Sa asud: Esileht    Kodanikule    Haridus, Kultuur    Haridus    Lasteaedadesse vastuvõtu kord

Prindi

Lasteaedadesse vastuvõtu kord

1. jaanuarist 2013 muutus Valga linna lasteaedadesse vastuvõtmise kord, mis lihtsustab ja muudab selgemaks lasteaia koha taotlemise ning koondab kõik linna neli lasteaeda ühtsesse andmebaasi.

Avalduse vorm, mis on kättesaadav ka lasteaedades.

Valga linna koolieelsetesse munitsipaallasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse paragrahv 15 lõige 4 alusel.

1. peatükk
Üldsätted

 • § 1. Reguleerimisala
  Käesolev kord reguleerib Valga linna koolieelsetesse munitsipaallasteasutustesse (edaspidi lasteaed) laste vastuvõtmise ning sealt lahkumise ja väljaarvamise aluseid ja korda.
 • § 2. Teeninduspiirkond
  (1) Valga linna lasteaedade teeninduspiirkonnaks on Valga linn.
  (2) Pärast teeninduspiirkonnas elavate laste vastuvõttu võetakse vabade kohtade olemasolul lasteaeda lapsi väljastpoolt teeninduspiirkonda, eelistades esmajärjekorras Valga linnas elavaid lapsi, seejärel teeninduspiirkonnas töötavate vanemate lapsi. Väljaspool teeninduspiirkonda elavate laste vastuvõtul arvestatakse ajaliselt varem esitatud taotlusi.

2. peatükk
Lapse lasteaeda vastuvõtt

 • § 3. Lasteaeda vastuvõetavad lapsed
  Lasteaeda võetakse vastu Valga linnas alaliselt elav koolieast noorem laps, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Valga linn. Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda ka Valga linnas mitteelav laps.
 • § 4. Lasteaia valimine
  Lapsevanemal või muul lapse seaduslikul esindajal (edaspidi lapsevanem) on Valga linna piires lapse jaoks lasteaia valik vaba, kui lasteaias on lapse lasteaeda toomise ajal sobivas vanuserühmas vaba koht.
 • § 5. Lapse lasteasutusse vastuvõtmise taotlemine
  Lapsevanem esitab Valga Linnavalitsusele või lastaia direktorile lapse lasteaeda vastuvõtmiseks kirjaliku avalduse (lisa 1). Avaldused registreeritaks linnavalitsuse elektroonilises
  dokumendiregistris. Lasteaia direktorile esitatud avaldused edastatakse linnavalitsusele hiljemalt 3 tööpäeva jooksul alates avalduse laekumisest.
 • § 6. Rühmade komplekteerimine
  (1) Lasteaia rühmade komplekteerimise periood on 1. maist kuni 5. septembrini. Vabade kohtade olemasolu korral võetakse lapsi lasteaeda kogu aasta kestel.
  (2) Lastaia direktor koostab hiljemalt 30. maiks linnavalitsuse poolt saadud avalduste põhjal avatavate rühmade nimekirjad ja selgitab vabade kohtade arvu.
  (3) Koha saamise võimalusest teavitab lasteaed lapsevanemat hiljemalt viie tööpäeva jooksul alates rühmade nimekirjade koostamisest.
  (4) Lapsevanem on kohustatud käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud teate saamisel kinnitama lasteaiakoha vastuvõtmist või sellest loobumist hiljemalt 15. juuniks.
  (5) Lapsevanemaga sõlmitakse Valga linna koolieelses munitsipaallasteasutuses koha kasutamise leping 30 kalendripäeva jooksul arvates käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud kinnituse saamisest.
  (6) Vabade kohtade olemasolul võib last ühest lasteaiast teise üle viia. Üleviimise aluseks on lapsevanema avaldus.
  (7) Lasteaia direktor komplekteerib rühmad 5. septembriks ning kinnitab rühmade nimekirjad käskkirjaga hiljemalt 10 septembriks ja korraldab andmete õigeaegse esitamise Eesti Hariduse Infosüsteemi.
  (8) Lasteaia direktor edastab rühmade nimekirjad 3 tööpäeva jooksul linnavalitsusele käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud käskkirja vastuvõtmisest.

3.peatükk
Lapse lasteaiast lahkumine ja sealt väljaarvamine

 • § 7. Lapse lahkumine
  (1) Lapse lasteaiast lahkumise aluseks on Lapsevanema kirjalik avaldus.
  (2) Avaldus esitatakse lasteaia direktorile hiljemalt kaks nädalat enne lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteaiast lahkumise kuupäev.
  (3) Laps arvatakse lasteaiast välja kui laps läheb kooli.
  (4) Lasteaia direktor edastab linnavalitsusele käskkirja lapse lasteaiast lahkumise või väljaarvamise kohta 3 tööpäeva jooksul arvates käskkirja vastuvõtmisest.

4. peatükk
Lõppsätted

 • § 8. Rakendussätted
  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist lasteaeda esitatud lapse lasteaeda vastuvõtmise avaldused edastatakse linnavalitsusele hiljemalt 2. jaanuariks 2013.
 • § 9. Määruse kehtetuks tunnistamine
  Tunnistada kehtetuks Valga Linnavalitsuse 20. märtsi 2001 määrus nr 5 „Valga linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise eeskirja kehtestamine".
 • § 10. Määruse jõustumine
  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013. a

 

Kalev Härk
Linnapea                                                                             Diana Tipka
                                                                                         Linnasekretär

 

 

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?