Sa asud: Esileht    Kodanikule    Ehitus ja planeerimine    Detailplaneeringute info

Prindi

Detailplaneeringute info

Valga linna Vabaduse tn 13 ja E.Enno tn 15 detailplaneeringu koostamise algatamine

Valga linna Vabaduse tn 13 ja E.Enno tn 15 detailplaneeringu koostamise algatamine

Valga Linnavalitsuse 06.09.2017 a korraldusega nr 168 algatati Valga linna Vabaduse tn 13 koolihoone ja E. Enno tn 15 spordihoone detailplaneeringu koostamine. Planeeringuala suurus on ligikaudu 4,1 ha. Planeeringu koostamise eesmärk on ideekavandi „ÜKS JA ÜKS" elluviimiseks vajalike maakasutustingimuste ja ehitusõiguste määramine.

Ajavahemikul 2017. a maist kuni juulini korraldati arhitektuurivõistlus Vabaduse tn 13 koolihoone ja E. Enno tn 15 spordihoone rajamiseks. 6. septembril 2017. a Valga Linnavalitsuse korraldusega nr 166 kinnitati võistluse tulemused. Võitjaks kinnitati ideekavand märksõnaga "ÜKS JA ÜKS" (autorid Rita Laudere, Karlis Lauders, Vadis Linde, Harijs Vucens, Betia Balode, Anna Liva Traumane, Alvis Petrovskis, Viesturs Dille, Anna Lebedeva).

Lähtuvalt planeerimisseaduse § 140 lõikest 8 muutub planeeringu kehtestamisega kehtetuks Valga Linnavolikogu 26. aprilli 2003. a otsusega nr 15 kehtestatud Valga linna Vabaduse tn 17 detailplaneering.

Valga Linnavalitsuse korraldusega, detailplaneeringu lähteseisukohtadega ning ideekavandiga on võimalik tutvuda Valga Linnavalitsuse II korrusel kabinet 202 (Puiestee tn 8, Valga).

Valga linna kvartali nr 116 (Lühikese ja Tõrva tänava ristmik) detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Valga Linnavalitsuse 1. juuni 2005. a korraldusega nr 261 algatati Valga linnas kvartali nr 116 (Lühikese ja Tõrva tänava ristmik) detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu algatati eesmärgiga saada ehitusõigus transpordifirma kontor-töökoja ehitamiseks ning mootorsõidukite parkimisplatsi rajamiseks.

Valga Linnavalitsuse 20. aprill 2016 korraldusega nr 152 otsustati lõpetada Valga linnas kvartali nr 116 (Lühikese ja Tõrva tänava ristmik) detailplaneeringu koostamine järgmistel põhjustel:
- algatatud detailplaneering on vastuolus Valga linna üldplaneeringuga. Üldplaneeringus on maakasutuse juhtotstarbeks määratud väikeelamumaa. Kavandatav äriline tegevus ei ole mõeldud piirkonna väikeelamute teenindamiseks.
- Valga Linnavolikogu on algatanud 3. oktoobri 2014. a otsusega nr 44 uue Valga linna üldplaneeringu koostamise. Uue üldplaneeringuga soovitakse seada tingimused, mis suunavad Valga linna tööstus- ja ettevõtlusaladel kasutusest väljalangenud või alakasutatud krunte rohkem kasutusele võtma. Seega ei ole otstarbekas võtta ärilisel eesmärgil kasutusele väikeelamute vahelist olemasolevat hoonestamata ja rohelist ala.
- detailplaneering algatati 2005. aastal. Planeeringu algatamisest on möödas 10 aastat. Selle aja jooksul ei ole Valga Linnavalitsusele esitatud detailplaneeringut menetlustoimingute tegemiseks.


Käesoleva detailplaneeringu koostamise lõpetamise korraldusega on võimalik tutvuda Valga linna kodulehel www.valga.ee ning Valga Linnavalitsuses (Puiestee tn 8, Valga).

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?