Sa asud: Esileht    Kodanikule    Keskkonnainfo    Jäätmemajandus    Korraldatud jäätmevedu

Prindi

Korraldatud jäätmevedu

Valgamaa Omavalitsuste Liit korraldas riigihanke vedaja leidmiseks korraldatud jäätmeveoga hõlmatud piirkonnas jäätmevaldajate teenindamiseks. Riigihankel osalenud ettevõtetest esitas soodsaima hinnaga pakkumise AS Veolia Keskkonnateenused (uus ärinimi AS Eesti Keskkonnateenused). Sellest tulenevalt anti Valga Linnavolikogu 26. oktoobri 2012 otsusega nr 34 AS-le Eesti Keskkonnateenused korraldatud jäätmeveo õigus Valga linnas, mille alusel sõlmisid Valga Linnavalitsus ja AS Eesti Keskkonnateenused 12. novembril 2012 Valga linna haldusterritooriumil segaolmejäätmete kogumiseks ja vedamiseks korraldatud jäätmeveo teenuste lepingu perioodiga 1. jaanuarist 2013.a. kuni 31.detsembrini 2017.

Korraldatud jäätmevedu kohaldatakse olmejäätmetele, milleks on segaolmejäätmed, paber ja kartong, biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed ning suurjäätmed.

Kuni 31. detsembrini 2012 kehtivad korraldatud jäätmeveolepingud muutuvad alates 1. jaanuarist 2013 kehtetuks. Jäätmevedaja saadab kõikidele jäätmevaldajatele tutvumiseks ja allkirjastamiseks uue eeltäidetud jäätmekäitluslepingu. Jäätmeseaduses sätestatu kohaselt pole kirjaliku lepingu olemasolu jäätmevaldaja ja -vedaja vahel kohustuslik, kuid siiski vajalik võimalike arusaamatuste vältimiseks. Jäätmevaldaja loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga jäätmeseaduse § 69 alusel. Seega toimub korraldatud jäätmeveoga liitumine kõigile jäätmevaldajatele automaatselt seaduse alusel ja isikul puudub valik, kas korraldatud jäätmeveoga liituda või mitte. Kui isik on mitme kinnisasja omanik, siis on ta ka niisama mitmes kohas jäätmevaldaja jäätmeseaduse tähenduses.

Alates 19.07.2010 jõustus jäätmeseaduse muudatus, mis lubab kohalikul omavalitsusel korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastada jäätmevaldaja ainult juhul, kui kinnistul ei elata või kui kinnistut ei kasutata. Antud muudatus hõlmab ka suvilate ja suvekodude perioodilist kasutust (näit. vabastust saab taotleda talviseks perioodiks juhul kui sel ajal suvilat ei kasutata või seal ei elata). Korraldatud jäätmeveoga erandkorras vabastamise või selle taotluse rahuldamata jätmise otsustamise õigus on üksnes kohalikul omavalitsusel. Jäätmeveost vabastuse taotlused tuleb esitada Valga Linnavalitsusele.
Erandkorras ja teatud tähtajaks jäätmeveoga liitumisest vabastatud isik on seadusest tulenevalt kohustatud esitama iga-aastaselt hiljemalt järgmise aasta 20. jaanuariks kohalikule omavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole eelmise aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Kui seda kinnitust 20. jaanuariks omavalitsusse pole saabunud, loetakse jäätmevaldaja alates 21. jaanuarist korraldatud jäätmeveoga liitunuks ning jäätmevedu hakkab toimuma automaatselt vastavalt veograafikule.
Jäätmeseadusest tulenevalt on korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastatud isikud, kellele on väljastatud jäätmeluba või kompleksluba.

Üheks oluliseks muudatuseks uuest perioodist on nõue, et biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete käitlemiseks peab köögi- ja sööklajäätmete kogumiseks kasutama eraldi kogumismahutit. Juhul, kui köögi- ja sööklajäätmete kompostimine toimub jäätmehoolduseeskirjas sätestatud nõudeid järgides (kompostimiskoht on paigutatud selliselt, et see ei reosta keskkonda ega ohusta inimeste tervist, kompostimiskoht paikneb naaberkinnistust vähemalt 5 m kaugusel, kui naabrid ei ole kokku leppinud teisiti jms) ning kompostimisest kinnistul on teavitatud linnavalitsust, siis pole eraldi kogumismahutit vaja. Kompostrid peavad olema suletavad.

Teine oluline muudatus puudutab ühise kogumismahuti kasutajaid. Jäätmevaldajad, kes soovivad kasutada ühist kogumismahutit, peavad esitama linnavalitsusele ühise kogumismahuti kasutajate vahelise lepingu. Kogumismahuti kasutamise kohta annab linnavalitus kas nõusoleku või keeldub sellest. Linnavalitsusest nõusoleku saamisel sõlmivad jäätmevaldajad jäätmevedajaga vastava lepingu. Siin peame oluliseks märkida, et ühise kogumismahuti kasutamise võimalust saavad kasutada lähinaabrid. Kindlasti ei ole võimalik kasutada ühist kogumismahutit suvila ja suvekodude omanikel korteriühistutega.

Õigusaktid ja näidisvormid on leitavad siin

Merike Müller
Linnamajandusameti vanemspetsialist

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?