Sa asud: Esileht    Kodanikule    Ehitus ja planeerimine    Projektide info

Prindi

Projektide info

Valga Linnavalitsus algatas Pärna pst 15 kinnistule projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse.

Valga Linnavalitsusele esitati projekteerimistingimuste taotlus Pärna pst 15 kinnistul (katastritunnus 85401:003:2980) asuva tsentraalkatlamaja (ehitisregistri kood 111024156) katusele sõrestikmasti ehitamiseks. Alal kehtib 23. novembril 2012 Valga Linnavolikogu otsusega nr 36 kehtestatud detailplaneering „Valga linna Pärna puiesteele ja Pedeli virgestusalale tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramise detailplaneering.“

Valga Linnavalitsus teeb ettepaneku anda projekteerimistingimused ilma avalikul istungil arutamiseta. Lisainformatsiooni saamiseks tuleb pöörduda Valga Linnavalitsuse ehitusjärelevalve vanemspetsialisti Iivika Voode poole (telefon 766 9962, 5156491 ja e-post iivika.voode@valgalv.ee). Ettepanekuid või vastuväiteid saab esitada e-posti teel valgalv@valgalv.ee 11.07.2016.-25.07.2016.

Valga Linnavalitsuse Linnamajandusameti korralduse "Projekteerimistingimuste määramine Pärna pst 15 kinnistule sõrestikmasti ehitamiseks" eelnõu

 

 

Valga Linnavalitsus taotleb ehitusluba Valga linna jaamahoone esise ala rekonstrueerimiseks ning ümbritsevate jalg-ja jalgrattateede ehitamiseks.

Projekti raames rajatakse Jaama pst 12 kinnistule uus sõiduautode ja busside parkla, rekonstrueeritakse olemasolevat parklat ning jaamahoone esist sõiduteed. Lisaks eeltoodule on jaamahoone esisele platsile projekteeritud varikatusealune, varikatusega jalgrataste parkla, uued sajuvee ärajuhtimissüsteemid, olemasoleva sidekaabelliini ümberehitustööd, olemasoleva tänavavalgustuse ümbertõstmistööd ning uute valgustite püstitamine sõiduautode parklasse ja jaamahoone pargi väljakualale. Seoses kergliiklusteedega kavandatakse antud ehitusloa alusel Jaama pst 6a kinnistust kuni Jaama pst 12 kinnistuni olemasoleva jalg- ja jalgrattatee rekonstrueerimist. Lisaks on planeeritud kergliiklustee rajamine Tehnika tänavale (Tehnika tn T2 lõigul) ja Allika ja Pargi tänava ristist kuni Jaama tänavani ning Valga jaamahoone krundist kuni Maleva tänavani.

Oma arvamus projektis kavandatu kohta esitada hiljemalt 10. veebruariks 2016 Valga Linnavalitsusele aadressil Puiestee tn 8, Valga või e-posti aadressile: iivika.voode@valgalv.ee

 

Valga Linnavalitsus taotleb ehitusluba Vabaduse tn 2//4 hoone esise rekonstrueerimiseks ning haljastuse rajamiseks. Eelprojektiga on kavandatud Valga linna Kesk tn ja Vabaduse tn ristmikul Vabaduse tn 2//4 hoone ees asuva kõnnitee remontimine, kahe trepiastme eemaldamine ning haljasala rajamine.

Ettepanekud ja seisukohad eelprojektis kavandatu kohta esitada hiljemalt 31. märtsiks 2015 Valga Linnavalitsusele aadressil Puiestee tn 8, Valga või e-posti aadressile: kairid.leks@valgalv.ee

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?