Sa asud: Esileht    Ettevõtjale    Load ja registreeringud    Taksoteenus

Prindi

Taksoteenus

Taksoteenuse osutamiseks on vaja omada taksoveoluba, taksona kasutava sõidukile väljastatud sõidukikaarti ja taksojuhile väljastatud teenindajakaart. Valga linnas taksoteenuse osutamiseks peab olema nimetatud loa ja kaardid väljastanud Valga Linnavalitsus. Teistes omavalitsustes taksoteenuse osutamiseks tuleb taotleda luba vastavast omavalitsusest.

Taksoteenuse osutamiseks tuleb toimida järgnevalt:

1. Esitada Valga Linnavalitsusele vormikohane taotlus, selle lisadokumendid ja tasuda riigilõiv (vt allpool)

2. Valga Linnavalitsus menetleb esitatud taotlust vastavalt seaduses sätestatud ajale. Menetluse käigus kontrollitakse taotleja taotluses esitatud lisadokumentide ja taksojuhi vastavust seaduses sätestatud tingimustele.

3. Valga Linnavalitsus teeb teatavaks oma otsuse taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta.

4. Taotluse rahuldamise korral väljastatakse vastav luba või kaart elektrooniliselt või paberkandjal. Kehtivad load ja kaardid registreeritakse ka majandustegevuse registris ja ühistranspordiregistris.

5. Taotluse mitterahuldamise korral selgitakse taotlejale mitterahuldamise põhjuseid. Võimalusel tehakse ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste kõrvaldamise tähtaja võrra pikeneb menetlusaeg.

6. Kõik load ja kaardid väljastatakse taotlejale vastavalt soovile tähtajatult või tähtajaga.

7. Lubasid ja kaarte tunnistatakse kehtetuks või peatatakse juhul kui ilmneb, et teenuse osutaja ei vasta seaduses sätestatud tingimustele.

8. Valga Linnavalitsus korraldab vastavalt seaduses sätestatule ka taksoteenuse järelevalvet.

Taksoveoloa taotlemine

Taksoveoloa omajal ja taotlejal peab olema hea maine ja hea majandusseisund. Mainet peetakse heaks vastavalt ühistranspordiseaduse §56 lõikele 1 ja majandusseisundit heaks vastavalt ühistranspordiseaduse §56 lõikele 2.

Taksoveoloa taotlemiseks tuleb esitada Valga Linnavalitsusele vormikohane taotlus koos lisadokumentidega, mis on leitav siit. Taotlust saab esitada kas paberkandjal või elektrooniliselt.  Paberkandjal taotlus tuleb saata Valga Linnavalitsusele aadressil Puiestee 8 Valga 68203 või tuua Valga Linnavalitsuse kantseleisse. Elektrooniliselt täidetud ja allkirjastatud taotlus tuleb saata Valga Linnavalitsusele aadressil valgalv@valgalv.ee.

Esitatavad dokumendid: taotlus, riigilõivu tasumise kinnituse koopia

Riigilõiv: 64€

Menetlusaeg: Otsus taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta tehakse taotlejale teatavaks 30 päeva jooksul alates taotluse ja lisadokumentide esitamisest.  Keeldumise alused on sätestatud ühistranspordiseaduse §60 lõikes 1.

Sõidukikaardi taotlemine

Sõidukikaart taotletakse taksoveoks kasutavale sõidukile. Sõiduk peab olema kantud liiklusregistrisse ja läbinud tehnonõuetele vastavuse kontrolli selleks, et esitada taotlust. Lisaks peab kehtiva sõidukikaardiga sõidukil olema taksotunnused vastavalt ühistranspordiseaduse §64.

Sõidukikaardi taotlemiseks tuleb esitada vormikohane taotlus koos lisadokumentidega Valga Linnavalitsusele, mis on leitav siit. Taotlus tuleb allkirjastada kas paberkandjal või digitaalselt. Paberkandjal taotlus tuleb saata Valga Linnavalitsusele aadressil Puiestee 8 Valga 68203 või tuua Valga Linnavalitsuse kantseleisse. Elektrooniliselt täidetud ja allkirjastatud taotlus tuleb saata Valga Linnavalitsusele aadressil valgalv@valgalv.ee.

Esitatavad dokumendid: taotlus, riigilõivu tasumise kinnituse koopia, sõiduki kasutuslepingu koopia juhul kui taotleja ei ole omanik ega kasutaja, sõiduki tehnoülevaatuse dokumendi koopia, taksomeetri kohandamistunnistuse koopia

Riigilõiv: 20€

Menetlusaeg: Otsus taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta tehakse taotlejale teatavaks 7 päeva jooksul alates taotluse ja lisadokumentide esitamisest.  Keeldumise alused on sätestatud ühistranspordiseaduse §60 lõikes 2.

