Sa asud: Esileht    Kodanikule    Keskkonnainfo

Prindi

Keskkonnainfo

Paiknemine

Valga linn paikneb Valga nõo maastikurajooni keskmes ning on loodustingimustelt mitmekülgne. Valga linna piires on Pedeli oru põhi tasase reljeefiga, mõjutatud tugevasti liigniiskusest (soostunud) ning jäänud ebasoodsate tingimuste tõttu enamasti hoonestamata. Maastikulisi erisusi arvestades on Valga linna territooriumil võimalik eristada järgmisi maastikke: Pedeli oru põhi, Pipra org, Räniorg, Pedeli lääneperv (Tartu mnt ja linna läänepiiri vaheline ala), Pedeli idaperv (Pedeli oru ja Valga-Tartu raudtee vaheline ala), Lõuna-Valga ning Tambre.

Rohealad

Valga linna territooriumi väärtuslikumad rohealad asuvad linna põhja- ning kirdepoolses osas. Linna olulisemad ja väärtuslikumad rohealad ning ühtlasi kõrge puhkeväärtusega piirkonnad on Tambre mets, Pedeli virgestusala, Linnapark ning Räniorg.

Veekogud

Valga linna veestiku võib jagada järgnevalt: vooluveekogud (Pedeli jõgi ja selle lisaojad) ning seisuveekogud (olulisemad Tambre paisjärv, Pedeli jõele rajatud paisjärved ning linnapargis asuvad tiigid). Pedeli jõe lähe ja suue asuvad Valgamaal, jõe keskjooks aga Läti territooriumil. Pedeli jõgi läbib linna edela-kirde suunas ning on muudetud neljaks paisjärveks, mida ümbritseb puhkeala. Jõe kogupikkus on 31 km, millest 18 km asub Eestis (sellest ligikaudu 5 km Valga linna territooriumil).

Looduskaitse

Valga linna territooriumile jääb mitmeid kaitstavaid loodusobjekte (seisuga 22.07.2016):

  • Kase t tammed (3) (tüüp: puu ja puudegrupid)
  • Säde park (tüüp: uuendamata piiridega park, puistu, arboreetum)
  • Tambre parkmets (tüüp: uuendamata piiridega park, puistu, arboreetum)
  • Valga linnapark (tüüp: kaitsealune park)
  • Valga pargi tn amuuri korgipuu allee (100m) (tüüp: puistu)
  • Valga veterinaarravila park (tüüp: uuendamata piiridega park, puistu, arboreetum)
  • Roomav öövilge (tüüp: Kaitsealuse liigi leiukoht)
  • Laialehine neiuvaip (tüüp: Kaitsealuse liigi leiukoht)
  • Valga toonekurg (tüüp: Kaitsealuse liigi leiukoht)
  • Hink (tüüp: Kaitsealuse liigi leiukoht)

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?