehe kohad kuuluvad Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale.

6.6. Linnavolikogu kultuuri- ja hariduskomisjoni ja korrakaitsekomisjoni esimehe kohad kuuluvad Eesti Reformierakonnale.

6.7. Linnavolikogu arengu- ja majanduskomisjoni esimehe koht kuulub Erakonnale Isamaa ja Res Publica Liit.

6.8. Linnavolikogu alalised komisjonid on kuueliikmelised, millest kuni kaks kohta kuulub Eesti Reformierakonnale, kuni kaks kohta Eesti Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale, üks koht kuulub Erakonnale Isamaa ja Res Publica Liit ning kaks kohta opositsioonile. Revisjonikomisjon on viieliikmeline.

6.9. Linnapea koht kuulub Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale, mõlemad aselinnapea kohad kuuluvad Eesti Reformierakonnale.

6.10. Linnavalitsus on viieliikmeline, millest kaks kohta kuuluvad Eesti Reformierakonnale, kaks kohta Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale ning üks koht Erakonnale Isamaa ja Res Publica Liit.

6.11. Valga linna asutuste nõukogud on kuni seitsmeliikmelised, millest vähemalt kolm kohta kuuluvad Eesti Reformierakonnale ja vähemalt kolm kohta Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale ning üks koht Erakonnale Isamaa ja Res Publica Liit. AS Valga Vesi ja SA Valga Sport nõukogu esimehe kohad kuuluvad Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale ja AS Valga Haigla nõukogu esimehe koht kuulub Eesti Reformierakonnale.

7. Koalitsiooni juhtimine.

7.1. Koalitsiooni juhib koalitsiooninõukogu.

7.2. Koalitsiooninõukogu on üheksaliikmeline, millest igal koalitsiooni moodustanud erakonnal on kolm kohta.

7.3. Koalitsiooninõukogu otsused võetakse vastu konsensuse alusel.

7.4. Koalitsiooninõukogu tuleb kokku vajadusel, kuid mitte harvem kui kord kvartalis.

7.5. Koalitsioon lähtub oma töös koalitsioonilepingust.

7.6. Täiendusi koalitsioonilepingusse tehakse koalitsiooninõukogu otsusega.

7.7. Koalitsioonileping vaadatakse üle vähemalt üks kord aastas.

 

Gallup

Milline suurüritus on teie arvates selle suve kõige huvipakkuvam?