Ps. sõidukikaart kehtib koos kehtiva taksoloaga ehk sõidukikaarti on võimalik taotleda vaid kehtiva taksoloa alusel.

Teenindajakaardi taotlemine

Teenindajakaardi taotlemiseks ja omamiseks peab olema kehtiv B-kategooria juhuluba, läbinud taksojuhi ametikoolituse kursuse ja omama head mainet. Teenindaja mainet peetakse heaks vastavalt ühistranspordiseaduse §57 lõikele 2. Lisaks ei tohi taotleja ja omaja juhiluba olla esmane ega piiratud vastavalt ühistranspordiseaduse §57 lõikele 3.

Teenindajakaardi taotlemiseks tuleb esitada vormikohane taotlus koos lisadokumentidega Valga Linnavalitsusele, mis on leitav siit. Taotlus tuleb allkirjastada kas paberkandjal või digitaalselt. Paberkandjal taotlus tuleb saata Valga Linnavalitsusele aadressil Puiestee 8 Valga 68203 või tuua Valga Linnavalitsuse kantseleisse. Elektrooniliselt täidetud ja allkirjastatud taotlus tuleb saata Valga Linnavalitsusele aadressil valgalv@valgalv.ee.

Esitatavad dokumendid: taotlus, riigilõivu tasumise kinnituse koopia, juhiloa koopia (juhul kui see ei ole kantud Eesti liiklusregistrisse), taksojuhi ametikoolituse kursuse läbimist tõendava tunnistuse koopia, värviline dokumendifoto mõõdus 4x5cm

Riigilõiv: 38€

NB! Paberkandjal foto tuleb saata Valga Linnavalitsusele koos taotlusega samas ümbrikus. Elektrooniliselt saates tuleb saata foto samas meilis koos taotlusega. Ühtlasi võib teenindajakaardil kasutada ka Politsei ja Piirivalveameti andmebaasis olevat isikuttõendava dokumendi fotot, mille saab taotleja alla laadida iseseisvalt eesti.ee keskkonnas või volitada Valga Linnavalitsust pilti alla laadima ja kasutama. Viimasel juhul tuleb esitada koos taotlusega Valga Linnavalitsusele vabas vormis volitus dokumendifoto kasutamiseks PPA andmebaasist.

Menetlusaeg: Otsus taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta tehakse taotlejale teatavaks 15 päeva jooksul alates taotluse ja lisadokumentide esitamisest.  Keeldumise alused on sätestatud ühistranspordiseaduse §60 lõikes 1.

Ps. vastavalt Ühistranspordi seaduse §96 lõikele 7 võib kuue kuu jooksul (kuni 1.10.16) taksoteenust osutada isik, kellele ei ole väljastatud teenindaja kaarti.

Järelevalve

Valga Linnavalitsus teostab enda poolt väljastatud lubade ja kaartide järelevalvet ning lähtub selle teostamisel seadusest. Järelevalve tähendab seda, et kontrollitakse kas loa omaja vastab endiselt seaduses kehtestatud nõuetele. Puuduste ilmnemisel tehakse ettekirjutus ja peatatakse loa või kaardi kehtivus kuni puuduste kõrvaldamiseni või kuulutatakse luba kehtetuks. Luba kuulutatakse kehtetuks üldjuhul selliste puuduste ilmnemisel mille kõrvaldamine ei ole võimalik mõistliku aja jooksul või on seadusest tulenevalt taksoteenuse osutamisel välistava iseloomuga.

Kontrolle teostatakse kahel viisil – elektrooniliselt loa või kaardi omaja kohta riiklikesse andmebaasidesse päringute esitamisega ning teenuse osutamiseks kasutatavate vahendite kontrollimine. Kontrolli teostab Valga Linnavalitsus vähemalt kord aastas. Kontrolliõigus on ka teistel ühistranspordiseaduse §81 lõikes 1 nimetatud organitel ja isikutel, kelle põhjendatud avalduse alusel peatatakse kehtivad load või kaardid. Puuduste ilmnemisel määratakse trahv, mille suurust reguleerib ühistranspordiseadus.

 

Taotlusvormid
Taksoveoluba
Sõidukikaart
Teenindajakaart

 

Lisainfo: Triin Roo, Valga Linnavalitsuse ettevõtlus- ja arenguspetsialist, triin.roo@valgalv.ee, 7669953

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?