Sa asud: Esileht    Kodanikule    Ehitus ja planeerimine    Koostatav üldplaneering

Prindi

Koostatav üldplaneering

06.12.2016 valmis Valga linna üldplaneering 2030+ lähteseisukohad. Materjalid on avalikud, tutvumiseks ava allpool olevad lingid:

Valga linna üldplaneering 2030+ koostamise protsess:

Valga Linnavolikogu algatas 29.04.2016. a otsusega nr 111 Valga linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Valga linna üldplaneeringu koostamise eesmärk
Valga linna üldplaneeringust peab saama kohalikule omavalitsusele sisukas strateegilise arengu dokument kvaliteetse elu- ja majanduskeskkonna loomiseks ning elanikkonna vähenemise pidurdamiseks. Koostatava Valga linna üldplaneeringu eesmärk on kohandada elanikkonna kahanemise tingimustes Valga linnaruum kompaktseks, kvaliteetseks, hästi funktsioneerivaks ja ökonoomseks elu- ja majanduskeskkonnaks rõhuasetusega kesklinna taaselustamisele, elamufondi kaasajastamisele ning äri- ja tootmisalade taaskasutamisele. Linnaruumi planeerimisel on vaja ka rohkem tähtsustada ettevõtlust ja ettevõtlikke inimesi, arvestada vananeva elanikkonna vajadustega ning suunata linna arengut linna tihendamisele ning koondumisele. Eesmärgiks on ka soodustada ressurssi (sh energia) säästvaid lahendusi, eelistades olemasoleva ehitatud keskkonna tihendamist või taaskasutusele võtmist, olemasoleva taristu kasutamist uute hoonestamata alade kasutusele võtmise asemel. Valga linna üldplaneering koostatakse kogu Valga linna territooriumile arengu põhimõtete kokkuleppimiseks ja ruumilise arengu suundumuste määramiseks. Seejuures peetakse silmas ruumilisi ja funktsionaalseid seoseid ka Valka linnaga.

Valga linna üldplaneeringu koostamine
Valga linna üldplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Valga Linnavolikogu (Kesk tn 11, Valga linn), koostamise korraldaja on Valga Linnavalitsus (Puiestee tn 8, Valga linn). Valga Linnavalitsuses on üldplaneeringu koostamise eest vastutav linnamajandusamet (juhataja Urmas Möldre, e-post urmas.möldre@valgalv.ee, telefon 766 9960).

Koostöö ja kaasamine üldplaneeringu koostamisel
Lähtudes planeerimisseaduse § 76 on üldplaneeringu koostamisel asutud koostööd tegema järgmiste asutustega:

 • Kaitseministeerium - Valga linna üldplaneeringu alale jääb riigikaitseline ehitis ja selle piiranguvöönd (Võru tn 12);
 • Keskkonnaamet - Valga linna üldplaneeringu koostamisega kaasneb KSH koostamine, üldplaneeringu alal on mitmed kaitstavad looduse üksikobjektid ja selle kaitsevööndid;
 • Keskkonnaministeerium - planeeringu koostamise käigus võib ilmneda piiriülese keskkonnamõju hindamine;
 • Lennuamet - Valga linna üldplaneeringuga kavandatakse kopteriväljaku rajamist;
 • Maanteeamet - Valga linna üldplaneering hõlmab tegevusi riigitee kaitsevööndis;
 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium - Valga linna üldplaneeringuga kavandtakse avaliku raudtee arendust;
 • Muinsuskaitseamet - Valga linna üldplaneeringu alal on muinsuskaitseala ja selle kaitsevöönd ning mitmed kinnismälestised ja nende kaitsevööndid;
 • Politsei- ja Piirivalveametiga - Valga linna üldplaneeringu elluviimine võib avaldada mõju riigipiiri valvamisele või seire- ja valvetehnikale;
 • Põllumajandusamet - Valga linna üldplaneeringu alal asub maaparandussüsteem;
 • Päästeamet - Valga linna üldplaneeringu alal asub suurõnnetuse ohuga ettevõtteid;
 • Tehnilise Järelevalve Amet - Valga linna üldplaneeringu alale jääb raudtee kaitsevöönd ja planeeringualal asub raudteerajatisi;
 • Terviseamet - Valga linna üldplaneeringuga käsitletakse müra ja vibratsiooni küsimusi
 • Karula vald - piirnev kohalik omavalitsus;
 • Tõlliste vald - piirnev kohalik omavalitsus;
 • Valka linn - piirnev kohalik omavalitsus.

Üldplaneeringu koostamisse on kaasatud järgmised isikud ja asutused:

 • Valga Maavalitsus
 • AS Eesti Raudtee
 • AS Eraküte
 • AS Valga Vesi
 • Eesti Lairiba Arenduse SA
 • Elektrilevi OÜ
 • Elering AS
 • JetGas OÜ
 • MTÜ Stuudio Tiina
 • MTÜ Valga Avatud Noortekeskus
 • MTÜ Valgamaa Puuetega inimeste Koda
 • MTÜ Valgamaa Äriklubi
 • Telia Eesti AS

Iga isik või asutus, kellel on võib olla huvi eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju või planeeringuala ruumiliste arengusuundumuste vastu, võib avaldada soovi olla kaasatud üldplaneeringu koostamisse. Selleks tuleb endast teada anda e-posti aadressile planeering@valgalv.ee, lisades juurde teadete edastamise viisi (kirjaga või e-kirjaga) ja selleks vajalikud kontaktandmed. Kui isik teadete edastamise viisi ei esita, edastab üldplaneeringu koostamise korraldaja käesolevas seaduses nimetatud teated posti teel füüsilisele isikule rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressil ja juriidilisele isikule vastavasse registrisse kantud aadressil.

Osalemine üldplaneeringu koostamisel
Üldplaneeringu koostamine on pikk protsess, mille käigus viiakse läbi mitmeid avalikke väljapanekuid ja arutelusid. Esimesed avalikud arutelud on kavandatud 2016 aasta sügiseks, kui antakse lühidalt ülevaade üldplaneeringu koostamise protsessist ja lähteseisukohtadest.

Ootame kõiki linnakodanikke, maaomanikke, ettevõtjaid, volikogu liikmeid ja muid huvitatud isikuid aktiivselt osalema Valga linna peamise arengudokumendi - Valga linna üldplaneeringu 2030+ koostamisele. Igal ühel on õigus osaleda planeerimismenetluses ja selle ajal avaldada arvamust. Oma ettepanekud edastada e-kirjaga aadressile planeering@valgalv.ee või kirjaga postiaadressile Puiestee tn 8, 68205 Valga linn.

Valga linna üldplaneeringu 2030+ lähteseisukohad
Valga linnavalitsuse on koostamisel üldplaneeringu lähteseisukohad. Planeeringu lähteseisukohad on planeerimismenetluses algatamisel või pärast algatamist koostatav dokument, milles planeeringu koostamise korraldaja kirjeldab planeeringu koostamise vajadust, eesmärki ja ülesandeid, mida planeeringuga kavatsetakse lahendada, esitab planeeringu koostamise eeldatava ajakava ning annab ülevaate planeeringu koostamiseks vajalike uuringute tegemisest ja planeeringu koostamisse kaasatavatest isikutest.

Lähteseisukohtade projekt seisuga 07.06.2016. a. Lähteseisukohti täiendatakse keskkonnamõju strateegilise hindamise kavatsuse koostamise käigus (täiendatakse üldplaneeringu koostamise ajakava).

 

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?