Sa asud: Esileht    Ettevõtjale    Load ja registreeringud

Prindi

Load ja registreeringud

Äriregister

Äriregistri teabesüsteemist ariregister.rik.ee saab teha päringuid juriidiliste isikute kehtivate andmete ja ajaloo kohta, vaadata majandusaasta aruandeid.

Äriregistri ettevõtjaportaalis ettevotjaportaal.rik.ee saab elektrooniliselt esitada kandeavaldusi, dokumente ja majandusaasta aruandeid. Lisaks sisaldab ettevõtjaportaal lihtsat veebipõhist raamatupidamistarkvara E-arveldaja, mis aitab alustaval ja väikeettevõtjal raamatupidamise korraldamisega mugavalt hakkama saada.

Majandustegevuse register

Alates 2014 on aadressil mtr.mkm.ee kasutusel uuenenud Majandustegevuse register (MTR). MTR uuendused on seotud majandustegevuse seadustiku üldosa kehtima hakkamisega alates 1.07.2014. Majandustegevuse üldosa seaduse leiad www.riigiteataja.ee/akt/129062014008.

Kohalikud omavalitsused majandustegevuse teateid enam ei menetle, küll aga jääb ettevõtjale võimalus kahe aasta jooksul kuni 1.07.2016 esitada registrile teade kohaliku omavalitsuse kaudu. Selle kohaliku omavalitsuse poolt tehtava toimingu eest tuleb ettevõtjal tasuda riigilõiv 10€.

Registreeringut MTR-s ei pea enam taotlema kaubandustegevuse seaduses nimetatud tegevusaladel (jaekaubandus, hulgikaubandus, teenindus, toitlustamine, kaubanduse korraldamine). Samuti ei pea enam teatama ka majutusasutusena tegutsemise, väärismetallitoodete jaemüügi ning väärismetalltoodete teenusena valmistamise puhul.

Erandina jääb siiski sisse kaubandusvaldkonnas teatamiskohustus alkoholi- ja tubakatoodete müügiga tegelevatele ettevõtetele. Ka majutusasutused, kes soovivad alkoholi müüa, peavad selle kohta MTR teate esitama.

Tegevusloa kohustusega tegevusalad on alates 2014 ka väärismetalltoodete kokkuost ja hulgimüük, finantseerimisasutusena tegutsemine, valuutavahetusteenuse osutamine, alternatiivsete maksevahendite teenuse osutamine, usaldusfondide ja äriühingute teenuse osutamine, pandimajateenuse osutamine ning vedelkütuse müük, eksport-import ja hoiustamine. Need tegevusalad olid varasemalt registreeringukohustusega tegevusalad.

Kui seni tuli ettevõttel oma registriandmeid igal aastal 15. aprilliks uuendada, siis nüüd on see seotud majandusaasta aruande või tuludeklaratsiooni esitamisega.

Tugiteenust sisuliste küsimuste osas saab Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) kasutajatoe meiliaadressil: help@ria.ee.

Toitlustusettevõtete tunnustamine ja teavitamine

Alates 2014 on muutunud ka toitlustusettevõtete tunnustamise ja teavitamise kord. Alates 2014 peab toitlustusettevõte taotlema Veterinaar- ka Toiduametilt tegevusluba või esitama majandustegevusteate.

Tegevusloa taotlemise juhised: www.vet.agri.ee/?op=body&id=735

Toidu käitlemisest teavitamise juhised: www.vet.agri.ee/?op=body&id=734

Valga Veterinaarkeskus asub Valgas, Tartu mnt. 79. Tel. 7666 712, e-mail: info.valga@vet.agri.ee.

Tervishoiuteenuste registreerimine

Tegevusluba Terviseametist on vaja taotleda eriarstiabi, kiirabi, perearsti nimistu alusel üldarstiabi, iseseisvalt õendusabi ja iseseisvalt ämmaemandusabi teenuse osutamiseks.

 • Eriarstiabi on ambulatoorne või statsionaarne tervishoiuteenus, mida osutavad eriarst või hambaarst ja temaga koos töötavad tervishoiutöötajad.
 • Kiirabi on ambulatoorne tervishoiuteenus eluohtliku haigestumise, vigastuse või mürgistuse esmaseks diagnoosimiseks ja raviks ning vajaduse korral abivajaja transpordiks haiglasse.
 • Üldarstiabi on ambulatoorne tervishoiuteenus, mida osutavad perearst ja temaga koos töötavad tervishoiutöötajad. Perearst on sellekohase eriala omandanud eriarst, kes tegutseb perearsti nimistu alusel või nimistuta eriarstina. Perearsti nimistu on perearsti teenindamisele kuuluvate isikute nimekiri.
 • Õendusabi on ambulatoorne või statsionaarne tervishoiuteenus, mida osutavad õde ja ämmaemand koos pere-, eri- või hambaarstiga või iseseisvalt.
 • Ämmaemandusabi on ambulatoorne või statsionaarne tervishoiuteenus, mida osutab ämmaemand koos pere- või eriarstiga või iseseisvalt.
 • Loe lähemalt tervishoiuteenuste õigusliku aluse, tegevusloa taotlemise ja riigilõivu kohta: https://www.eesti.ee/est/teemad/ettevotja/load_ja_registreeringud_1/tervishoid_2/tervishoiuteenuste_osutamise_tegevusloa_taotlemine

  Enne avalduse esitamist Terviseametile veendu, et ruumid vastavad tervishoiuteenuste osutamiseks sh ruumide/hoone kasutusloal on vastav märge. Terviseametist tegevusloa taotlemisel ei pea Majandustegevuse Registrisse enam täiendavalt pöörduma.

  Tervishoiuteenuse osutajana ja delikaatsete isikuandmete kasutajana pead sõlmima lepingu E-Tervise infosüsteemiga liidestamiseks ning registreerima end ka Andmekaitse Inspektsioonis. Loe lähemalt E-Tervise kohta siit http://www.e-tervis.ee/index.php/et/2012-07-22-08-57-49/liidestumine-tervise-infosysteemiga ja Andmekaitse kohta siit http://www.aki.ee/et/eraelu-kaitse/ettevotjale

  Gallup

  Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?